2017-11-24

Nu avvecklar Migrationsverket de sista tillfälliga boendena

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter minska i snabb takt. Migrationsverket kommer därför att fortsätta minska antalet boendeplatser i tillfälliga asylboenden under perioden januari 2018 till juni 2018.

Sedan 2016 avvecklar Migrationsverket de tillfälliga boenden som upphandlats under de senaste åren. Det arbetet kommer att fortsätta under 2018. Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet inskrivna i boendesystemet kommer att minska från cirka 35 000 vid kommande årsskifte till cirka 20 000 vid årsskiftet 2018/2019. Inom kort kommer myndigheten därför gå in i den slutliga avvecklingen av tillfälliga boenden.

Avveckling i etapper

Idag har Migrationsverket 58 tillfälliga boenden fördelade på fem av myndighetens sex regioner. Avvecklingen kommer att genomföras i fem etapper. Genom en etappvis avveckling har Migrationsverket möjlighet att ta hänsyn till oförutsedda händelser och nya förutsättningar. I juni 2018 beräknas alla tillfälliga boendeplatser vara avvecklade.

Antal boenden per region november 2017:

Nord 

Mitt 

Sthlm 

Öst 

Väst

Syd 

Totalt 

2 740 (23) 

123 (1) 

2 292 (22) 

1 097 (10) 

602 (2)

6 854 (58) 

 

Avvecklingen sker liksom tidigare i en särskild rangordning enligt Lagen om offentlig upphandling(LOU), de senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först.

Migrationsverkets övriga boenden

Då prognosen visar på minskat antal inskrivna i mottagningssystemet kommer Migrationsverket även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Detta för att undvika överkapacitet.

Individuella behov vid flytt

De personer som idag bor på ett boende som ska avvecklas kommer att få hjälp av Migrationsverket att flytta till ett annat boende. Vid en flytt tar myndigheten hänsyn till individuella behov och planerar boendeplats utefter dem. I första hand prioriterar Migrationsverket lediga boendeplatser i samma kommun. Om ingen ledig boendeplats hittas i samma kommun letar myndigheten efter en plats inom samma region och i sista hand i annan del av landet. De som redan fått beslut om uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering ska tas emot i anvisade kommuner.

Läs mer om avveckling av boenden