Ansök om stöd från AMIF

Logotyp för AMIF

Delta i utveck­lingen av migra­tions­pro­cessen

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige tar tillvara alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Din organisation kan bli en viktig del i arbetet med att utveckla EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Organisationen kan få möjlighet att utveckla verksamheten på ett sätt som annars kanske inte vore möjligt. Dessutom finns möjlighet att utveckla transnationella samarbeten.

Under vilken period utlysningen är öppen, vem som kan söka, hur mycket pengar som går att söka med mera tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs.

Ansökan

När en utlysning öppnas upp går det att ansöka via e-tjänsten Projektrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni funderar på att ansöka om stöd från AMIF rekommenderar vi på funktionen för fonderna att ni förbereder er ansökan genom att först läsa Sveriges nationella program för AMIF. Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan en ansökan görs är det också viktigt att planera väl. Som hjälp finns fliken Innan du ansöker längre ner på sidan och manualen Hur du skapar en ansökan om stöd. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Mallen bekräftelse av ansökan ska undertecknas av behörig företrädare och styrker att uppgifter i ansökan är riktiga.

Rådgiv­ning

Har din organisation en projektidé och vill få rådgivning kring möjligheter att få finansiering från AMIF? Läs nedan om hur du kan planera och förbereda en ansökan innan du ansöker. Ni kan också kontakta oss för att diskutera projektidén. Vi tittar bland annat på vilket specifikt mål och nationellt mål samt vilka gemensamma indikatorer från Sveriges nationella program som är lämpliga för er att arbeta gentemot.

Länk till aktuell utlysning

För att beviljas medfinansiering krävs en genomarbetad projektansökan. Här beskriver funktionen för fonderna hur ni kan gå till väga för att skriva en bra ansökan till Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och skapa bästa möjliga förutsättningar för att er ansökan ska kunna beviljas medfinansiering i samband med en öppen utlysning.

Gå igenom utlys­nings­vill­koren noggrant

I utlysningsvillkoren beskrivs förutsättningarna för aktuell utlysning. Där redogörs bland annat för hur mycket medel som lyses ut, vad det går att söka medfinansiering för i den aktuella utlysningen samt vilka urvals- och tilldelningskriterier som kommer att tillämpas. I villkoren beskrivs också hur ansökningarna granskas och bedöms av funktionen för fonderna. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet. Vi rekommenderar att ni läser hela det nationella programmet för fonden och att ni bekantar er med de förordningar som gäller för arbetet med fonden.

Du hittar Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden under fliken Författningar och förordningar

Speci­fika mål, natio­nella mål och gemen­samma indi­ka­torer
AMIF:s allmänna mål är att bidra till en långsiktig och hållbar migrationspolitik och fonden ska bidra till jämställdhet, icke-diskriminering och barns bästa i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det nationella programmet i Sverige består av tre specifika målområden, som var och ett innehåller nationella mål med tillhörande prioriterade finansieringar. Prioriterade finansieringar är exempel på aktiviteter som kan genomföras i projekt för att möta programmets mål.

De speci­fika målen är:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Till AMIF:s tre specifika mål finns det även kopplat obligatoriska programindikatorer. Alla projekt som finansieras genom AMIF ska rapportera resultat gentemot dessa gemensamma indikatorer. EU använder sig av de gemensamma indikatorerna för att utvärdera vilka resultat AMIF har uppnått inom EU. Varje år rapporterar EU-länderna till kommissionen vilka resultat projekten har uppnått på nationell nivå.

Det är viktigt att redan i planeringen av projektet relatera till det specifika respektive nationella mål samt prioriterad finansiering som projektet ska verka inom. I ansökan om stöd kommer projektet att behöva kopplas till dessa målnivåer tillsammans med vilken/vilka gemensamma indikatorer som projektet ska rapportera sitt utfall mot. Även ett utgångsvärde och det förväntade utfallet ska anges för den/de indikatorerna som valts. Funktionen för fonderna kan i samband med prövningen av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att besluta att projektet ska rapportera sitt utfall gentemot fler gemensamma indikatorer än de som angivits i ansökan.

Målgrupp

Tänk på att fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden endast delas ut till projekt som bedrivs med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Även personer som kommer på anknytning till Sverige kan vara målgrupp i projekten under förutsättning att de är tredjelandsmedborgare. Personer med dubbelt medborgarskap, till exempel är medborgare både i tredjeland och i EU-medlemsstat, är inte målgrupp för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Läs mer om hur du kan verifiera målgruppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvär­de­ring av projektet

En extern oberoende utvärderare bör anlitas för att bland annat bedöma projektets framgång och grad av måluppfyllelse. Om det i ansökan inte budgeterats för en extern oberoende utvärdering kan funktionen för fonderna i samband med prövning av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att ställa ett sådant krav. Vid bedömningen, om det finns skäl att ha en extern oberoende utvärderare, tas bland annat hänsyn till projektets omfattning och karaktär. Funktionen för fonderna kan under prövningen av ansökan komma fram till att budgeterade kostnader för en extern oberoende utvärderare är för höga, om behovet av en extern oberoende utvärderare anses vara litet.

Förbe­re­delser och rådgiv­ning

Vad ni ska göra härnäst beror på om ni redan har en projektidé eller om ni behöver börja med att kartlägga er organisations behov utifrån fondens möjligheter.

Ta en tidig kontakt med oss på funktionen för fonderna för att diskutera era idéer samt få tips och råd kring hur det är att driva EU-finansierade projekt. Kontakta gärna även organisationer som har erfarenhet av EU-projekt samt börja förankra projektidén i er organisation och hos eventuella projektpartners.

Läs mer om projektpartner i fliken nedan

5 råd för att lyckas med ditt AMIF-projekt

  • Förbered er ansökan med god framförhållning. Då hinner ni förankra er projektansökan i hela er organisation innan den lämnas in.
  • Bottna i er problembeskrivning. Varför behöver projektet genomföras? Hur väl känner ni till målgruppens behov? På vilket sätt är målgruppen delaktig? Hur får målgruppen nytta av projektet?
  • Sätt tydliga och mätbara mål. Var tydlig med vad projektet ska leverera, och vad som är önskvärt att projektet kan bidra till på sikt.
  • Säkerställ att ni har tillräckliga resurser. Underskatta inte den arbetsinsats som krävs.
  • Planera för projektets fortlevnad. Vad händer med projektets resultat efter att projektet avslutats?

Ansökningsprocessen fram till beslut om medfinansiering följer vissa bestämda steg. Granskningen av projektansökningar tar ungefär tre månader från det att en aktuell utlysning stängts till att beslut lämnas.

Intresserade organisationer kan ansöka om medfinansiering från AMIF i olika omgångar, så kallade utlysningar. När en utlysning offentliggörs framgår detaljerna för utlysningen av utlysningsvillkoren inklusive hur och när organisationen kan lämna in en ansökan.

Läs mer om på vilka sätt stöd beviljas från AMIF. Länken är avpublicerad på grund av uppdatering.

En ansökan ska bland annat innehålla en utförlig projektbeskrivning, projektets budget och en upphandlingsplan. Sökande organisation ska också tillsammans med ansökan skicka in intyg som styrker att behörig företrädare har rätt att företräda den sökande organisationen. Icke offentliga aktörer ska skicka in årsredovisning eller förenklat bokslut för senaste räkenskapsåret. Om projektpartner medverkar i genomförandet av projektet ska samarbetet bekräftas med en avsiktsförklaring från projektpartner.

Kontroll av ansökan

När ansökan har registrerats kontrollerar funktionen för fonderna att den dels har kommit in i rätt tid, dels är fullständig. Vid denna initiala granskning kontrolleras också att ansökan avser stöd som är förenligt med Sveriges nationella program samt med eventuella prioriterade områden i utlysningen. Är ansökan ofullständig kommer funktionen för fonderna begära att den kompletteras. I regel ges fem arbetsdagar för att skicka in ett kompletterande underlag. Sker inte komplettering inom tidsfristen ska ansökan prövas på befintliga handlingar.

Ansökningar som är sent inkomna, avser en annan EU-fond eller är ofullständiga kommer att avvisas.

Fördjupad gransk­ning

Ansökningar om stöd som uppfyller kraven vid den första kontrollen granskas vidare av funktionen för fonderna i en fördjupad granskning. Vid den fördjupade granskningen kontrolleras att ansökan avser stöd som är förenligt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

I ansökan om stöd ska projektet ange inom vilket av de tre specifika målområden som ansökan avser asyl, integration och laglig migration eller återvändande. Inom respektive specifikt målområde anges Sveriges nationella målsättningar, som projektet också ska kopplas till. I ansökan ska även anges till vilken prioriterad finansiering projektet relaterar till samt vilken/vilka av de obligatoriska programindikatorerna i det nationella programmet som projektet ska rapportera sitt utfall mot. En ansökan som placerats inom fel specifikt målområde kommer att avslås.

Funktionen för fonderna bedömer projektets syfte och mål, indikatorer, kapaciteten för genomförande och införlivande samt budget, dvs. kvalitet och projektets uppbyggnad. Vid granskningen av dessa urvals- och tilldelningskriterier sätter funktionen för fonderna poäng på bedömningen av respektive kriterium. Förtydliganden kring ekonomi och verksamhet kan begäras av funktionen för fonderna, vilka biläggs ansökan om stöd. Ansökningar som når upp till gränsvärdet på 65 poäng vad gäller kvalitet och projektets uppbyggnad granskas vidare avseende projektets nytta i relation till behov i samhället.

Utlå­tande från expert­grupp

Två oberoende experter, som ingår i fondens expertgrupp och med hemvist i varsin organisation, lämnar ett utlåtande på varje ansökan om stöd som fått 65 poäng eller mer. Utlåtandet avser kriteriet som handlar om projektets nytta i relation till behov i samhället och det är rådgivande för den slutliga bedömningen. När beslut ska fattas gör funktionen för fonderna en sammanvägning av de olika bedömningarna. De ansökningar som rankas högst beviljas medfinansiering om det skulle föreligga konkurrens om medel.

Författningar och förordningar som styr Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Beslut om stöd

Efter det att en ansökan om stöd har lämnats in, tar det i normala fall omkring tre månader att få ett beslut om medfinansiering, från det att utlysningsfönstret har stängts. Om ansökan måste kompletteras kan ärendet ta längre tid. För att minska ansökningstiden är det viktigt att ansökan är så komplett som möjligt.

Vad innebär ett beslut?

Av beslutet om stöd så framgår det på vilken grund stödet beviljats samt vilka regelverk som tillämpats. Där framgår också vilka villkor som är förenade med beslutet samt projektets budget och finansieringsplan. Om det finns flera stödmottagare i ett projekt ska det också framgå av beslutet vilka de är och de villkor som gäller för dessa. Slutligen ska det av beslutet också framgå hur projektets utgifter ska redovisas. I beslutet om stöd får funktionen för fonderna begära att en utvärdering av projektet görs i enlighet med de villkor som funktionen för fonderna beslutar. När ni beviljas stöd kommer vi också att teckna ett medfinansieringsavtal med er som stödmottagare.

Stödmottagaren ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning så att projektets intäkter och utgifter direkt kan utläsas.

Stödmottagare är skyldiga att följa besluten och att omedelbart meddela eventuella förändringar till funktionen för fonderna på Migrationsverket. Annars kan följden bli nedsättning av stödet eller återkrav.

När ni beviljats stöd från funktionen för fonderna kommer ett inledande introduktionsmöte att hållas där regelverken och det fortsatta samarbetet gås igenom.

Avslag

Ansökningar som inte uppfyller kraven vid fördjupad granskning kommer att avslås.

Stödet från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska normalt täcka 75 procent av de stödberättigande utgifterna i ett projekt. De kvarvarande 25 procenten finansieras av stödmottagaren. Projekt som erhåller stöd från AMIF får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Stöd från AMIF

AMIF beviljar projektstöd, som huvudregel med 75 procent av budgeterat belopp (inklusive schablonberäkning för indirekta kostnader). De resterande 25 procenten måste stödmottagaren själv finansiera eller hitta andra finansieringskällor för.

Lär mer om indirekta kostnader här

Stödet från AMIF beviljas baserat på det totala budgeterade beloppet i er ansökan. Det görs ingen åtskillnad mellan vilka utgifter som stödmottagaren ska stå för och vilka utgifter som AMIF beviljar stöd för. När ni gör er budget ska ni fokusera på hur de 25 procent som inte täcks av stödet från AMIF ska finansieras i sin helhet, inte att specifika utgifter i budgeten ska utgöra er finansiering.

Finan­sie­ring av den del av budget som inte täcks av AMIF

Som stödmottagare kan ni själva välja att stå för resterande del av den finansiering som krävs för att bedriva projektet, normalt sett 25 procent av er budget. Ni kan också välja att hitta andra finansieringskällor för att täcka den resterande finansieringen. Obs! att s.k. in-kind finansiering inte är tillåten.

Notera att finansiering inte får utgöras av medel som kommer från andra EU-källor och att ett projekt inte får gå med vinst. Det innebär att de budgeterade intäkterna/finansieringen i projektet inte får överskrida de budgeterade kostnaderna. EU-projekt får inte heller bedrivas med ett vinstsyfte.

Finan­sie­ringen i budgeten beräknas enligt följande modell:

+ Budget i ansökan

- Stöd från AMIF

- Intäkter

- Kontant finansiering från projektpartners

- Kontant finansiering från tredje part

= Kontant finansiering från stödmottagare (Minimum 1kr)

Intäkter

Om ni förväntar er att ert projekt kommer generera intäkter ska ni budgetera för dessa. Det kan exempelvis vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster, lönebidrag eller andra liknande intäkter.

Intäkterna räknas automatiskt av från ”Kontant finansiering från stödmottagaren” i budgeten och påverkar inte stödet till projektet från AMIF så länge projektet inte budgeterar att gå med vinst.

Kontant finan­sie­ring från projekt­part­ners

Projektpartner är den som i samarbete med projektägaren genomför ett projekt genom att förse projektet med resurser och genom att ta del av stödet från AMIF.

För ytterligare information se information om projektpartners.

Den kontanta finansieringen från en projektpartner ska utgöra beloppet som projektpartnern själv avser stå för av sina totala budgeterade utgifter i projektet. Med ”Kontant finansiering från projektpartner” avses med andra ord inte en kontant transaktion från projektpartnern till stödmottagaren.

Notera att en projektpartner inte kan efterskänka hela sitt stöd från AMIF till stödmottagaren. Anledningen är att en projektpartner måste ta del av stödet från AMIF för att dess utgifter ska kunna bedömas som stödberättigande.

Kontant finan­sie­ring från tredje part

Med ”Kontant finansiering från tredje part” menas att en aktör som inte tar del av stödet från AMIF, går in med kontant finansiering till projektet. Finansiering från tredje part ska inbetalas till stödmottagaren och finnas bokförd hos stödmottagaren som en intäkt.

Kontant finan­sie­ring från stöd­mot­ta­garen

Den del av budgeten som inte finansieras på något annat sätt ska täckas av stödmottagaren och kallas ”Kontant finansiering från stödmottagaren”. Den räknas automatiskt ut i budgeten i projektrummet efter att stöd från AMIF, intäkter och eventuell finansiering från tredje part eller projektpartner dragits av från budgeterade utgifter. Det angivna beloppet i budgeten är minsta möjliga finansiering från stödmottagaren.

Att ha en projektpartner kan underlätta för stödmottagare genom att egenfinansieringen inte endast belastar stödmottagaren. Breda partnerskap tenderar också att ge mer långsiktiga resultat och effekter.

En projektpartner är en aktör som genomför projektet tillsammans med en stödmottagare. För att projektpartnern ska betraktas som en projektpartner ska även denne ha kostnader relaterade till projektet. Projektpartnern ska också ta del av medfinansieringen på samma villkor som stödmottagaren och styrka sina kostnader enligt samma villkor som stödmottagaren.

Funktionen för fonderna ställer samma krav på redovisning på projektpartner som på stödmottagaren. En projektpartner ska också motiveras i projektbeskrivningen och ha en positiv effekt för projektets slutresultat.

Den EU-finansiering som är baserad på en projektpartners stödberättigande kostnader ska också överföras från stödmottagaren till projektpartnern, vilket är stödmottagarens ansvar. Projektpartners stödberättigande kostnader ska tydligt kunna utläsas i både ansökan och budget. Det ställs krav på att en transaktion genomförs och bokförs hos både stödmottagare och projektpartner. Kostnaderna ska bokföras i båda parters huvudböcker och tydligt kunna följas. Vare sig stödmottagarens eller projektpartnerns medfinansiering från fonden får överstiga 75 % (i förekommande fall 90 %) av dess respektive stödberättigande kostnader.

Läs mer om förutsättningarna för medfinansiering och projektpartner Pdf, 41.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en organisation tidigare tagit emot statsstöd finns särskilda regler.

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Projekt som omfattas av detta bör kontakta funktionen för fonderna för råd i frågan, helst redan innan ett projekt börjar utformas. Endast i undantagsfall och efter godkännande av EU-kommissionen får det offentliga lämna stöd till enskilda. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ett projekt exempelvis gynnar en grupp företag genom subventionerade nyttigheter eller tjänster av något slag kan det räknas som en form statsstöd. Rådgivning, kompetens- eller affärsutveckling, projekt för internationalisering, innovation med mera är exempel på sådana insatser.

Om ett projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter funktionen för fonderna upp särskilda villkor som det måste följa när det genomför projektet. Villkoren står i beslutet om stöd och begränsar till exempel vilka kostnader de kan få stöd för. Villkoren kan också innebära att de företag som gynnas av projektet måste vara med och medfinansiera projektet.

Läs mer om statsstöd på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Ta en tidig kontakt med funktionen för fonderna hos Migrationsverket för rådgivning och möjlighet att diskutera projektidéer.

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Om du går igenom de dokument som beskriver fondens regelverk samt sätter dig in i vad som står i Sveriges nationella program kommer det att underlätta er ansökningsprocess. Om ni beviljas medfinansiering kommer också ert genomförande gå smidigare om ni känner till de hur regelverket ser ut.

Läs mer om författningar och förordningar

Funktionen för fonderna hos Migrationsverket finns till för att stötta organisationer i genomförande av projekt samt guida genom regelfloran. Det är EU-kommissionen som fastställer regelverket kring fonden och det är fondförvaltningens uppgift att se till så att EU-medlen används på ett korrekt sätt. Därför kommer funktionen för fonderna även att granska och följa upp ert projekts resultat.

Ta en tidig kontakt med oss för att diskutera era idéer samt få tips och råd kring hur det är att driva EU-finansierade projekt. Kontakta gärna även organisationer som har erfarenhet av EU-projekt samt börja förankra projektidén i er organisation och hos eventuella projektpartners.

Kontakta funktionen för fonderna

Sidan senast uppdaterad: