Internationella migrationsdagen - fokus på migranters hälsa

Den 18 december uppmärksammades den Internationella migrationsdagen migranters situation välden över. Dagen instiftades av FN år 2000 och konflikter, naturkatastrofer och brist på mänskliga rättigheter bidrar fortsatt till en ökad migration i världen. Migrationsdagen är viktig för att ge plats för frågor som också kopplar an till migranters situation, där hälsoaspekten är en central del för människors rätt till en jämlik hälsa och för att skapa förutsättningar för välbefinnande och ett bra liv.

Sedan mitten av 2000-talet har hälsofrågor kopplat till migration lyfts alltmer både internationellt och nationellt i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten är ”migration en viktig så kallad bestämningsfaktor för hälsa och ingår i arbetet med jämlik hälsa i Sverige. WHO har betonat vikten av att fokusera på rätten till hälsa, jämlikhet i hälsa, förebyggande och främjande hälsoinsatser och tillgång till hälso- och sjukvård för alla människor”.

Arbetet med migrantgruppers och sårbara gruppers hälsa betonas också i de globala målen i Agenda 2030.

Hälsa beskrivs ofta som en avgörande faktor för integration men en migrants resa kan även inbegripa ett återvändande och flera är de aktörer som genomför olika hälsoinsatser inom Asyl-, migrations-, och integrationsfondens olika målområden.

Läs mer om alla AMIF-finansierade projekt här.

AMIF projekt kopplar till migranters hälsa

Fonden vill lyfta stödmottagare som tidigare drivit projekt och som gjort mycket på området kopplat till migration och migranters hälsa.

Projekt MILSA 2.0

MILSA, är en kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa och ett samarbete mellan basen i Partnerskap Skåne och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö universitet. MILSA arbetar med att ta fram kunskap och stödja metodutveckling i arbetet med att främja nyanlända migranters inkludering och etablering i det svenska samhället.

Projektet MILSA 2.0 medfinansierades av AMIF under perioden 2018-2020. Projektet grundar sig på behovet av kunskapsutveckling gällande hur hälsorelaterade faktorer påverkar människor under etableringsprocessen.

Projektet som omfattade fem delprojekt har genomfört enkätstudier kring hälsosituationen och hälsorelaterade bestämningsfaktorer bland flyktingar i Skåne. Tre enkätstudier har genomförts inom ramen för MILSA 2.0 med finansiering av AMIF. Projektet utmärker sig med det framgångsrika samarbetet mellan forskning och praktik, där kunskap som genererats gällande betydelsen av hälsorelaterade faktorer för etablering har framställts i nära samverkan med personal som arbetar direkt med målgruppen.

Projektets resultat och kunskap ska även fortsatt bidra till kompetensutveckling för personal som arbetar direkt med målgruppen, metodutveckling av hälsorelaterade åtgärder i syfte att främja delaktighet och hälsa, förebygga och motverka hälsoproblem som hinder för arbete samt utveckling av en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation.

Läs mer om samarbetet här MILSA | Partnerskap Skåne (partnerskapskane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om projektet MILSA 2.0 på AMIF:s webbplats