Utvärderingsverkstad – ett sätt att identifiera resultat

Den 15 februari 2022 genomförde projektet Kulturdialog genom tolk en utvärderingsverkstad. Målet var att samtala med alla berörda parter och identifiera vilka resultat projektet har uppnått.

Projektet har varit verksamt i snart två år och genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Region Örebro läns Tolk- och översättarservice samt Borlänge tolkförmedlingen.

Den mest aktiva projektfasen är redan genomförd, där projektet arrangerade 139 föreläsningar för målgruppen och 56 dialogföreläsningar för offentliganställda som arbetar med målgruppen.

Projektets mål är att ge målgruppen nyanlända redskap att hantera sin nya tillvaro, få tillgång till ett välfungerande och rättssäkra likvärdiga möten med offentliganställda. Detta åstadkoms genom medverkan av projektets utbildade tolkar-kulturkommunikatörer, som på ett lättförståeligt och korrekt sätt förmedlar samhällsviktig information till målgruppen. Tolkarnas dialogföreläsningar omfattar flera olika ämnen, från det politiska systemet i Sverige till att vara föräldrar till sina barn.

–Vårt uppdrag är att närma kulturen och förklara hur samhället fungerar, att motbevisa fördomar och berätta om att livet i Sverige grundar sig på lag och ordning. Vi är interkulturella medlare mellan nyanlända och svenska myndigheter. Det finns behov av kunskap på båda håll säger tolk och kulturkommunikatör Ibrahim Muse.

Tolkarnas arbete och målgruppens respons följs upp och utvärderas av forskargruppen från Linnéuniversitetet som intervjuar deltagare och gör observationer på plats.

–SFI eleverna är mycket inspirerade av att träffa tolkar-kulturkommunikatörer. Tolkarna blev förebilder för dem, för att de hade gjort samma migrationsresa och kunde prata samma språk. Tolkarnas ord väger tungt för eleverna, berättar Eva Norström forskare från Linnéuniversitetet.

Avslutningsvis berättar Kristina Gustafsson, som är projektledare för Kulturdialog genom tolk, att projektet blivit mycket mer än det var tänkt från början. Det har bidragit till en ömsesidig integration, där nyanlända och samhället förstår varandra bättre. Det var en spännande resa tillsamman med våra partners – tolkförmedlingarna och nu börjar vi summera och utvärdera resultatet. Dock måste vi erkänna att den administrativa bördan var påfrestande och fondens krav var strikta. Nu, efter två år i projektet vet vi hur det fungerar. Jag önskar att vi hade vetat det när vi började planera ansökan. Trots alla svårigheter är vi glada för fondens medverkan, utan medfinansiering från AMIF skulle vi inte kunnat genomföra projektet.

Projektet avslutas i juni 2022.

Projektledare Kristina Gustafsson Foto: Linnéuniversitetet

Projektledare Kristina Gustafsson Foto: Linnéuniversitetet