Logotyp för AMIF

Frågor och svar om AMIF

Inför en ansökan om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) kan det finnas en del funderingar. Här är några av de vanligaste frågorna som vi får in och svaren på dem.  

Om AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) löper mellan 2014-2020. Målgruppen är tredjelandsmedborgare, personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter.

Sveriges nationella program för AMIF Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Lär mer om Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) på webbplatsen Där hittar du också vilka författningar och förordningar som reglerar fonden.

EU-kommissionen ger Sveriges regering uppdrag att utse vilka som ska förvalta AMIF i Sverige. Ansvarig myndighet, Migrationsverket ansvarar för korrekt förvaltning och kontroll av det nationella programmet och sköter all kommunikation med kommissionen. Inom Migrationsverket har uppdraget som ansvarig myndighet för fonden delegerats till funktionen för fonderna.

Inom Migrationsverket har uppdraget för fonden delegerats till avdelningen funktionen för fonderna. Vi finns på två orter i Norrköping och i Sundbyberg.

Konkret arbetar funktionen i huvudsak med följande

 • Stöttar sökande i ansökningsförfarande
 • Granskar ansökningar och beviljar stöd
 • Följer upp projekt
 • Rapporterar resultat till EU kommissionen
 • Administrerar fonden

Ansöka om stöd

Verksamhet

Under vilken period det går att ansöka om stöd, vem som kan söka, hur mycket pengar som går att söka med mera tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs. Information om aktuella utlysningar finns under Utlysningar.


I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Målgruppen är tredjelandsmed­borgare. Det innebär att det endast går att söka medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del.

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser inom tre huvudområden:

 • Asyl
 • Integration och laglig migration
 • Återvändande

Det går också att söka medfinansiering för projekt som utvecklar, utvärderar och vetenskapligt utreder migra­tions- och integrationsprocesserna.

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisa­tioner, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering. Privatpersoner kan inte ansöka.

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Gå igenom de dokument som beskriver fondens regelverk samt Sveriges nationella program för att underlätta ansökningsprocessen. Om ni beviljas medfinansiering kommer också ert genomförande gå smidigare om ni känner till hur regelverket ser ut.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket diskuterar gärna projektidéer i en tidig fas, guidar genom regelfloran och stöttar i genomförandet.

Tänk på att ni genomför en relevant behovsanalys, förankrar er projektidé inom organisationen, sätter rimliga och mätbara mål samt att ni har bra kännedom och åtkomst till er tilltänkta målgrupp.

Innan du ansöker om medfinansiering från AMIF

Vi tar emot ansökningar i olika omgångar, så kallade utlysningar. När en utlysning offentliggörs framgår detaljerna av utlysningsvillkoren samt hur och när en ansökan kan lämnas in. 

När en utlysning öppnas upp går det att ansöka via e-tjänsten Projektrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektrummet är ett verktyg som vi använder oss av och som du skapar din ansökan i.

Om ni funderar på att ansöka om stöd från AMIF rekommenderar vi på funktionen för fonderna att ni förbereder er ansökan genom att först läsa Sveriges nationella program för AMIF. Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan en ansökan görs är det också viktigt att planera väl. Som hjälp finns Innan du ansöker och manualen Hur du skapar en ansökan om stöd. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Mallen bekräftelse av ansökan ska undertecknas av behörig företrädare och styrker att uppgifter lämnade i ansökan är riktiga.

Läs mer om ansökningsprocessen och beslutsgången för AMIF

En projektpartner är en aktör som genomför projektet tillsammans med en stödmottagare. För att projektpartnern ska betraktas som en projektpartner ska även denne ha kostnader relaterade till projektet. Projektpartnern ska också ta del av medfinansieringen på samma villkor som stödmottagaren och styrka sina kostnader enligt samma villkor som stödmottagaren.

Läs mer om förutsättningarna för projektpartner och medfinansiering

Fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden kan endast delas ut till projekt som bedrivs med tredjelandsmedborgare som målgrupp.

Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EUs medlemsstater. Även personer som kommer på anknytning till Sverige kan vara målgrupp i projekten under förutsättning att de är tredjelandsmedborgare. Personer med dubbelt medborgarskap, till exempel är medborgare i både tredjeland och inom EU, är inte målgrupp för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

AMIF medfinansierade projekt måste under hela projektperioden säkerställa att det är rätt målgrupp som projektet arbetar med.

Här kan du läsa mer information om målgrupp.

Med deltagare avses här personer som deltar i projektaktiviteter men som inte är tredjelandsmedborgare, till exempel anställda inom offentlig verksamhet eller inom civilsamhället.

Ni ska definiera följande typer av mål: övergripande mål, projektmål och delmål. Målen ska fokusera på konkreta resultat som bidrar till de mål i AMIF:s nationella program som ni söker medfinansiering för.

Det övergripande målet ska nås först på lång sikt, alltså efter att projektet har avslutats. Projektmålet ska nås på medellång sikt, vid projektperiodens slut. Delmålen ska nås på kort sikt, alltså under projektperioden. Målen beskriver vad som ska uppnås i projektet.

De ska helst kunna formuleras i en mening och vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda).

En indikator är en variabel som används för att mäta ett definierat mål. Indikatorn ger information om en utveckling eller förändring. Med hjälp av indikatorer följer ni upp ert projekt löpande och får en indikation på om projektet är på rätt väg.

EU mäter resultat genom gemensamma indikatorer som framgår av det nationella programmet. Projektet väljer de gemensamma indikatorer som är aktuella för sitt specifika genomförande. Ni kan koppla flera av de gemensamma indikatorerna till ert projekt.

De projektspecifika indikatorerna ska ha en koppling till respektive mål, med ett ingångsvärde och slutvärde. Projektspecifika indikatorerna ska vara mätbara inom projekttiden och kan vara både kvantitativa och kvalitativa.

En stödmottagare får använda vilken projektmodell de vill. Vid en prövning av ansökan kommer endast projektets möjligheter att nå målen i projektet att bedömas.

Funktionen för fonderna kan komma att bjuda in till olika diskussioner och utbildningar kring hur EU-projekt drivs och vad som kan vara viktigt i en projektprocess. Dessa kommer inte att vara obligatoriska men kan vitalisera projektprocessen och vara gynnsamma för projektens måluppfyllelse.

Ja. Vem som skriver er ansökan bestämmer ni själva. Kostnaderna måste ni emellertid stå för själva. Övriga kostnader som uppstår i samband med att en ansökan skrivs, såsom exempelvis lönekostnader, är inte heller stödberättigade.

Tänk på att förankra er projektidé inom organisationen, vilket kommer att underlätta det tilltänkta genomförandet av projektet.

En ansökan ska innehålla en projektplan och en finansiell plan, intyg som styrker behörig firmatecknare, årsredovisning eller finansiell rapport (för icke offentliga organisationer) samt upphandlingsplan. 

När ansökan har registrerats kontrollerar funktionen för fonderna att den är fullständig. Är ansökan ofullständig kan funktionen för fonderna begära att den kompletteras innan den går vidare till en fördjupad granskning och beslutsprocess.

Beslut om stöd meddelas senast inom 90 dagar från det att en komplett ansökan kom in till funktionen för fonderna.

Läs mer om ansökningsprocessen och beslutsgången för AMIF 

Ekonomi

Medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden kan täcka 75 procent av de stödberättigade kostnaderna. De övriga 25 procenten, egenfinansieringen, kan endast vara kontanta medel. Egenfinansieringen kan komma från stödmottagaren själv eller från en medfinansiär. En medfinansiär är en tredje part och /eller projektpartner som är villiga att gå in med kontanta medel.

Medfinansiering från AMIF

Stödberättigade kostnader är de utgifter som en stödmottagare kan beviljas och få medfinansiering för. Kostnaderna ska ha uppkommit inom ramen för den fastställda projektperioden och vara upptagna i projektets budget. Kostnaderna ska dessutom vara skäliga och kostnadseffektiva samt förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser.

Läs mer om vad som räknas som stödberättigade kostnader

Personalkostnader är stödberättigande under förutsättning att de har uppkommit genom arbete i projektet. Kostnaderna är stödberättigande för personer som anställs direkt i projektet genom anställningsavtal eller som avdelas till att arbeta i projektet genom ett avdelningsbeslut. Personal som arbetar varierande del i projektet är skyldig att tidsredovisa och tidsredovisningen ska täcka 100 % av den anställdes arbetstid, det innebär att den anställde även ska redovisa den tid som denne arbetar i ordinarie verksamhet. Även all timanställd personal är skyldig att tidsredovisa och tidsredovisningen ska täcka 100 % av den anställdes arbetstid. Personal som är avdelade till att arbeta heltid alternativt fast del av sin tid i projektet behöver inte tidsredovisa sin tid.

Läs mer om stödberättigade personalkostnader

Utgifter för resor och logi är stödberättigande som direkta kostnader för projektpersonal och andra personer som deltar i projektverksamheten och vilkas resor är nödvändiga för genomförandet av projektet.

Information om vilka kostnader för resor och logi som är stödberättigande

Utgifter för utrustning och materiel som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra projektet är som regel stödberättigande. Men det finns också undantag.

Information om stödberättigade utgifter för utrustning, kontorslokaler och liknande

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för att genomföra projektet är stödberättigande. Kostnaden för en viss tjänst ska inte överstiga marknadsvärdet och tjänsten ska upphandlas på ett affärsmässigt sätt genom att exempelvis offerter från flera olika firmor jämförs.

Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2016:1145) gäller för offentliga organisationer. Upphandlingar och affärsuppgörelser ska kunna kontrolleras och ska vara skriftligt dokumenterade.

Projekt kan ha kostnader för exempelvis möten, seminarier och konferenser. Projekten måste följa den egna organisationens policy och riktlinjer avseende representation och ska också vara i enlighet med AMIF:s regelverk.

Information om övriga stödberättigade kostnader 

Indirekta kostnader avser kostnader som är kopplade till projektet men som inte går att identifiera som specifika direkta kostnader.

Läs mer om indirekta kostnader och redovisning

Utgångspunkten är att projektkostnader måste ha uppstått i Sverige eller i EU:s medlemsländer. I vissa fall går det även ta upp kostnader som uppstått i tredjeland. Förutsättningarna för detta kan variera beroende på vilka länder det är fråga om och inom vilket mål. Projekten bör därför alltid kontakta funktionen för fonderna innan den typen av projekt inleds.    

Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som framstår som oskäliga är därför inte stödberättigande. Den som följer lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller de principer som föreskrivs gällande affärsmässiga villkor uppfyller kraven gällande kostnadseffektivitet.

Information om ej stödberättigade kostnader

Genomföra och rapportera

Verksamhet

Genom att bedöma:

 • hur projektet fortskrider i förhållande till uppsatta mål,
 • de resultat som uppnåtts och projektets riskhantering,
 • Att det som beslutats i medfinansieringsavtalet efterlevs.

AMIF granskar samstämmighet mellan redovisade aktiviteter och resultat och kostnader. Omfattningen av vår granskning styrs av en riskvärderingsmodell.

När ni beviljas medfinansiering från AMIF ställer vi krav på ert projekt när det gäller rapportering och redovisning av projektets resultat och hur projektet fortlöper. För att det ska bli enklare för er som stödmottagare att planera ert arbete med rapportering och redovisning har vi infört fasta rapporteringstillfällen då ni ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period. När ert projekt avslutas behöver ni också att lämna en slutrapport till oss.

Information om hur ni ansöker om utbetalning

Information om slutrapportering

I ert medfinansieringsavtal kan det finnas ytterligare detaljer om ert projekts rapportering och redovisning.

 • Bekräftelse på ansökan om utbetalning (undertecknad av behörig firmatecknare).
 • Underlag som styrker genomförda aktiviteter och rapporterat utfall.
 • Protokoll från styrelsemöten (om sådana ägt rum under kvartalet) inklusive punkt om riskhantering.
 • Ett utdrag ur huvudbok – Projektredovisning för kvartalsperiod både på resultatkonton och på balanskonton från er som stödmottagare samt eventuella projektpartners.

 • Mål och Indikatorer – hur mäter ni och när? Hur kan ni visa att era resultat är mätbara? Redovisas alltid kopplat till aktuell rapporteringsperiod.
 • Målgruppsarbetet – beskriva implementeringen av den metod ni använder Hur säkerställs att rätt målgrupp nås och hur verifierar ni?
 • Riskhantering – visa på hur ni kontinuerligt identifierar, åtgärdar och följer upp projektets identifierade risker. Vem gör riskanalysen? När och hur görs den?

 • Mål och indikatorer – Avstämning mot beslutade mål och förväntade resultat.
 • Aktivitets och tidplan - Redovisning av genomförd och pågående verksamhet.
 • Riskhantering - Riskbeskrivning, riskvärde och förslag till åtgärd.
 • Övrigt - Avvikelser och förändringar i förhållande till medfinansieringsavtalet.
 • Spridning och kommunicering av resultat och att synliggöra AMIFs finansiering.

Måluppfyllelse i förhållande till projektmål och delmål rapporteras löpande och stor vikt läggs på hur indikatorer rapporteras. Det ska tydligt framgå hur och när indikatorerna ska mätas. Verifikationskälla är det underlag ni ska redovisa för att styrka ert utfall. Även genomförande av aktiviteterna i aktivitets- och tidsplanen följs upp eftersom aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen.

I AMIF-medfinansierade projekt är målgruppen tredjelandsmedborgare. Det innebär att det endast går att söka medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del. Projektet måste därför under hela projektperioden säkerställa att det är rätt målgrupp som projektet arbetar med. AMIF kommer löpande att följa upp att det är rätt personer som har gynnats av insatserna.

AMIF:s kategorier av tredjelandsmedborgare är definierade i AMIF-förordningen EU 516/2014.

Målgruppen för AMIF är tredjelandsmedborgare (inklusive statslösa personer och personer med icke fastställd nationalitet). Målgruppen får inte vara svenska medborgare eller annan EU-medborgare. Beroende på vilket mål ditt projekt kommer att verka under, så finns en definition kopplad till det nationella programmet som avgränsar målgruppen till olika delar av migrationsprocessen. Det är viktigt att kopplingen till den verkliga nyttan för målgruppen görs tydlig.

Stödmottagaren ska enligt gällande rätt kunna styrka att den målgrupp som projektet arbetar mot är den korrekta och att den överensstämmer med fondens beslut om stöd.

Detta innebär att stödmottagaren ansvarar för att:

 • följa och praktiskt tillämpa den fastställda metoden projektet valt för att identifiera och verifiera målgruppen
 • sammanställa deltagarlistor vid alla arrangemang
 • förvara styrkande dokumentation
 • på begäran av funktionen för fonderna (nedan Fonden), EU-kommissionen eller Ekonomistyrningsverket (ESV) kunna visa upp dokumentation gällande projektets genomförande vid en kontroll

Den metod som projektet använder för att verifiera målgruppen är den metod som Fonden har godkänt i samband med beslut om stöd. Metoden ska dokumenteras samt tillämpas konsekvent under projektets gång. Fonden kommer kontrollera att metoden tillämpas samt säkerställa att projektet uppfyller de krav som ställs i AMIF 5 (11) förordningen EU 516/2014.

Läs mer om Målgrupp på sidan finns också en Manual - Verifiera målgruppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det är möjligt att delegera ansvaret för målgruppsverifiering till tredje part. I projektets metod för verifiering ska det framgå hur tredje part verifierar målgruppen och en motivering till varför projektet valt att delegera ansvaret. Delegeringen ska fastställts genom en överenskommelse mellan tredje part och stödmottagaren och ska godkännas av Fonden.

Definiera vad, hur och varför

Vad
Arbete som kontinuerligt identifierar, åtgärdar och följer upp risker, interna såväl som externa, redan identifierade och uppkomna och som är kopplade till projektets övergripande genomförande inklusive måluppfyllelse.

Hur
Genom att fortlöpande arbeta med både riskanalys och riskhantering.

Varför
Viktigt verktyg för att kunna hantera påverkan och oförutsedda händelser samt för att nå projektets måluppfyllelse.

Stödmottagare ska informera om och visa att projekt medfinansieras från Europeiska unionen och Asyl-, migrations- och integrationsfonden i alla sina insatser och mot alla mottagare. Så länge produkter från projektet används så ska medfinansieringen synliggöras, det finns ingen bortre gräns för hur länge man ska visa på AMIF medverkan. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.

Om reglerna om synliggörande av EU:s medfinansiering inte efterlevs kan medfinansiering utebli, helt eller delvis, och återkrav kan komma att riktas mot ert projekt.

Läs mer om de krav som ställs på synliggörande av EU:s medfinansiering samt ladda ner logotyper och mallar.

AMIF-finansierade projekt måste enligt EU:s riktlinjer göras väl synliga. Anledningen är för att ni är med och utvecklar och bidrar till unionens migrationspolitisk.

Förordningarna EU nr 1048/2014 samt EU nr 1049/2014 är de som styr och kan vägleda er till varför synliggörande av både era insatser och er finansiering är så viktig.

Du hittar mer information under Synliggöra EU:s medfinansiering

Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra att deras projekt medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. På allt informationsmaterial som produceras inom ramen för ert projekt ska EU-flaggan tillsammans med texten EUROPEISKA UNIONEN/Asyl-, migrations- och integrationsfonden finnas med.

Om reglerna om synliggörande inte efterlevs kan medfinansiering utebli, helt eller delvis, och återkrav kan komma att riktas mot projektet.

Läs mer om de krav som ställs på synliggörande av EU:s medfinansiering samt ladda ner logotyper och mallar.

Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra EU:s medfinansiering. Nya stödmottagare får ett startkitt med exempel på informationsprodukter.
Projektet beställer sedan informationsprodukter själva från sin leverantör. Kostnader för marknadsföring ska tas upp i projekt- och finansplan och är stödberättigande om de betraktas som rimliga.

Marknadsföring av projekt medfinansierade från AMIF

Läs mer om de krav som ställs på synliggörande samt ladda ner mallar och loggor i olika format.

Om ni vill göra förändringar i er projektbeskrivning och budget behöver ni ansöka om detta innan förändringen genomförs. Ansökan om ändring ska göras till funktionen för fonderna i Projektrummet. Kontakta fonden innan ni fyller i en ändringsansökan.

Om projektet avbryts eller försenas måste detta meddelas funktionen för fonderna snarast.

För mer information se 5 Kap 5 § MIGRFS 2019:6 Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om ändring av projekt- och finansplan

Ekonomi

Projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Om ett projekt genererar intäkter under projektperioden ska intäkterna redovisas löpande. Det kan vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller liknande.

Läs mer om vad som gäller för medfinansiering och redovisning av intäkter

Projektets redovisning ska särskiljas från organisationens ordinarie redovisning.

Läs mer om ekonomisk redovisning för projekt som beviljats stöd från AMIF

Om ert projekt genererar intäkter under projektperioden ska intäkterna redovisas löpande. Det kan vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller andra liknande intäkter. Även intäkter som inte tagits med i beräkningen i finansplanen ska tas upp i projektets redovisning och rapportering.  

Läs mer om intäkter i projekt medfinansierade från AMIF

För alla offentliga aktörer såsom statliga och kommunala myndigheter gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För övriga aktörer, både privata och ideella, gäller att alla inköp ska ske på affärsmässiga villkor.

Läs mer om offentlig upphandling och affärsmässiga villkor

Kostnader för anställda i projektet som erhåller lönebidrag redovisas vid en ansökan om utbetalning i den ekonomiska rapporten under personalkostnader. Lönebidraget ska redovisas på intäktssidan i den ekonomiska rapporten som en intäkt genererad av projektet vid ansökan om utbetalning.

Läs mer om intäkter och lönebidrag

Projektrummet

Projektrummet är ett IT-stöd för den som vill ansöka om medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Efter att en ansökan beviljats stöd sker också all rapportering och redovisning i systemet och fondförvaltningen kan handlägga en ansökan och dess olika delar i projektrummet. Projektrummet är utvecklat för att stödja en projektprocess från ansökan, till beslut, kvartalsrapporteringar, utbetalningar av projektmedel och slutrapportering. Även ändringsansökningar och återkrav kommer att hanteras i systemet.

Systemet syftar till att alla ärende ska handläggas korrekt och effektivt enligt de lagar, regler och förordningar som gäller för fonden och myndigheten.

Projektrummet har arbetats fram för att underlätta för stödmottagare och för att åstadkomma en effektiv förvaltning av fondmedel från EU. EU-kommissionen har ställt krav på myndigheter i Sverige att utveckla och använda effektiva och rättssäkra system för hantering av EU-fondmedel.

Organisationer, ej privatpersoner, som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden använder systemet när en utlysning offentliggjorts. De organisationer som beviljas stöd kan sedan uträtta ärenden kopplat till sitt projekt i Projektrummet.

Här hittar du till Projektrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Projektrummet Länk till annan webbplats. och tryck på glömt lösenord. Skriv in din mejladress och tryck sen på Skicka.

Gå till sektionen Ankomstregistrera och tryck på Kontrollera ansökan. Tryck på Verkställ i rutan till höger. (Kommer det inte upp en ruta, tryck då på knappen Visa senaste aktivitet.) Tryck på texten där det finns ett rött kryss bredvid. Tryck sedan på texten med ett rött utropstecken. En beskrivning visas som beskriver vad som är fel. Tryck på beskrivningstexten för att gå till sektionen där det är fel.

Gå till sektionen Allmänt. Välj alternativet Ja för frågan Avser denna ansökan er slutrapport för projektet.

Felet beror förmodligen på att det finns tecken i texten som inte stöds. Skapa ett nytt textdokument (inte en word-fil). Klistra in texten i textdokumentet, spara och stäng dokumentet. Öppna dokumentet igen och kopiera texten därifrån. Klistra in i Projektrummet.

Projektet ska skriftligen meddela funktionen för fonderna inför ett byte och lämna underlag för ny kontaktperson.

Sidan senast uppdaterad: