Logotyp för AMIF

Konkur­re­rande utlys­ning inom

speci­fikt mål 1–3

Utlysning är öppen för projekt inom:
specifikt mål 1 - Asylområdet
specifikt mål 2 - Område laglig migration och integration
specifikt mål 3 - Återvändandeområdet
Utlysningen är öppen mellan 4 mars till den 16 april 2024.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) i Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Syftet med utlysningen är att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

Förutsättningar vid utlysningen

 

Tillgängligt stöd

Det finns cirka 150 miljoner kronor att söka insatser för. Förvaltande myndighet förbehåller sig rätten att justera beloppet med anledning av finansiella förutsättningar.

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Finansieringsgrad från AMIF

Insatser kan finansieras till 75% av projektets stödberättigande kostnader.

Öppnar

2024-03-04

Stänger

2024-04-16 klockan 16:00

Projektstart

1 oktober 2024 – 1 april 2025, startdatumet ska sättas till den första dagen (datum) i aktuell månad.

Projektlängd

Max 36 månader

 

Vem kan söka?

I den aktuella utlysningen kan alla juridiska personer söka medel för projekt.

EU:s statsstödsregler begränsar möjligheten att bevilja medel till stödmottagare och projektpartner som bedriver ekonomisk verksamhet, dvs. tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Stödmottagare och projektpartner som bedriver ekonomisk verksamhet kan således vara hindrade från att beviljas AMIF-stöd.

Vilken typ av projekt söker vi i denna utlys­ning?

I denna utlysning söker vi projekt antingen inom

 • Specifikt mål 1 – Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), inbegripet dess externa dimension.

Projektet ska bidra till något eller några av de övergripande resultat som beskrivs inom specifikt mål 1 i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. För att komma till programmet, använd följande länk: Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet kan exempelvis syfta till att:

 • stärka samverkan mellan aktörer inom asylmottagandet av tredjelandsmedborgare, inbegripet asylmottagandet av ensamkommande barn.

eller inom,

 • Specifikt mål 2 - Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.

Projektet ska bidra till något eller några av de övergripande resultat som beskrivs inom specifikt mål 2 i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. För att komma till programmet, använd följande länk: Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet kan exempelvis syfta till att:

 • erbjuda tredjelandsmedborgare integrationsåtgärder, såsom skräddarsytt stöd i enlighet med tredjelandsmedborgares behov. Det kan t.ex. handla om insatser gentemot lågutbildade personer/kvinnor eller integrationsprogram med fokus på rådgivning, utbildning, språk och t.ex. samhällsutbildning och yrkesvägledning.
 • stärka samverkan mellan aktörer inom området laglig migration eller inom området integration.
 • utveckla integrationsstrategier.

eller inom;

 • Specifikt mål 3 - Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.

Projektet ska bidra till något eller några av de övergripande resultat som beskrivs inom specifikt mål 3 i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027. För att komma till programmet, använd följande länk: Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet kan exempelvis syfta till att:

 • erbjuda stöd till återvändande, i synnerhet stöd vid frivilligt återvändande, inbegripet information och särskild vägledning till barn i återvändandeförfaranden.
 • erbjuda åtgärder till stöd för de återvändande personernas hållbara återvändande och återintegrering, utbildning, anställnings- och sysselsättningsstöd samt uppstartsstöd till ekonomisk verksamhet.

Program- och projektin­di­ka­torer

En eller flera programindikatorer ska användas för att mäta projektets resultat under projekttiden. Sökande ska välja programindikatorer inom det specifika målet som bäst mäter projektets resultat.

Som komplement till programindikatorerna ska 1-3 projektindikatorer anges för att mäta projektets resultat under projekttiden.

För att läsa mer om indikatorer, använd följande länk: Att välja indikatorer i ansökan om stöd Länk till annan webbplats.

Grund­läg­gande förut­sätt­ningar

De grundläggande förutsättningarna består av ett antal krav på sökanden och ansökan. Samtliga grundläggande förutsättningar ska uppfyllas:

 • Ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • Sökanden är en juridisk person
 • Obligatoriska frågor i ansökan är besvarade på ett ändamålsenligt sätt
 • Sökt stöd från AMIF är korrekt upptaget i budgeten
 • Det sökta stödet kan endast uppgå till 75% av projektets budgeterade kostnader. Förvaltande myndighet kommer att kontrollera att den förenklade kostnadsmodellen i form av ett schablonpåslag på 40 % av upptagna personalkostnader i budget stämmer
 • Budgeten är i balans för varje år under projektperioden när medfinansiering (offentlig kontant medfinansiering och/eller privat kontant medfinansiering) och sökt stöd från AMIF är inkluderat.
 • Sökanden är inte på obestånd eller i konkurs
 • Ansökan är förenlig med det nationella programmet för AMIF
 • Ansökan är förenligt med aktuell utlysning
 • Sökanden har ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet att genomföra projektet
 • Läs mer under rubriken ”Vem kan ansöka om stöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket
 • Stödet från AMIF utgör inte dubbelfinansiering
 • Så kallad dubbelfinansiering är inte tillåten. Det betyder att projekt inte kan få ersättning från EU:s budget för samma utgifter mer än en gång.
 • Stödet från AMIF utgör inte otillåtet statsstöd
 • EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Läs mer under rubriken ”Statsstöd” på följande länk: Att ansöka om stöd - Migrationsverket

Obligatoriska bilagor har lämnats in och kan godkännas.
Bilagor att bifoga ansökan:

 • Underlag som visar vem som är behörig att företräda sökanden
 • Budgetmall personalkostnader 75%
 • Beräkning av schablon avseende lönekostnadspåslag (LKP) för varje organisation som ska ta del av stödet
 • Uppgifter om ekonomisk verksamhet för varje organisation som ska ta del av stödet (gäller ej offentliga organ)
 • Medfinansieringsintyg, om sökande har medfinansiärer eller projektpartners
 • Årsredovisning eller förenklat bokslut för det senaste räkenskapsåret (gäller ej offentliga organ)
 • Signeringsunderlag undertecknat av behörig företrädare

Bedömning av urvalskriterier

Ansökan poängsätts utifrån urvalskriterierna nedan. Minimum och maximumpoäng anges i tabellen nedan. Förvaltande myndighet kommer att avslå ansökan om något av urvalskriterierna får 0 poäng. Ansökningar som inte uppnår 65 poäng kommer att avslås. Beslut om stöd från AMIF kommer därefter att fattas utifrån tillgängliga medel och ansökningarnas totala poäng.

Följande urvalskriterier används:

Granskning av projektidé

Poäng

Behov, relevans och måluppfyllelse

Det finns ett behov av att genomföra projektet. Projektets insatser och aktiviteter

är relevanta för att uppfylla behovet och för att uppnå uppsatta mål. Projektets
mål bidrar till måluppfyllelse inom Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

MIN

0

MAX 30

Projektets genomförbarhet

Det finns en koppling mellan mål, indikatorer och långsiktiga effekter samt ett tydligt samband mellan projektorganisation, aktivitetsplan och budget.

Projekt som ska arbeta direkt med målgruppen har tillgång till den aktuella målgruppen.

MIN
0

MAX 30

 

Kostnadseffektivitet

Projektets kostnader är rimliga och nödvändiga för projektets genomförande och måluppfyllelse.

MIN
0

MAX 30

Jämställdhet, icke-diskriminering och barnets bästa

Det framgår hur jämställdhet och icke-diskriminering beaktas i projektgenomförandet. Om projektet berör barn ska det även framgå hur barnets bästa beaktas.

MIN

0

MAX 10

Spridning

Det finns en beskrivning hur projektet kommer att arbeta med kommunikation och spridning av genomförande och resultat.

MIN

0

MAX 10

SUMMA AV MAXPOÄNG

110

Förskotts­ut­be­tal­ning

Den sökande organisationen ska vara beredd på att ta emot stöd i form av förskottsutbetalningar i det fall ansökan beviljas. Läs mer under rubriken förskottsbetalning på följande länk: Att genomföra projekt Länk till annan webbplats..

Personalkostnader

För att förenkla administrationen har Migrationsverket infört enhetskostnader för redovisning av projektpersonalens arbetade tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska. Lönebikostnader ersätts via schablon som bestäms per organisation och gäller under hela projekttiden. Ni kan läsa mer om hur stödberättigande kostnader för personal räknas ut här: Läs mer under "Personalkostnader för projekt beviljade efter 2024-03-01"

Prak­tisk infor­ma­tion

Av webbplatsen EU-fonder - Migrationsverket Länk till annan webbplats. framgår mer specifika krav som ställs på projektet vad gäller villkor för stödberättigande kostnader, verifieringskrav, ekonomiska uppgifter som ska sparas och rapporteras m.m.

Ansökningar inklusive bilagor tas emot och handläggs via e-tjänsten ”Min Ansökan”. För att komma direkt till ansökan, använd följande länk Min Ansökan (minansokan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att alla uppgifter som krävs i systemet har fyllts i och ansökan skickats in ska signeringsunderlag skrivas under och skickas in via e-tjänsten ”Min Ansökan” eller skickas via mail till fonderna@migrationsverket.se.

Ansökningar som kommit in för sent kommer att avvisas. Förvaltande myndighet kan begära att ansökan kompletteras inför bedömning av grundläggande förutsättningar och urvalskriterier. Förvaltande myndighet kan även vid behov konsultera externa experter från en tillsatt expertgrupp som arbetar på olika offentliga organ och civilsamhällesorganisationer samt arbetsmarknadens parter inom fondens områden.

Välkommen med ansökan.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: