Migrationsverket logotyp

Europeiska återvändandefonden (RF)

Återvändandefonden har medfinansierat projekt med syfte att underlätta för asylsökande, flyktingar och andra personer att återvända till sina hemländer. Fonden har avslutats. Det går inte längre att söka stöd från fonden.

Återvändandefonden startade under 2008 och pågick till 2013. De sista projekten som medfinansierades av fonden avslutades 30 juni 2015. Fonden har medfinansierat projekt inom självmant återvändande, tvångsvis återvändande och frivillig återvandring. Projekt som medfinansierats av fonden har vänt sig till asylsökande som valt att återvända självmant innan asylärendet har avgjorts, personer med permanent uppehållstillstånd som frivilligt velat återvandra samt till personer som har fått avslag på sin ansökan och som återvänt frivilligt eller med tvång.

Euro­pe­iska åter­vän­dan­de­fonden

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet inrättade Återvändandefonden för att stödja EU-ländernas ansträngningar för att förbättra alla aspekter av hanteringen av återvändande. Fonden har särskilt bidragit till att medlemsstaterna byggt upp eller förbättrat sin organisation för återvändandearbete samt förstärkt samarbete på området.

Vilka projekt har medfi­nan­si­e­rats?

Läs mer om de projekt som medfinansierats av Europeiska återvändandefonden

Utvär­de­ring

​Ett led i EU-kommissionens uppföljning av SOLID-programmet är att ställa krav på nationella utvärderingar. En nationell utvärdering av Återvändandefondens programår 2011–2013 har genomförts.

Läs den externa utvärderingenPDF

SOLID – EU:s rampro­gram för migra­tion

Återvändandefonden ingår i EU:s ramprogram "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (SOLID). Där ingick även Flyktingfonden, Gränsfonden och Integrationsfonden. Funktionen för fonderna på Migrationsverket förvaltar Flyktingfonden och Återvändandefonden. Rikskriminalpolisen förvaltar Gränsfonden medan ESF-rådet ansvarar för Integrationsfonden.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?