Logotyp för AMIF

Revision och kontroll

Alla projekt som medfinansieras av AMIF kommer att vara föremål för revisioner och kontroller. Stödmottagaren ska vid dessa kunna tillhandahålla den dokumentation som krävs för att styrka kostnader och intäkter samt projektets genomförande i enlighet med medfinansieringsavtalet.

Kontroller av flera parter

Migrationsverket, nationella revisionsorgan, EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan som är utsedd av dessa, har rätt att följa upp projekt som medfinansieras av AMIF. Uppföljningen sker genom att ta del av handlingar, inklusive räkenskaper och underlag som kan ge upplysningar om projektet. I de allra flesta fall så kommer någon av dessa parter att besöka ert projekt antingen under genomförandet av projektet eller efter att det har avslutats. Även projektpartners kan omfattas av dessa revisoner.

I och med att projektet kan komma att granskas både under genomförandet av projektet och efter dess avslut är det viktigt att ni har bra rutiner för lagring och arkivering på plats.

Läs mer om kraven avseende detta under dokumentering och arkivering

Migra­tions­ver­kets kontroller

Som ansvarig myndighet för AMIF är Migrationsverket skyldiga att genomföra kontroller av det stöd som betalas ut samt att följa upp projektens genomförande. Nedan följer en kort presentation av de vanligaste kontroller som Migrationsverket genomför.

Ansökan om utbe­tal­ning

Migrationsverket granskar varje ansökan om utbetalning som skickas in. Det innebär att efter att en ansökan har skickats in så kommer ni att få komplettera med underlag som styrker att kostnader som ni redovisat är stödberättigande. Ni kan även komma att få komplettera med underlag som kan ge information om genomförandet av projektet.

Kontroller på plats

Migrationsverket är skyldigt att genomföra kontroller på plats på ett urval av de projekt som beviljats stöd. Dessa kontroller är av formell karaktär med syfte att följa upp projektets genomförande. Vid en sådan kontroll kan Migrationsverket exempelvis komma att ställa frågor till projektmedarbetare, närvara vid projektaktiviteter samt granska räkenskaper och styrkande underlag.

Projekt­besök

Ett projektbesök är till skillnad från en kontroll på plats av mindre formell karaktär och ger mer utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Syftet med dessa besök är att de genomförs av mer rådgivande karaktär och skapar en större möjlighet för att diskutera genomförandet av ert projekt.

Sidan senast uppdaterad: