Migrationsverket logotyp

På vilka sätt beviljas stöd från AMIF?

Under Asyl-, migrations- och integrationsfondens programperiod 2014–2020 sker öppna utlysningar som huvudförfarande. För att nå målen i det nationella programmet och åstadkomma ett högt nyttjande av fondmedel kommer även andra metoder att användas.

I detta material beskriver vi skillnaderna mellan de olika förfaranden inom ramen för vilka medfinansiering kan beviljas.

Öppen utlysning

De öppna utlysningarna riktar sig till alla slags organisationer, offentliga organ, frivilligorganisationer, civila samhället, privata företag, universitet, utbildnings- och forskningsinstanser med flera. Privatpersoner eller den ansvariga myndigheten (Migrationsverket) kan inte ansöka.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket informerar brett om de öppna utlysningarna. Information kommer också att publiceras på verksamhetens webbplats www.migrationsverket.se/amif. Målet är att information om Asyl-, migrations- och integrationsfonden samt det nationella programmet ska få så stor spridning som möjligt. 

Öppna utlysningar förbereds i dialog med av regeringen utnämnt partnerskap. Urval sker i enlighet med delegerad förordning EU nr 1042/2014 art. 9.

Begränsad utlysning och direkt tilldelning

Begränsade utlysningar kan genomföras om särskilda nationella behov uppstår och fondens resurser krävs för genomförandet. En begränsad utlysning är öppen endast för utvalda organisationer på grund av projektets särskilda karaktär i kombination med de utvalda organisationernas särskilda tekniska eller administrativa kompetens.

Fondförvaltningen kan även besluta om direkt tilldelning på grund av projektets särskilda karaktär eller därför att de organ som uppmanas delta i förslagsinfordran har specifik teknisk eller administrativ kompetens. Det kan ske i de fall där fondförvaltningen är beroende av en enskild myndighets medverkan för att nå något mål i det nationella programmet.

Den ansvariga myndigheten (Migrationsverket) kan inte ansöka inom ramen för begränsade utlysningar och kan inte heller beviljas medel inom ramen för direkt tilldelning.

Även medfinansiering inom ramen för begränsade utlysningar och direkt tilldelande metod förbereds i dialog med av regeringen utnämnt partnerskap. Urval sker i enlighet med delegerad förordning EU nr 1042/2014 art. 9.

Verkställande metod

Funktionen för fonderna kan besluta om att medfinansiera projekt som ska bedrivas av den ansvariga myndigheten (Migrationsverket). Ansvarig myndighet kan genomföra dessa projekt på egen hand eller tillsammans med någon annan nationell myndighet. Denna typ av medfinansiering kallas i regelverken för verkställande metod.

Förfarandet kan användas på grund av att Migrationsverket har en monopolställning i frågor som bland annat rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande och asylprövning samt och återvändande.

Ansökningar inom ramen för verkställande metod granskas och bedöms av oberoende experter inom partnerskapet. De krav som ställs på projekten samt de redovisningskrav som gäller skiljer sig emellertid inte åt jämfört med projekt som beviljats medfinansiering inom ramen för andra tilldelningsmetoder. Fondförvaltningen ställer samma krav på samtliga aktörer som beviljats medfinansiering.   

Nyttjande av verkställande metod påverkar inte andra aktörers möjligheter att söka och få medfinansiering. 

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?