AMIRA II

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
  • Projektperiod: 2023-02-01—2025-01-31
  • Planerat antal deltagare: 700 personer
  • Total budget: 14 848 264 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 13 363 438 SEK
  • Kontaktperson projektet: Mikaela Hagan
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: AMIRA (Assis­ting Migrants in Return and Asylum) II

AMIRA II syftar till att fler individer som står inför ett återvändande ska få stöd och erbjudas fler typer av insatser. Insatserna baseras på kunskap om behov och ändamålsenliga arbetsmetoder som främjar ett värdigt, humant och hållbart återvändande. Projektet kommer att arbeta med att utveckla nya rustande och stödjande, uppsökande och riktade insatser till särskilt utsatta individer. Insatserna som kommer utvecklas är juridiskt, materiellt och praktiskt stöd vid avslag och återvändande. Utöver dessa kommer de även att utveckla psykosocialt stöd, hälsofrämjande arbete, stöd till föräldrar samt stöd för ökad fysisk och psykisk hälsa och ökad tillgång till vård. Individer får korrekt information så att de bättre förstår sina alternativ samt får ett bättre mående inför ett återvändande. Projektet kommer utveckla kunskap och metoder samt arbeta med strategisk samverkan och kapacitetsstärkande insatser till olika aktörer. I Irak kommer praktiskt återintegreringsstöd utvecklas.

Sidan senast uppdaterad: