Pågående AMIF‑projekt

Inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) programperiod för 2014-2020 pågår fortfarande ett 20-tal projekt. De genomför sina insatser under året och avslutas som senast 31 december 2022. Projekten som fortfarande genomför insatser under 2022, är projekt inom programmets integrations- och återvändandemål.

Fondens sista projekt avrundar under 2022

För närvarande pågår 25 projekt (22 inom integration och 3 inom återvändandeområdet). AMIF har under den pågående programperioden haft en övervägande del projekt med integrationsinsatser med start från 2016 och framåt, en period då flera kommuner sett ett ökat behov av kompletterande stödinsatser även efter genomgången etablering, en period som präglats av Arbetsförmedlingens omstrukturering och som inte minst präglats av en pandemi.

En huvuddel av de beviljade medlen under perioden har gått till projekt på integrationsområdet, där de flesta av fondens projekt verkat. Insatserna de i huvudsak genomfört har haft fokus på arbetsmarknadsförberedande insatser och sociala insatser även kopplat till hälsa. Programmet har även haft projekt under perioden på området för återvändande och återintegration.

Påverkan av Covid-19 pandemin

De senast två åren har AMIFs pågående projekt, i stort sett alla, haft viss påverkan på sina genomföranden till följd av pandemin. Projekten har påverkats på olika sätt och i olika omfattning, men har till exempel haft svårigheter att genomföra fysiska aktiviteter, och samla sin målgrupp och deltagare. Konsekvenserna har blivit att ställa om till digitala alternativ, skapa lösningar för att kunna träffa och nå ut till sina målgrupper, justera och förlänga tidsplaner. Möten, aktiviteter och social interaktion är ofta kännetecknande för integrationsprojekt och det har funnits utmaningar såsom begränsad mobilitet, brist på teknisk utrustning och digital vana. Projekten har överlag visat på stor innovationskraft genom att ställa om arbetet till digitala träffar, mindre grupper, utomhusaktiviteter med mera. Covid-19-pandemin har haft allra störst konsekvenser för projekt som arbetat med utsatta grupper, och med särskilda behov, personer som till exempel inte kan läsa och skriva har haft svårast att ställa om till digitala arbetssätt och alternativ.

Pågående integ­ra­tions- och åter­vän­dan­de­in­satser

Inom Integrationsmålet har insatserna genomförts i huvudsak inom det nationella målet integration, som fokuserar på åtgärder som påskyndar och främjar tillträde till arbetsmarknaden, främjar deltagande i samhället genom exempelvis samhällsinformation, men även sociala åtgärder som föräldrastöd. Flera av projekten har även haft hälsa som en del av sina aktiviteter. Projekten inom målet Kapacitet har genomfört insatser som syftat till att utveckla effektivitet och service i ärendehanteringsprocessen genom exempelvis digitaliseringsåtgärder och utvärdering av erfarenheter för att skapa en bättre samverkan och beredskap för aktörer på integrationsområdet.

Projekten som pågår under 2022 har bland annat bidragit till integration genom att:

 • öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare
 • ge stöd till familjer som genomgår en återföreningsprocess
 • erbjuda insatser som stärker föräldrarollen
 • erbjuda arbetsträning och handledning
 • skapa utbildningsmaterial i arbetslivsorientering
 • rådgivning , information och arbetsförberedande insatser till ungdomar/unga vuxna
 • genomföra medborgardialoger kopplade till integration
 • ta fram studiehandledning för ungdomar inom målgruppen
 • arbets- och studieförberedande insatser för målgruppen med särskilda behov
 • framtagandet av metoder för kartläggning och matchning av målgruppen tredjelandsmedborgare som har en högre utbildningsbakgrund.
 • utbilda kulturkommunikatörer
 • utveckla samverkansstrukturer mellan integrationsaktörer som arbetar med målgruppen

Deras samlade insatser har nått drygt 3500 målgruppspersoner.

Projekt inom återvändandemålet har haft fokus på samarbete och genom insatser som syftar till att utveckla samarbeten mellan relevanta aktörer samt åtgärder som syftar till att utveckla ett hållbart återvändande.

Projekten som pågår under 2022 har bidragit till att framgångsrikt skapa och etablera hållbara åtgärder och insatser till området för återvändande genom att bland annat,

 • arbetat specifikt med förutsättningar för ett återvändande som är varaktigt för individen på längre sikt
 • erbjuda rådgivning
 • ge individanpassat juridiskt, psykosocialt och praktiskt stöd
 • ge fokus till ett mer barnanpassat återvändande
 • samlat in erfarenheter kring upplevelser av att återvända
 • ta fram vetenskaplig kunskap inom återvändandeområdet
 • etablera stationära återvändandesambandsmän i tredje land för att effektivisera återvändandearbetet till vissa länder
 • utveckla samarbeten med myndigheter och civilsamhället

Deras samlade insatser har nått drygt 100 målgruppspersoner.

Läs mer om de pågående projekten för AMIF 2014-2021

Omvärlden påverkar

Under perioden 2020-2021 hade AMIF några projekt som fick avsluta tidigare än tänkt, några hade haft en pandemipåverkan eller andra omständigheter som lett till en påverkan på projektets mer övergripande genomförande, ett projekt fick, i och med det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan inte förutsättningar att fortsätta verka som tidigare. Under perioden har AMIF samtidigt beviljat medel till nya sorters insatser såsom stöd till ett projekt med speciell och riktad samhällsinformation genom ett projekt som syftade till att ge målgruppen ökade kunskaper om Covid-19, smittspridning och att skydda sig själva och andra från smitta.