Barn i familj

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Strömsunds kommun
  • Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31
  • Planerat antal deltagare: 300 personer
  • Total budget: 11 044 600 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 9 940 140 SEK
  • Kontaktperson projektet: Elisabeth Lindholm
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Barn i familj

Projektet ska arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv för asylsökande barn i familj och stärka barnrätten. Barnen gynnas genom analys av behov, tillvaratagande av erfarenheter och förslag på förbättringsåtgärder i en mycket komplicerad process med många möjliga aktörer. Projektet önskar se över på vilket sätt samhället vid förekommande fall kan axla det kompensatoriska uppdraget och inspirera till förbättringar av arbetsmetoder. Genom materialinsamling och spridning av erfarenheter ökas kunskap om andra länders förhållanden avseende asylsökande barn i familj. Projektet ska bidra till ett mer hållbart återvändande. Projektet vill tillhandahålla ett material som stärker KASAM, kontext och autonomi och framhåller individers rättigheter och skyldigheter samt beskriver vikten av samverkan mellan olika aktörer. Utifrån nätverk, erfarenheter, kartläggning samt framtagna metoder och material kan projektet finnas som kunskapsstöd för andra verksamheter och organisationer.

Sidan senast uppdaterad: