AMIF på nationell konferens om vidarebosättning

Migrationsverket anordnade nyligen en nationell konferens med fokus på vidarebosättningsfrågan med temat hållbart mottagande. Under två dagar träffades aktörer från olika delar av samhället för att föra dialog, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig i frågan.

Medarbetare från AMIF deltog under hela konferensen och fanns på plats med en monter.

Leende kvinna

Sofia Sjöö, programexpert på funktionen för fonderna.

– En av de vanligaste frågorna vi fick till oss var om kommuner kan ansöka om stöd. Det kan de göra precis som under tidigare programperiod. Under programperioden 2021–2027 kan fonden däremot komma att efterlysa större projekt än vad som gjordes under tidigare programperiod, i syfte att minska administrativ börda, berättar Sofia Sjöö, programexpert på funktionen för fonderna.

Konferensen visade många exempel på gemensamma ämnen i bemärkelsen att de berör alla eller flera kommuner och både lokal, regional, nationell och internationell nivå.

– Ord vi tar med från konferensen är samordning och samverkan. Tänk om flera aktörer kunde gå samman och ansöka om stöd för tidiga insatser? Samverkansprojekt mellan nationell nivå och regioner med ansvar för hälsa och sjukvård vore ett exempel. Samhällsinformation inklusive lokal information om den mottagande kommunen ett annat, fortsätter Sofia.

Vida­re­bo­sätt­ning – ett viktigt mål i det natio­nella programmet

Projekt som rör vidarebosättning nationellt och lokalt ingår i flera av programmets mål. Projekt i programmet kan också arbeta direkt med målgruppen vidarebosatta som finns på plats i Sverige eller mer med systeminsatser, till exempel att motverka flaskhalsar eller ta fram system för samhällsinformation.

Hur kan AMIF bidra till vida­re­bo­sätt­ning?

Genom projekten som AMIF kommer att finansiera under programperioden ska mottagandet förbättras. Det är aktörer inom mottagandet, från Migrationsverket på nationell nivå till regioner, län, kommuner och lokalsamhällets organisationer som vet bäst vad enskilda projekt skulle behöva omfatta.

Inom programmet finns det möjlighet att genomföra projekt både på system och individnivå, både före och efter individens ankomst till Sverige.

Exempel på behov som projekt kan arbeta med:

  • Förbättra mottagandet av vidarebosatta när de anvisats till kommun, exempelvis bostad, hälsa, språk, delaktighet i samhället och samhällsinformation.
  • Insatser för att stärka kapaciteten hos aktörer som organiserar det lokala mottagandet, t.ex. genom insatser i skolan, utbildning av personal eller genom utbyte av erfarenheter.
  • Förbereda och introducera kvotuttagna individer och familjer på plats i tredjeland innan avresa.
  • Rätt och lättillgänglig information om det mottagande samhället riktad till vidarebosatta individer.
  • Utveckla processen för uttagning, anvisning och informationsförmedling mellan aktörer.

Sök finan­sie­ring till projekt

Läs mer om planerade utlysningstillfällen här på vår webbplats.

Har du en idé till ett projekt? Skicka ett mejl till fonderna@migrationsverket.se