Samverkan Gävleborg 2022

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande utlysning mars 2022
  • Stödmottagare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
  • Projektperiod: 2022-11-01—2026-10-31
  • Planerat antal deltagare: 700 personer
  • Total budget: 58 320 567 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 52 488 508 Sek
  • Kontaktperson projektet: Peninha Fischer

Samman­fatt­ning av projekt: Samverkan Gävle­borg 2022

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrationsprocess, genom att ta tillvara metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. Genom ett förändrat arbetssätt lokalt kommer projektet kunna bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

Parterna i projektet kommer bidra till målet genom att arbeta med individen i fokus. Kommunerna kommer, i egna aktivitetsplaner, identifiera hur de kan utveckla arbetet lokalt. Riksidrottsförbundet-SISU kommer bidra till att målgruppen får att öva på svenska, få kunskaper om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk. Högskolan kommer bidra till ett fortsatta lärandet, om insatser som bidrar till integrationen med fokus på individuella anpassningar.

Sidan senast uppdaterad: