Digital transformation tillstånd

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Specifikt mål 2 - Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Icke konkurrerande (2022)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2022-01-01— 2023-08-31
  • Planerat antal deltagare: N/A
  • Total budget: 170 923 266 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 128 192 450 Sek
  • Kontaktperson projektet: Bo Hermansson
  • Projektets webbsida: N/A

Samman­fatt­ning av projekt: Digital trans­for­ma­tion till­stånd (DITT)

Idag har såväl våra målgrupper som intressenter och uppdragsgivare förväntningar på att vi ska utveckla och effektivisera verksamheten genom digitalisering. I nuläget begränsas våra möjligheter att digitalisera och skapa större värde för målgrupperna inom tillståndsprocesserna av föråldrad grundläggande teknik och informationshantering, bristande värdeskapande för målgrupperna samt otillräcklig digital kompetens och strategisk förmåga.

För att bättre kunna dra nytta av teknikens möjligheter i skapandet av värde för våra målgrupper, behöver vi därför genomföra ett omfattande förändringsprojekt. I projektet vill vi skapa effekter för målgrupperna och vår ärendehantering inom arbetstillstånds-, anknytnings- och studerandeprocesserna genom modernisering av informationshantering och teknisk grundmiljö, förnyelse arbetssätt och tjänster samt satsningar på att öka myndighetens digitala kompetens och strategiska förmåga i utvecklingsarbetet.

Sidan senast uppdaterad: