Migrationsverket logotyp

Ersättning för slitage i asylbostäder

Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva bostäder runt om i Sverige. Migrationsverkets tillfälliga bostäder används av de asylsökande som behöver boende under asylprocessen. Hur länge en person bor i en bostad beror på hur länge dennes ärende tar att handlägga. På grund av hur bostäderna används av Migrationsverket, med flera boende per rum och stor omsättning av boenden kan slitaget vara högre än normalt.

Enligt Migrationsverkets standard bor det i snitt två personer per rum i en lägenhet, vilket är fler än snittet för en lägenhet i Sverige. Eftersom boendet är kortsiktigt är omsättningen i exempelvis lägenheter högre än vad det skulle vara om en privatperson skulle hyra lägenheten. På grund av det slits de lägenheter Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta ersättningsanspråk gällande slitage.

Hante­ring av ersätt­nings­an­språk för slitage i bostad

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ersättningsanspråk avseende slitage behöver vi uppgifter från hyresvärd/leverantör. Dessa uppgifter lämnas i en Excel-blankett som skickas in via mejl till aterstallningsteam@migrationsverket.se.

Blankett för begäran om ersättning för slitage i anläggningsbostadExcel

Processen för hante­ring av ersätt­nings­an­språk

Processen om ersättningsanspråk steg för steg: Fastighetsägare/leverantör inkommer med ersättningsanspråk; Handläggning påbörjas; Eventuell komplettering begärs; Ersättningsanspråket godkänns, justeras eller nekas; Ersättningsanspråket regleras genom att parterna ingår en överenskommelse; Fastighetsägare/leverantör fakturerar Migrationsverket.

Vanliga frågor och svar

Att lämna in ett ersättningsanspråk
 • Hur gör en hyresvärd/leverantör som vill ha ersättning för slitage i boendet?

  En hyresvärd/leverantör som vill ha ersättning för skador i boende gör det via ett ersättningsanspråk till Migrationsverket. Anspråket görs via blanketten för ersättningsanspråk för slitage i boendeExcel.

 • Var finns blanketten som ska fyllas i?

  Blanketten finns på vår webbplats under fastighetsägare och uthyrare /ersättningsanspråk.

 • Vart ska jag skicka den ifyllda blan­ketten?

  Den ifyllda blanketten skickas till aterstallningsteam@migrationsverket.se

 • Kan jag skicka in mitt ärende eller bilder på ett USB-minne?

  Nej, Migrationsverket kan inte använda externa USB-stickor på grund av risk för skadegörelse. Bilder som skickas ska komprimeras och mejlas. Notera att Migrationsverket har satt en begränsad storlek för inkommande mejl, av it-säkerhetsskäl. Detta kan innebära att ni måste dela upp materialet i flera mejl.

 • Varför måste blanketten användas?

  Blanketten ska underlätta för båda parter. Genom att ange de uppgifter Migrationsverket behöver på en gång kan handläggningen påbörjas tidigare och tid behöver inte läggas på att begära in kompletteringar.

 • Kan avtalsparten börja renovera innan Migrationsverket hanterat ett krav?

  Ja. Det är dock viktigt att kunna styrka alla skador som åtgärdats, därför är det viktigt med god dokumentation. Kvitton och fakturor på utfört arbete är också bra att bifoga kravet för att styrka prissättningen.

 • När är rätten att göra gällande ett ersättningsanspråk förlorad?

  Vilken tidpunkt som gäller beror på vilket sorts boende det varit fråga om, samt på vad som eventuellt står i ditt avtal om senaste tidpunkt för att begära ersättning.

  Om det inte finns något särskilt angivet i ditt avtal gäller följande:

  • För boenden som omfattas av jordabalkens bestämmelser, det vill säga hyresavtal, gäller en tvåårig preskriptionstid enligt vad som närmre framgår av 12 kap. 61 § jordabalken.
  • För övriga boenden gäller de allmänna bestämmelserna om tioårig preskription i preskriptionslagen.

  Migrationsverkets uppfattning är att upphandlade avtal om tillfälligt boende (så kallade ABT-boenden), inte är att se som sådana hyresavtal som omfattas av jordabalkens bestämmelser.

Handläggningen av ett ärende
 • När börjar handläggningen av ett ärende?

  Om ärendet är komplett påbörjas handläggningen. Om det finns behov av kompletteringar kontaktar Migrationsverket den hyresvärd/leverantör som inkommit med ersättningsanspråket. Processen kan ta olika lång tid beroende på ärendet.

 • Hur lång är handläggningstiden?

  Det finns inte någon generell handläggningstid i dagsläget. Migrationsverket får in många krav på ersättning gällande slitage utöver vad som anses som normalt. Handläggningen tar tid och ofta krävs kompletteringar vilket förlänger processen.

 • När är ett ärende klart?

  När bedömning är slutförd kommer en kontakt med hyresvärd/leverantör tas av den handläggare som tilldelats ärendet för att ge Migrationsverkets bedömning.

Vad kan en hyresvärd/leverantör få ersättning för?
 • Vilka skador ersätter Migrationsverket?

  Migrationsverket ersätter skador utöver det som anses normalt. Ett visst slitage på exempelvis lägenheter sker oavsett vem som hyr och är inräknat i hyran. Det är den typen av slitage som går utöver det som anses vara normalt, och ett resultat av hur myndigheten väljer att använda lägenheter med två personer per rum som standard och en högre omsättning, som Migrationsverket ersätter. Migrationsverket ersätter inte uppsåtlig skadegörelse.

 • Varför vill Migrationsverket ha så mycket detaljer?

  För att kunna göra en bedömning av slitaget behöver Migrationsverket information. Migrationsverket behöver bland annat veta orsaken till slitaget. Om Migrationsverket medger ersättning behöver det även göras en skälighetsbedömning av hur stor ersättning som ska betalas ut. Skälighetsbedömningen görs med utgångspunkt i de olika uppgifterna som hyresvärd/leverantör fyller i utifrån blanketten för ersättningsanspråk.

 • Vad menas med åldersavdrag?

  Ett åldersavdrag görs på en produkt eller en åtgärd för att kunna konstatera dess aktuella värde.

  Exempel: Ett ytskikt har beroende på typ en tidsintervall för när ett underhåll bör utföras för att ytskikt inte ska ta skada eller gå sönder.

  Målade eller tapetserade väggar har mellan 12–13 års avskrivningstid, efter detta kan man konstatera att ytskiktet är avskrivet. Inventarier har en värdeminskning som bedöms efter samma principer.

 • Vad menar ni med uppsåtlig skadegörelse?

  Skadegörelse av tredje part som anses vara utförd med uppsåt, dvs. att någon förstört något med avsikt.

 • Varför ersätter ni inte stöld och/eller brand eller uppsåtlig förstörelse?

  Migrationsverket informerar de sökande som bor i Migrationsverkets boenden om vilka regler som gäller för lägenhetsboende i Sverige. De som bor i en lägenhet är, på samma sätt som andra hyresgäster, själva ansvariga för eventuell skadegörelse.

 • Varför används REPAB Fakta Underhållskostnader och SABO:s Nyckeltal för lägenhetsreparationer?

  Böckerna används primärt som ett hjälpmedel för kostnadsberäkning i samband med besiktningar där skador och brister uppmärksammats. Med REPAB Fakta underhållskostnader och SABO:s Nyckeltal för lägenhetsreparationer kan man beräkna ut skälig ersättning med utgångspunkt i marknadsmässiga priser och flertalet avskrivningstider.

Överenskommelse mellan parterna
 • När får den som ansökt pengarna?

  Efter att hyresvärd/leverantör och Migrationsverket ingått en överenskommelse om ersättning fakturerar avtalsparten Migrationsverket som i sin tur betalar ut ersättningen.

 • Kan en överenskommelse mejlas in?

  Nej, Migrationsverket behöver ha en överenskommelse i original. Skriv ut överenskommelsen i två exemplar och skriv under båda. Posta sedan till Migrationsverket, adress finns på överenskommelsen. Ange gärna vilken adress som ni själva vill ha påskrivet original skickat till.

 • Vad händer om Migrationsverket och fastighetsägaren inte är överens om ett ersättningsanspråk?

  Om den som gör ett ersättningsanspråk inte är nöjd med den ersättning Migrationsverket erbjudit kan hyresvärd/leverantör driva ärendet vidare rättsligt.

 • Efter överenskommelse, hur många dagar tar den innan jag har pengarna?

  Fakturan hanteras inom normala betalningsvillkor, 30 dagar.

Fakturering och utbetalning
 • När kan jag fakturera överenskommet belopp?

  När Migrationsverket och hyresvärd/leverantör träffat en överenskommelse går det bra att faktura överenskommet eller på annat sätt medgivet belopp.

 • Vart ska fakturan skickas?

  Faktura på överenskommet belopp skickas till Migrationsverket inläsningscentral i Malmö.

  Adress:

  Migrationsverkets fakturacentral
  Box 50734
  202 70 MALMÖ

 • Vad ska framgå på fakturan?

  Fakturor som inkommer till Migrationsverket avseende ersättningsanspråk för slitage ska ha referens till kostnadsställe 1109, vilket påskyndar hanteringen i Migrationsverkets elektroniska fakturaflöde.

 • Hur kommer pengarna att betalas ut?

  Migrationsverket gör inga manuella utbetalningar. När bedömningen om skälig ersättning är slutförd och parterna ingått en överenskommelse fakturerar hyresvärd/leverantör Migrationsverket det belopp man kommit överens om.

 • Varför har inte fakturan reglerats trots att förfallodatum var för flera dagar sedan?

  Har förfallodatum på fastighetsägare/leverantörers faktura passerat vänligen kontakta aterstallningsteam@migrationsverket.se

 • Kan utbetalning göras till annan än avtalspart?

  Ja. Migrationsverket kan som regel enbart betala ut pengarna till avtalsparten. Det finns dock undantag där parterna (t.ex. hyresvärden och fastighetsägaren) kommit överens sinsemellan att utbetalning ska ske direkt till fastighetsägaren. Då ser myndigheten till att ange detta i överenskommelsen. Godtar gällande avtalspart detta är det möjligt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?