ARLO II

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer
  • Utlysning: Icke-konkurrerande utlysning (mars 2022)
  • Stödmottagare: Polismyndigheten
  • Projektperiod: 2023-01-01—2025-12-31
  • Total budget: 29 063 374 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 21 797 529 kr
  • Kontaktperson projektet: Svetlana Ripler

Samman­fatt­ning av projekt: ARLO II

Polismyndigheten har genom det AMIF-finansierade ARLO-projektet testat metoden att placera ut ambulerande återvändandesambandsmän i tredjeland i för att förbättra samarbetet länderna emellan i syfte att effektivisera polisens återvändandearbete. Metoden var tidigare obeprövad både i Sverige och Europa, men har visat sig vara mycket effektiv. Polismyndigheten vill därför utveckla metoden i syfte att fördjupa relationerna med ytterligare ett antal utvalda tredjeländer så att antalet identifierade och verkställda tredjelandsmedborgare ökar. Projektet ämnar också upprätta en pool med ambulerande återvändandesambandsman representerade från gränspolisens regioner. Vid projektets slut är målet att det ska finnas en permanent organisation som möjliggör utsändande av ambulerande sambandsmän.

Sidan senast uppdaterad: