Logotyp för AMIF

Synlig­hets- och kommu­ni­ka­tions­krav

Kommunikation och synliggörande är viktiga inslag i alla EU-program under programperioden 2021–2027. På den här sidan beskriver vi vad som förväntas av dig som ansvarar för ett EU medfinansierat projekt genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

EU:s medfi­nan­sie­ring måste synas

Som stödmottagare hos Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska ni informera om medfinansiering från Europeiska unionen. För programperioden 2021-2027 gäller att alla fonder ska använda sig av en gemensam EU-logga. EU-loggan ska visas på ett korrekt och tydligt sätt tillsammans med texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Mer om EU-loggan och dess utformning kan ni läsa här. 

Migrationsverket kan återkräva delar av stödet om stödmottagaren inte uppfyller synlighets- och kommunikationskraven.

Stödmottagaren ska informera

  • på projektets webbplats och sociala medier (om sådana finns) ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, insatsens syfte och resultat och EU:s medfinansiering ska framgå utan att besökaren behöver skrolla allt för långt på sidan.
  • i allt informationsmaterial och i det kommunikationsmaterial som rör genomförandet av insatsen och som är avsett för allmänheten eller projektdeltagarna ska EU:s medfinansiering framgå.
  • genom hållbara skyltar eller plaketter av betydande storlek (minst A3-format eller större beroende på projektets omfattning och karaktär). Skylten ska placeras där projektet genomförs och där den är tydligt synlig för allmänheten. Den ska sättas upp så snart det fysiska genomförandet av insatsen inleds eller inköpt utrustning installeras.
    Skylten ska innehålla:
    • EU-loggan, projektets namn och huvudsakliga mål. Namn, mål och logotyp bör utgöra minst 25 procent av ytan. EU-loggans flagga ska vara i minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper. Använd med fördel EU kommissionens verktyg för skyltar.

Projekt av stra­te­gisk bety­delse

Projekt av strategisk betydelse eller projekt med total budget över 10 000 000 euro ska genomföra ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsinsats och i god tid involvera kommissionen och den ansvariga förvaltande myndigheten i insatsen. Projekt av strategisk betydelse definieras av Migrationsverket.

Förord­ningen styr

Läs mer om stödmottagarens skyldigheter vad gäller att informera om projektet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. artikel 50 samt artikel 47 och 49.6.

Kommunikationsmaterial som skapas av er inom ramen för ert EU-projekt ska även göras tillgängligt om Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer ber om det. Även rättigheterna till kommunikationsmaterialet ska överlåtas. Uppgifter om projektet kommer att offentliggöras i Migrationsverkets och EU-kommissionens elektroniska sammanställningar av projekt som beviljats stöd från AMIF, i enlighet med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Projekt som medfinansierats av AMIF ska använda Europeiska Unionens logotyp i allt informations- och kommunikationsmaterial digitalt och tryckt.

Projektets namn, mål och logotyp bör utgöra minst 25 procent av ytan. EU-loggans flagga ska vara i minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

Medfi­nan­sieras av Euro­pe­iska unionen – logotyp

För projekt som beviljats medel inom fondperioden 2021-2027 ska nedan logotyp användas. Den finns i olika filformat och i vertikalt eller horisontellt utförande. Använd den i det filformat som passar ditt projekts ändamål bäst.

Vertikalt format:
Ladda ner png-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Horisontellt format:
Ladda ner png-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Om det format du behöver saknas så finns fler på EU­-kommissionens webbplats, du hittar dem i olika språk under rubriken "Co-funded by the European Union", Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där finns även länk till visuella riktlinjer och riktlinjer som beskriver användning av EU:s emblem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samband med EU-program (europa.eu)

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen
Medfinansieras av Europeiska unionen

Tio sätt att informera om EU:s roll

Läs EU-kommissionens konkreta tips kring arbetet med att informera om och synliggöra EU:s roll i ditt projekt.

Tio sätt för dig som fått EU-finansiering att informera om och synliggöra EU:s roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial för EU visibilitet

Kommissionen har tagit fram ett stödmaterial med information om kommunikation och synliggörande. Allt innehåll utgår från gällande förordning och riktar sig till alla EU-program inklusive stödmottagare och ska vägleda och förenkla arbetet med synliggörande av EUs medfinansiering.

SUPPORT KIT FOR EU VISIBILITY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa riktlinjer är avsedda för EU-stödmottagare och andra tredje parter som informerar om EU-program.

I verktyget Online Generator, som är framtaget av EU-kommissionen, kan du som stödmottagare genom några enkla steg skapa utskriftsvänliga underlag redo för att skickas till tryckeri eller för egen utskrift. I verktyget finns möjlighet att lägga in foto, text, logotyper samt länk till en webbplats som genererar en QR-kod.

Regional Policy - Online Generator (europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: