Samhällsintroduktion för asylsökande

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 1: Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.
  • Utlysning: Icke konkurrerande utlysning (december 2021)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2022-01-01— 2024-12-31
  • Planerat antal deltagare: 55 636
  • Total budget: 113 704 685 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 85 278 514 Sek
  • Kontaktperson projektet: Gabriela Figueiredo Prado
  • Projektets webbsida: N/A

Samman­fatt­ning av projekt: Samhälls­in­tro­duk­tion för asyl­sö­kande

För asylsökande och personer som beviljas tillfälligt tillstånd i Sverige med anledning av EU:s massflyktsdirektiv är det viktigt att tidigt och sammanhängande få en korrekt och tydlig information om asyl- respektive tillfälligt tillstånd -processen och det nya landet. Migrationsverket kommer därför att utveckla och införa en enhetlig obligatorisk samhällsintroduktion både för de som ansöker om asyl i Sverige och för de som beviljas tillfälligt skydd här.

Samhällsintroduktionen ska bidra till att de asylsökande och personer som beviljas tillfälligt tillstånd i Sverige med anledning av EU:s massflyktsdirektiv får en ökad förståelse och kännedom om sin process, sina rättigheter och skyldigheter samt svenska lagar, normer och värderingar, vilket i förlängningen ger bättre förutsättningar för dem att tillvarata sina rättigheter i landet och främjar integrationen.

Sidan senast uppdaterad: