Stödberättigade kostnader för utrustning, materiel och lokaler

Utgifter för utrustning och materiel som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra projektet är som regel stödberättigande.

Om utrustningen som köps in eller leasas kommer att ha ett värde när projektet avslutas kan funktionen för fonderna besluta att utgiften bara är stödberättigande till viss del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet. Detta gäller även om utrustningen säljs innan projektperioden är slut.

Utgifter för köp av begagnad utrustning är stödberättigande endast under följande villkor:

  • om inget annat stöd för utrustningen har tagits emot. Utgiften ska kunna styrkas med intyg från säljaren. Intyget ska visa varifrån inventariet kommer samt bekräfta att det inte har köpts med hjälp av bidrag från EU,
  • kostnaden inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnader för liknande ny utrustning, och
  • utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för genomförande av projektet och uppfyller gällande normer och standarder.

Om hyra eller leasing inte är något bra alternativ, på grund av den korta projekttiden eller den snabba värdeminskningen, så kan avskrivningskostnaden för nya inventarier vara stödberättigande.

Inköpspriset ska inte överskrida marknadsvärdet och värdet får avskrivas i enlighet med de skatte- och bokföringsprinciper stödmottagaren eller projektpartnern normalt tillämpar.

Hyra av externa lokaler för att genomföra projektet är stödberättigande. Med externa lokaler avses exempelvis lokaler för möten med deltagare, seminarier och konferenser. Projektet kan endast få stöd för den andel av lokalytan som hyrs samt för den tid lokalerna endast används för att genomföra aktiviteter i projektet. Beräkningsunderlag krävs. Endast utgifter inom projektperioden är stödberättigande.

Kontorslokaler för projektets personal är inte stödberättigande som direkt kostnad. Utgifter för bland annat kontorslokaler för projektets personal, kontorsutrustning, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, förvaltning och drift av lokaler innefattas i schablonen för indirekta kostnader.

Mer information om indirekta kostnader

Sidan senast uppdaterad: