Utlys­ningar våren 2023

Under våren 2023 kommer ytterligare utlysningar att göras av fondens medel till projekt. Fokus för projekt vid vårens utlysningar är asylområdet och återvändandeområdet.

Anna Svensson enhetschef på fonderna

Anna Svensson enhetschef på fonderna

Våren 2023 riktas fokus på asyl- och åter­vän­dan­de­om­rådet

Hittills har fonden mött ett stort intresse från olika stödsökanden att genomföra integrationsåtgärder inom området Laglig migration och Integration. Under 2023 är fokus för våra utlysningar asyl- och återvändandeområdet. Det kan röra sig om insatser tidigt till målgruppen, när man nyligen kommit till Sverige som asylsökande. Det är insatser som bättre förbereder målgruppen inför nästa steg i processen, som antingen kan vara etablering och integration eller återvändande. Insatser tidigt för att möta grundläggande behov hos målgruppen kan lägga en grund för att klara SFI och få ett arbete i nästa steg. Insatser kan bidra till att mottagandet av den som sökt eller fått skydd här har blivit mer anpassat till individers och gruppers särskilda behov.

– Det finns stora möjligheter att genomföra projekt inriktade på boende, samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap och hälsoinsatser för målgruppen. Det finns också möjligheter till större systeminsatser som t ex samordning och samverkan inom vidarebosättningsprocessen, säger Anna Svensson, enhetschef på Funktionen för fonderna.

Rättsligt stöd och förberedande insatser

Inom asylområdet finns det också möjligheter att genomföra projekt som ger ett rättsligt stöd till målgruppen. Insatserna kan omfatta rättsligt stöd exempelvis under asylprocessen eller vid ansökan om förlängning av tillstånd. Enskilda projekt kan bidra till att processen är förutsägbar och begriplig för individer som söker skydd.

Inom återvändandeområdet finns möjligheter att arbeta med förberedande insatser för målgruppen inför att individen ska återvända efter ett avslag på ansökan om asyl. Projekt som ger stöd i form av kunskapsförmedling anpassade till vad som bland annat behövs i hemlandet kan innebära ökade möjligheter för individen att kunna försörja sig vid ett återvändande.

Vi söker projekt inom forskning, utredning och utvärdering

Inom både asyl- och återvändandeområdet finns det möjlighet till projekt som omfattar forskning, utredning och utvärdering. Ett exempel på forskningsområde intressant för fonden är förskola och skola. I Förskola och skola finns barn som väntar på besked i sin asylansökan, väntar på besked angående förlängning av tillstånd eller ska återvända. Forskning som är relaterad till exempelvis metodutveckling och stöd till barn, personal och skolledningar och gynnar målgruppen på längre sikt är något AMIF kan bidra till.

– Vår förhoppning är att det stora intresset för att genomföra integrationsåtgärder kan spridas till insatser som ger fondens målgrupp en bra start i Sverige genom insatser tidigt samt insatser riktade till de som ska återvända, avslutar Anna Svensson.