Nya projekt har redan startat

Den 20 juli 2022 godkände EU Kommissionen Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Programmets fyra målområden är asyl, laglig migration och integration, återvändande samt solidaritet.

AMIF:s projektaktörer runt om i Sverige

Inom varje målområde har programmet definierat särskilda insatser och fastställt verksamhet som stödjs av fonden. Fonden är öppen för alla juridiska personer vars ansökan går i linje med utlysningens innebörd och fondens krav. Det förekommer i enstaka fall att det finns endast en aktör som har ansvar för det specifika uppdraget. Här finns verksamhet som ligger inom till exempel Migrationsverkets eller Polismyndighetens specialområden. Detta gör att dessa aktörer inte konkurrerar med andra projektsökande i en utlysning, utan tar fram ansökan i enlighet med utlysningens föreskrifter. Projektansökan granskas enligt fastställda kvalitetskrav och bedöms på samma villkor som gäller för alla sökanden till fonden. Förfaranden, där endast en aktör har ensamrätt på det aktuella området, definieras som icke-konkurrerande. Fonden har hittills tillämpat icke-konkurrerande utlysningar vid ett par tillfällen, i december 2021 vid utlysningen till Migrationsverket och i mars till Polismyndigheten.

Kort innan det Nationella programmet blev beviljat, öppnade fonden sin första konkurrerande utlysning, där alla aktörer välkomnades och stora projekt eftersöktes som kunde bidra till programmets mål. Projekten granskades och bedömdes men besluten togs först efter att det officiella programmet blivit godkänt av EU Kommissionen.

Hittills har 10 projekt fått bifall och fonden har beviljat cirka 700 miljoner i stöd till projekt. Fem projekt genomförs av nationella myndigheter, fyra projekt av regionala offentliga aktörer och en projektägare är civilsamhällets organisation.

Medlen är fördelade enligt följande:

Projektledare Ylwa Kallenbäck tillsamman med Annika Liwendahl och Sonya Daneshvar-Rad

Projektledare Ylwa Kallenbäck tillsamman med Annika Liwendahl och Sonya Daneshvar-Rad

Asylområdet – 107 864 393 kr

De beviljade projekten inom asylområdet kommer att

  • förbättra asylprocessen och mottagningsvillkoren genom implementering av EU-gemensamma regelverk gällande tillgänglig statistik inom migrationsverksamheten;
  • erbjuda samhällsinformation till 55 000 individer (varav 25 000 asylsökande och 30 000 personer som beviljas tillfälligt tillstånd i Sverige med anledning av EU:s massflyktsdirektiv) om att leva i Sverige eller återvända.

– Hittills i år har 2948 personer i Göteborg, Malmö, Sundbyberg, Boden och Norrköping tagit del av den muntliga samhällsintroduktionen och alltså fått information om asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar, berättar Ylwa Kallenbäck projektledare för Samhällsintroduktion för asylsökande.

Under dagen finns utrymme att ställa frågor och vi får frågor om allt från barns rättigheter och skolgång till arbete och boende. Men även helt andra saker som om körkortet från hemlandet ger sökande rätt att köra lastbil i Sverige eller vad som annars krävs för att kunna göra det, säger Sonya Daneshvar-Rad, samordnare i Sundbyberg för Samhällsintroduktion för asylsökande.

Projektledning Helhetslyftet, Roger Andersson, delprojektledare,  Tomas Rydsmo, projektmedarbetare, Eva
"Charlotte" Day, ekonom och Therese Ydrén, projektledare 

Projektledning Helhetslyftet, Roger Andersson, delprojektledare, Tomas Rydsmo, projektmedarbetare, Eva "Charlotte" Day, ekonom och Therese Ydrén, projektledare

Laglig migra­tion och integ­ra­tions­om­rådet – 560 672 525 kr

Inom området laglig migration och integration kommer projektens verksamhet att bedrivas i 55 kommuner, vilket är närmare 20 procent av alla Sveriges kommuner. Drygt 8 000 tredjelandsmedborgare kommer att ta del av integrationsåtgärder.

Fondens stödmottagare och projektpartners finns i Halland, Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala.

Projekt Helhetslyftet är ett exempel på det breda samarbetet mellan projektpartners, som har ett gemensamt mål att minska arbetslöshet och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i regionen.

En stor anledning till att vi valde att söka medel var den förenklade redovisningsmodell med schablonersättning som införts under denna programperiod, säger Tomas Rydsmo, Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götaland.

Även Migrationsverket har projekt inom området laglig migration där målet är att modernisera myndighetens digitala förmåga och öka effektiviteten. Dessutom kommer 60 utlandsmyndigheter runt om i världen att stärka rättssäkerhet vid utförandet av ärenden för laglig migration.

Åter­vän­dan­de­om­rådet – 21 797 529 kr

Inom målområdet återvändande finns ännu så länge ett projekt beviljat. Genom ARLO II ska Polismyndigheten utveckla en beprövad metod att placera ut ambulerande återvändandesambandsmän i tredjeland för att förbättra samarbetet länderna emellan så att antalet identifierade och verkställda tredjelandsmedborgare ökar.

Konkur­re­rande utlys­ning under kvartal 1

En ny konkurrerande utlysning för projekt med verksamhet inom fondens områden Asyl och Återvändande kommer att anordnas under senare delen av kvartal 1, 2023. Fonden kommer att erbjuda en informationsträff för samtliga intressenter och konsultationstillfällen för aktörer som har utarbetade projektidéer.

Information om utlysningen kommer att spridas genom fondens kommunikationskanaler så snart detaljer är satta. Det kommer även vara möjligt för aktörer att testa sina projektidéer på vår webbplats för att se om de svarar mot fondens förutsättningar och krav.

Läs mer om alla beviljade projekt inom programperiod 2021–2027

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Har du frågor? kontakta fonderna@migrationsverket.se