Övriga kostnader för projekt med stöd från AMIF

Kostnader som varken faller in under ramen för personalkostnader, externa tjänster, resor och liknande kan räknas som övriga kostnader.

Projekt kan ha kostnader för exempelvis möten, seminarier och konferenser. I samband med dessa måste deltagarlistor upprättas. Representationskostnader för enbart projektets personal är inte stödberättigande som direkt kostnad utan ingår i schablonen för indirekta kostnader. Rimliga kostnader vid sociala tillställningar som inte endast avser projektets personal och som är motiverade i projektet, exempelvis vid projektets avslutning, konferenser eller för möten med projektets styrgrupp är tillåtna. Syftet med representationen måste tydligt gagna projektet och till exempel vara evenemang vid projektets slut. Representation ska präglas av restriktivitet och gott omdöme. Deltagare och syfte måste alltid anges på fakturan och nota ska bifogas vid representation.

Projekten måste följa den egna organisationens policy och riktlinjer avseende representation (som då inte endast får avse projektets personal)och vara i enlighet med AMIF:s regelverk. Vid granskning av projektet kommer kostnadseffektivitet att styra bedömningen av kostnaderna. Funktionen för fonderna kan bedöma att vissa kostnader inte är stödberättigande även om projekten följt den egna organisationens policy och riktlinjer om policyn bedöms vara för generös.

Sidan senast uppdaterad: