Förbättrad service - Kontaktcenter

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 1: Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.
  • Utlysning: Icke konkurrerande utlysning (mars 2023)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2023-04-01—2025-12-31
  • Total budget: 188 970 300 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 141 727 726 SEK
  • Kontaktperson projektet: Gustav Norberg
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Förbättrad service - Kontaktcenter

För asylsökande och andra tredjelandsmedborgare som ansöker om tillstånd är det viktigt att kunna få stöd hela vägen, från att ansökan lämnas in till att ett beslut är fattat. Det är också viktigt att kunna få korrekt och snabb information om vad som händer efter ett beslut. Med stöd i form av en personlig service under processens olika delar kan fler ansökningar vara kompletta när de inkommer till myndigheten och sökande kan vid förändrade omständigheter snabbt inkomma med kompletterande information i väntan på beslut. Det minskar tiden till beslut och gör ärendeprocessen mer rättssäker. Det här projektet ökar besvarandegraden i Kontaktcenters personliga servicekanal telefon och möjliggör att sökande får det stöd som de har behov av när de ansöker om asyl eller andra tillstånd. Det sker genom en systematisk resursförstärkning på flera enheter som ingår i funktionen Kontaktcenter.

Sidan senast uppdaterad: