Det nationella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är klart och godkänt av EU-kommissionen. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.

Leende kvinna tittar in i kameran.

Mari Mild, avdelningschef för funktionen för fonderna Migrationsverket. Foto: privat

Ett efter­längtat besked

Arbetet med Sveriges program påbörjades redan hösten 2019 genom att en behovsanalys genomfördes på uppdrag av regeringen. Ett första utkast till nationellt program skickades till EU-kommissionen våren 2020.

– Det här är goda nyheter som vi har sett fram emot och förberett inför under en längre tid. Det här beskedet betyder att vi tar klivet över från förberedelser till skarpt läge och börjar fatta beslut om stöd till projekt via fonden i Sverige, säger Mari Mild, avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.

Det nationella programmets utformning

Programmet inleds med ett strategiavsnitt som bygger på Sveriges behov så som de såg ut då behovsanalysen genomfördes. Därefter följer ett avsnitt per målområde som har programmerats utifrån Sveriges behov.

Programmets fyra målområden är:

  1. Asylområdet
  2. Område Laglig migration och integration
  3. Återvändandeområdet
  4. Solidaritetsområdet

För varje målområde finns långsiktiga effekter och övergripande resultat beskrivna för vad programmets genomförande i Sverige strävar efter. Framtida AMIF-projekt bidrar gemensamt till långsiktiga effekter och övergripande resultaten under programperioden.

Inom varje målområde finns exempel på aktiviteter, det är exempel på typer av insatser som kan genomföras med fondens medel. Aktiviteterna är just exempel för att den som söker medel från fonden ska få en klarare bild av vilken typ av aktiviteter fonden kan finansiera. Principen under programmeringsfasen har varit att den som söker medel bäst formulerar den typ av insats målgruppen behöver för att uppnå programmets långsiktiga effekter och övergripande resultat.

Behoven ligger till grund för Sveriges program

Behoven i det nationella programmets första avsnitt speglas av exempel på aktiviteter inom respektive målområde. Inför framtida utlysningar kommer kompletterande omvärldsanalyser att göras, eftersom omvärlden och behoven i Sverige kommer att förändras under genomförandet. Framtida projekt inom AMIF ska möta aktuella behov i samhället och gemensamt i den samlade projektportföljen uppnå önskade långsiktiga effekter och övergripande resultat för det nationella programmet i Sverige.

Resultat av projekt som det nationella programmet kommer att finansiera ska mätas kvantitativt. För varje målområde finns en uppsättning programindikatorer som ska användas av projekt. Programindikatorerna ska mäta dels deltagande i insatser och dels resultat av insatser. Stegförflyttningar, eller resultat av insatser, ska exempelvis visa utveckling i svenska och steg närmare etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Den slutliga vägledningen angående hur programmets indikatorer ska tolkas har ännu inte kommit från EU-kommissionen.

– Sverige är det första landet att få det nationella AMIF-programmet godkänt. För Sveriges del prioriterar vi att starta upp projekt så att medel kan komma målgruppen till del snarast möjligt och vi styr programmets genomförande utifrån förväntade effekter och övergripande resultat. Vi kommer löpande att stötta de projekt som får finansiering för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar för rapportering av kvantitativa resultat via Migrationsverkets fondförvaltning vidare till EU-kommissionen, fortsätter Mari Mild.

Nästa steg för Sveriges del är att funktionen för fonderna kommer att fatta beslut i ansökningar som inkommit under våren 2022. Flera utlysningar har varit öppna under våren för att ha startklara projekt så snart programmet godkändes.

Tidiga utlysningar redan innan programmet var godkänt syftade till att vara startklara vid klartecken från EU-kommissionen. Genom att samordna program- och utlysningsprocesser kommer en större andel av programmets medel målgruppen till godo. Det här är en del av Sveriges strategi, avslutar Mari Mild.

Här finns en förenklad version av det svenska nationella programmet Pdf, 386.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Se vilka projekt som beviljats stöd inom den nya programperioden