Frågor och svar om uthyrning och upphandling av asylboenden

Om Migrationsverkets avveckling av tillfälliga asylboenden

 • Kommer ni att ta några hänsyn i avvecklingen?

  Vi strävar att visa lika hänsyn och respekt för de människor vi möter. När vi nu erbjuder människor andra boenden är vi måna om att ge information i god tid. Vi strävar efter att ge information om en flytt till en annan ort minst 14 dagar innan den sökande behöver flytta.

  Vidare tar vi hänsyn till individers utredningstider i asylprocessen, genom att inte ebjuda en flytt förens bokad utredningstid är genomförd.

  Läs mer om hur vi avvecklar en överkapacitet av tillfälliga asylboenden

 • Har ni informerat de sökande om att boendet ska avvecklas och att de måste flytta?

  Migrationsverket informerar personerna som behöver flytta, de får också information om när myndigheten kan lämna besked om var och när själva flytten kommer att ske.

  Du kan läsa mer om hur myndigheten avvecklar tillfälliga asylboenden här

 • Vad ansvarar kommunen för och vad ansvarar Migrationsverket för?

  Migrationsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att pröva människors rätt att stanna i Sverige. En person som söker skydd i Sverige får sin ansökan prövad av oss. Om han eller hon inte kan ordna ett eget boende under tiden, ordnar Migrationsverket ett.

  När Migrationsverket har beslutat att en person får stanna i Sverige ska denne flytta till en kommun för att påbörja sin etablering och integration. För personer som bor på Migrationsverkets boenden och uppger att de behöver hjälp med sin bosättning har Migrationsverket det huvudsakliga ansvaret att anvisa dessa till en kommun. Det antal personer varje kommun i Sverige är skyldig att ta emot genom anvisning regleras i bosättningslagen.

  Just nu bor cirka 14 000 människor med giltiga uppehållstillstånd i ett boende som Migrationsverket ordnat. Under tiden kan de inte folkbokföras och påbörja sin integration då myndighetens boenden är tillfälliga. När kommunen har ordnat ett boende åt personen eller om denne självmant flyttat till en kommun, kan integrationen påbörjas.

 • Vart kommer människorna som bor på boendena att flytta?

  Vårt mål är att erbjuda de personer som behöver ett boende friheten att laga sin egen mat och en varaktig boendemiljö. Därför kommer vi att erbjuda boenden som drivs i Migrationsverkets regi.

  I första hand försöker vi identifiera lediga boendeplatser lokalt inom samma kommun. Om det inte är möjligt försöker vi inom regionen och i sista hand någonstans i Sverige. Vår förhoppning är att de som nu behöver flytta kan erbjudas ett mer långsiktigt boende, ett boende där de kan bo fram tills de får ett beslut i sitt ärende.

 • Varför avvecklar Migrationsverket många boenden just nu?

  Alla som söker skydd i Sverige har, under tiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna ett boende av Migrationsverket. När myndigheten inte har egna boenden att erbjuda, köper Migrationsverket tjänsten ”tillfälligt asylboende” av privata leverantörer genom en offentlig upphandling.

  Just nu behöver färre få ett boende ordnat av Migrationsverket. Därför måste också myndigheten avveckla de boendeplatser som inte behövs. Migrationsverket börjar då avveckla de boendeplatser som tidigare upphandlats av privata leverantörer.

  Bakgrunden till att färre behöver ett boende är bland annat att färre personer just nu söker asyl i Sverige. 2015 sökte cirka 160 000 människor asyl i Sverige. 2016 var motsvarande siffra cirka 29 000. Prognosen för 2017 är att cirka 25 000 människor kommer att söka asyl i Sverige.

  Läs mer om hur Migrationsverket avvecklar

Om resultatet i ramavtalsupphandlingen av tillfälliga asylboenden

 • Kommer alla boendeplatser i respektive upphandling att användas?

  Detta beror på behovet, det vill säga hur många människor som söker asyl i Sverige och inte kan ordna boende på egen hand. 

 • Hur lång tid efter att avtalet tecknats flyttar de boende in?

  Det är olika och beror på behovet just då. När väl avropsavtal har skrivits kan de första asylsökande flytta in samma dag, men ibland är behovet lägre och då kan det ta längre tid. Mer information hittar du på sidan från upphandlingsprocess till inflyttning.

 • Vad är ett ramavtal?

  Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

  Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

  Migrationsverket upphandlar tillfälliga anläggningsboenden (asylboenden). En ramavtalsupphandling gör det möjligt för myndigheten att teckna ett ramavtal med flera leverantörer. När ett ramavtal är tecknat kan Migrationsverket vid behov av tillfälliga asylboenden avropa (tilldela kontrakt) utefter den rangordning som står i ramavtalet.

  Vem som får driva ett asylboende först avgör ramavtalets rangordning, Migrationsverket kommer att tilldela kontrakt till det, för myndigheten, mest ekonomiskt fördelaktiga erbjudandet.

 • Jag förstår inte begreppen som ramavtal, avrop och tilldelningsbeslut. Kan ni förklara dem?

   Vi förklarar flera begrepp på vår webbplats. Fler begrepp som rör lagen om offentlig upphandling finns bland annat på upphandlingsmyndighetens begreppslista.

  Läs Migrationsverkets förklaringar av vanliga ord

  Läs Upphandlingsmyndighetens ordlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Jag har inte fått tilldelning i ramavtalet, var hittar jag motiveringen till det?

  Du hittar svaret i tilldelningsbeslutet. Alla anbudsgivare i ramavtalsupphandlingen har fått ett sådant skickat till sig per e-post.

  Läs gärna tilldelningsbeslutet här också

 • Hur ser Migrationsverkets behov av asylboenden ut det närmaste året?

  Migrationsverket bedömde i sin prognos i juli att behovet av boendeplatser i tillfälliga anläggningsboenden har förändrats sedan prognosen i april.

  Läs den gärna här.

 • Hur långa avtal kommer ni att teckna med leverantörer?

  Migrationsverkets behov av boendeplatser styr längden på avropsavtalen. Myndigheten har möjligheten att efter behov teckna 3-åriga, 1-åriga och 6 månader långa avtal inom det här ramavtalet.

  Läs mer om hur Migrationsverket planerar tillgången på boenden här

 • Varför får jag inte veta var anläggningarna ligger i landet?

  Migrationsverket har med anledning av risken för bränder valt att inte publicera anläggningsnamn och adresser för nya anläggningar i upphandlingen. Det finns också omständigheter under vilka leverantören kan ha begärt affärssekretess. I dessa fall lämnar vi heller inte ut någon information om adresser.

 • När kommer Migrationsverket att genomföra besiktningar av anläggningarna?

  Migrationsverket börjar besiktiga anläggningar efter att ramavtalet är tecknat. När avtalet är tecknat har leverantören åtta månader på sig att färdigställa sin anläggning. Migrationsverket ska besiktiga anläggningen utifrån de krav som är fastställda i förfrågningsunderlaget. Besiktningar kommer primärt att göras i de anläggningar som har nödvändig dokumentation färdig så som brandskyddsdokumentation och bygglovshandlingar.

  Migrationsverket kontaktar alltid leverantören innan en tillträdesbesiktning genomförs.

 • Varför ser fördelningen av antalet boenden olika ut i olika ut i kommuner?

  När vi upphandlar asylboenden får alla leverantörer som vill lämna in anbud. Migrationsverket kan alltså inte påverka vilka anbud som kommer in och därigenom inte heller var eller i vilken kommun boendet kan komma att öppna.

Om ramavtalsupphandlingen

 • Vad kostar Migrationsverkets asylboenden?

  Du kan läsa den senaste prognosen från Migrationsverket gällande asylboenden och behovet här.

  Verksamhets- och utgiftsprognoser

 • Kommer befintliga leverantörer att få företräde i upphandlingen?

  Nej, i upphandlingar konkurrerar alla på samma villkor. Vi ställer samma krav på oavsett om du är ny eller sedan tidigare driver ett asylboende.

 • Var vill Migrationsverket att anläggningarna ska ligga?

  Migrationsverket ser en fördel med att anläggningar ligger i tätorter med vårdcentral och därmed gärna nära annan samhällsservice. De anläggningar som uppfyller tätortskravet premieras.

  Se punkt 2.6 i förfrågningsunderlaget.

  Läs mer om upphandlingen här.

 • Vissa kommuner har tagit emot många asylsökande, hur tar Migrationsverket hänsyn till dem?

  Migrationsverket kommer att försöka minska andelen asylsökande i de 20 kommuner som har högst andel asylsökande per invånare.

  Läs gärna mer om detta i resultat i ramavtalsupphandling.

 • Hur många boendeplatser måste jag ha i en anläggning?

  Du måste ha minst 30 boendeplatser per anläggning och boendeform i denna upphandling.

  Läs mer om ramavtalsupphandlingen

 • Vilka boenden kommer Migrationsverket att prioritera?

  Migrationsverket kommer att prioritera de anläggningar som erbjuder de asylsökande möjlighet att laga maten själva (självhushåll).

  När dessa boendeplatser inte räcker till kommer Migrationsverket att använda asylboenden som erbjuder både mat och logi.

  Migrationsverket kommer att göra en behovsprövning inför respektive avrop för att avgöra inom vilka boendeformer samt vilken avtalslängd som ska avropas.

  Se punkt 2.6 i förfrågningsunderlaget.

 • Hur många boendeplatser vill Migrationsverket upphandla?

  Vi har som mål att upphandla drygt 80 000 boendeplatser fördelat på 21 län.

Avtalstider i ramavtalsupphandlingen

 • Hur lång är uppsägningstiden för avtalen?

  Avropsavtal om 6 månader kan sägas upp efter 4 månader. Uppsägningstiden för båda parter är 2 månader.

  Avropsavtal om 1 år kan sägas upp efter 10 månader. Uppsägningstiden för båda parter är 2 månader.

  Avropsavtalen löper därefter vidare automatiskt så länge de inte sägs upp, dock gäller de som längst så länge som ramavtalet är giltigt.

  För avropsavtal som är 3-åriga med möjlig option 1 år finns ingen uppsägningsrätt.

  I alla avropsavtal gäller dock punkterna i förfrågningsunderlaget avseende uppsägning och hävning (punkt 10.18 och 10.20).

  Läs gärna mer om detta under 2.6 i förfrågningsunderlaget

 • Från när börjar de första avropsavtalen gälla?

  Tidigast 21 september 2016.

 • Hur långa är avropsavtalen som Migrationsverket kan teckna?

  Det finns tre olika avropsavtalstider:

  • tre år med möjlighet till ett års förlängning
  • ett år
  • sex månader.
 • Hur lång tid sträcker sig ramavtalet?

  Ramavtalet träder som tidigast i kraft den 21 september 2016. Det gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning.

Avrop i ramavtalsupphandlingen

 • Hur kan jag öka mina chanser till avrop?

  Vill du komma ifråga för avrop så tidigt som möjligt efter den 21 september ska du skicka in nödvändiga kompletteringar, så som brandskydds- och bygglovshandlingar (enligt krav i punkt 8.1 i förfrågningsunderlaget).

 • Kan ni avropa anläggningar som inte genomgått besiktning?

  Nej, en besiktning måste först genomföras för att konstatera antalet platser och om anläggningen uppfyller Migrationsverket krav.

  Se punkt 2.7 i förfrågningsunderlaget.

 • Hur kommer Migrationsverket att teckna avropsavtal?

  När Migrationsverket först har tecknat ett ramavtal och bestämt rangordningen i den kan avrop göras. Avropen görs enligt rangordningen i ramavtalet, det kan tidigast göras den 21 september 2016. 

  Se punkt 2.5 och 2.6 i förfrågningsunderlaget.

  Läs gärna resultatet av utvärderingen av alla anbud

Krav på leverantören i ramavtalsupphandlingen

 • Vad är meningsfull vistelse?

  Migrationsverkets ambition är att asylsökandes vistelse under tiden på anläggningsboenden ska vara meningsfull. Leverantören ska därför erbjuda aktiviteter för de asylsökande på anläggningen. Detta kan ske genom samarbete med lokalsamhället, företag, organisationer och privatpersoner. Leverantören bör upplåta en yta i anläggningen så att ovanstående aktörer kan genomföra aktiviteter. Aktiviteterna får inte vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst.

  Läs gärna mer om detta under 5.14 i förfrågningsunderlaget.

 • Måste jag ha ett bygglov för anläggningen ska kunna användas som asylboende?

  Som huvudregel ja. Migrationsverket kan endast i undantagsfall godkänna enbart brandskyddsdokumentation samt övriga handlingar avseende brandskyddet.

  Läs gärna mer om detta under 8.1 i förfrågningsunderlaget

 • Behöver jag följa Folkhälsomyndighetens vägledning för asylboenden?

  Ja, den ska följas. Se punkt 6.7 i förfrågningsunderlaget.

  Läs Folkhälsomyndighetens vägledning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga frågor om asylboenden

 • Jag vill gärna lämna in ett anbud om att driva asylboende, hur gör jag?

  Migrationsverket har nyligen genomfört en stor ramavtalsupphandling. Möjligheten att lämna anbud i den stängdes den 22 april.

  Läs resultatet här

 • Hur länge stannar asylsökande i ett boende?

  Det är svårt att ge något generellt svar på. Det kan ta lång tid innan asylutredningen startar. I väntan på att utredningen ska bli klar bor den sökande på ett boende. Han eller hon kan också välja att flytta till eget boende, exempelvis hos släkt eller vänner.

 • Hur kontrollerar ni brandskyddet i ett tillfälligt asylboende?

  Varje leverantör ska garantera och ansvara för att leva upp till de lagstadgade kraven för brandskydd.

  För att kontrollera detta begär Migrationsverket alltid in ett bygglov för tillfälligt boende redan när du som leverantör lämnar in ett anbud. Bygglov som är utfärdade de senaste åren styrker oftast att brandskyddet är godkänt.

  Om bygglovet är av äldre datum styrker det inte att brandskyddet är godkänt. Då begär vi istället in så kallade brandskyddsdokument från dig som leverantör. Detta gäller även om du inte har bygglov för en anläggning, vilket exempelvis kan vara fallet när det handlar om äldre byggnader. Brandskyddsdokumenten ska styrka att den aktuella anläggningen lever upp till lagstadgade brandskyddskrav.

  I vissa fall måste leverantören anlita en brandsakkunnig person för att ta fram brandskyddsdokument. Denne dokumenterar anläggningens brandskydd och bedömer hur väl den uppfyller lagar och föreskrifter.

  Migrationsverket låter sedan en oberoende brandsakkunnig bedöma brandskyddsdokumenten. Resultatet av den bedömningen ligger till grund för om Migrationsverket kan flytta asylsökande till en anläggning eller inte.

  Innan Migrationsverket flyttar asylsökande till ett asylboende ber vi även Räddningstjänsten att göra en tillsyn.

 • Hur går en upphandling av tillfälliga boenden för asylsökande till?

  Migrationsverkets upphandlingar av asylboenden annonseras vanligtvis ut under en begränsad tid då intresserade leverantörer kan lämna in anbud. Efter att anbudstiden gått ut granskar Migrationsverkets upphandlingsexperter alla anbud för att se vilka som mött kraven i det så kallade förfrågningsunderlaget.

  Därefter skickar Migrationsverket ut ett så kallat tilldelningsbeslut/underrättelse om beslut till samtliga leverantörer som lämnat in ett anbud. Leverantören får då besked om anbudet gått vidare eller inte. Migrationsverket skriver i detta skede vanligtvis även villkorade avtal med de anbudsgivare som gått vidare, det vill säga uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.

  Därefter besiktigar Migrationsverket anläggningen. Om besiktningen inte godkänns kan Migrationsverket häva avtalet. Vid godkänd besiktning kan asylsökande flytta in i asylboendet. 

  Respektive boende använder Migrationsverket utifrån en rangordning som kan baseras på både kvalitetskriterier och anbudspris.

  Här kan du läsa mer om processen från upphandling till inflyttning vid upphandlingar som annonseras under en begränsad tid.öppnas i nytt fönster

 • Vilka krav ställer Migrationsverket på boendestandard och på leverantörerna?

  I förfrågningsunderlaget ställs många olika krav på såväl boendets utformning, som på leverantören.

  Vad gäller boendet ställer vi bland annat krav vad gäller brandskydd, minsta boendeyta, hur ofta städning ska ske och hur många toaletter som ska finnas. Därutöver ska ohyra hållas borta och om det är långt till kollektivtrafik ska leverantören stå för motsvarande transport till affärer och kommunservice.

  Det finns även krav på hur leverantören ska bemanna anläggningen och – om det inte finns möjlighet att laga mat – tillhandahålla näringsrik och varierad kost samt specialkost för de som behöver.

  Leverantören ska bland annat vara ett välskött företag med sund ekonomi, som har:

  • betalat skatt,
  • tillåtelse att bedriva näringsverksamhet,
  • teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst
  • de tillstånd som behövs.

  Vilka krav som ställs framgår av förfrågningsunderlaget för aktuell upphandling.

 • Varför ser fördelningen av antalet boenden olika ut i olika ut i kommuner?

  När vi upphandlar asylboenden får alla leverantörer som vill lämna in anbud. Migrationsverket kan alltså inte påverka vilka anbud som kommer in och därigenom inte heller var eller i vilken kommun boendet kan komma att öppna.

 • Hur och när informeras kommunerna om att det kommer öppna ett boende?

  På grund av sekretessregler får Migrationsverket inte ta en förhandskontakt med kommuner om vilka anbud som har kommit in i en upphandling.

  Migrationsverket kontaktar berörda kommuner med information om vilka boenden som kan komma att öppna så fort lagen tillåter, det vill säga när resultatet av upphandlingen har offentliggjorts (så kallad underrättelse/tilldelning).

 • Var finns det statistik om hur många asylsökande som bor i en kommun eller i ett län?

  Aktuella siffror hittar du på våra statistiksidor i tabellen Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem.

  Statistik från Migrationsverket

 • Från vilka länder kommer flest asylsökande ifrån?

  De största grupperna som söker asyl i Sverige kommer från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea.

 • Hur lång tid efter att avtalet tecknats flyttar de boende in?

  Det är olika och beror på behovet just då. När väl avtal har skrivits kan de första asylsökande flytta in samma dag, men ibland är behovet lägre och då kan det ta längre tid. Mer information finns även på sidan Från upphandling till inflyttning.

 • Kommer alla boendeplatser i respektive upphandling att användas?

  Detta beror på behovet, det vill säga hur många människor som söker asyl i Sverige och inte kan ordna boende på egen hand.

  Läs mer om behovet här

 • Vad händer om en asylsökande får uppehållstillstånd?

  När en asylsökande har fått uppehållstillstånd ska denna flytta ut från våra asylboenden till en kommun.

  Läs mer om hur bosättningslagen fungerar

 • Hur mycket betalar ni per plats?

  I vår senaste upphandling av asylboenden hade vi fasta priser eftersom efterfrågan på boendeplatser sedan hösten 2015 översteg utbudet.

  I tidigare upphandlingar av boendeplatser har leverantören erbjudit ett pris i anbudet. Aktuellt takpris i respektive upphandling framgår av senast publicerade förfrågningsunderlag.

 • Vad menar ni med tillfälliga boenden eller ABT som jag också hört talas om?

  ABT och tillfälliga boenden är samma sak. Förkortningen ABT står för anläggningsboende tillfälligt.

  Migrationsverket vill i första hand erbjuda asylsökande boende i hyreslägenheter. Vi hyr även tillfälliga boendeplatser på vandrarhem, stugbyar och i andra fastigheter som vi bemannar själva.

  Sedan några år tillbaka räcker våra hyrda boendeplatser inte till. Därför upphandlar vi även asylboenden, så kallande tillfälliga anläggningsboenden, som leverantören bemannar.

  Läs gärna mer om olika boendeformer för asylsökande.

 • Jag vill hyra ut lägenheter till asylsökande. Hur gör jag?

  Har du lägenheter som du vill hyra ut kan du läsa mer på vår webbplats där du även kan anmäla ditt intresse.

 • Jag har lägenheter som jag vill hyra ut, hur gör ni med upphandlingen?

  Vi behöver inte upphandla vanliga hyreskontrakt avseende lägenheter utan kan sluta avtal direkt med fastighetsägare. Har du lägenheter som du vill hyra ut? Läs gärna mer på vår webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?