Kompis Sverige

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Kompis Sverige
  • Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 300 personer
  • Total budget: 10 959 603 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 8 219 702 SEK
  • Kontaktperson projektet: Natassia Fry
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Kompis Sverige

Projektet vill förbättra mottagandet av kvotflyktingar när de vidarebosatts till en kommun genom målgruppsanpassade insatser för vardagsintegration som utförs av den ideella sektorn, och som kan komplettera det offentligas insatser, samt svara på kommuners växande och uttryckta behov av stöd på området.

Projektet ska testa och utveckla metoder som har potential att bli skalbara, som leder till att målgruppen så tidigt som möjligt i sin etablering börjar skapa ett socialt kontaktnät bestående av etablerade svenskar, lokalt föreningsliv, och får möjlighet till att öva på det svenska språket genom funktionell språkträning.

Genom att dra nytta av Kompis Sveriges samlade erfarenhet, beprövade nationella verksamhet för social integration, och breda nätverk inom såväl offentlig- som ideell sektor; ska projektet lägga grunden för ett nationellt kompisprogram särskilt anpassat för målgruppen, samt anpassade aktiviteter som sociala aktiviteter i närområdet, och enkla digitala aktiviteter.

Sidan senast uppdaterad: