Mellanrummet

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Filipstads kommun
  • Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 200 personer
  • Total budget: 14 791 714 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 11 093 786 SEK
  • Kontaktperson projektet: Jenny Brodén
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Mellanrummet

Projektet syftar till att möjliggöra för TLM, kvot eller anhöriginvandrad, med ingen eller mycket begränsad skolbakgrund att delta i strukturerat lärande genom att erbjuda lärandeprocesser med låga tröskelvärden. Fokus ligger på att höja demokratiska färdigheter, stärka hälsan och föräldraskapet samt öka samhällsintegration. Utbildnings- och arbetsmarknadsorienterande inslag är viktiga liksom utbyten och möten med och i lokalsamhället genom gästföreläsare, studiebesök, gemensamma funktionsutbildningar och föreningsmässor. Projektet arbetar och utgår från målgruppens förutsättningar i kombination med lokalsamhälle och förvaltningsverksamheter. Förankrings- och lärandeprocesser i deltagande organisationer utgör en viktig del för att bidra till de förändringar i organisation och arbetskultur som behövs med de förändringar i samhället som har skett.

Sidan senast uppdaterad: