Resultat i direktupphandling 12

Migrationsverket underrättade den 28 oktober leverantörer om beslut i direktupphandling 12. Här nedan finns underrättelse om beslut, upphandlingsprotokoll och rangordning för upphandlingen. Informationen är uppdelad per region som Migrationsverket delar in Sverige i.

Den senaste tiden har det brunnit i flera byggnader där asylboenden skulle öppna. Med hänsyn till den hotbilden publicerar vi i denna upphandling inte information om anbudsgivare och anläggningsnamn som anger var ett asylboende kan komma att öppna.

Karta över Migrationsverkets regioner

Klicka för att komma till en större karta.

Region Syd

Region Öst

Region Väst

Region Stockholm 

Region Mitt 

Region Nord 

Rangordning efter modell

Rangordning och behov styr var och när Migrationsverket besiktigar en anläggning och när asylsökande flyttar in. Alla leverantörer i respektive region har utifrån förfrågningsunderlagets krav rangordnats utifrån pris.

Ett antal anbud i 14 kommuner har utifrån en statistisk beräkningsmodell fått ett fiktivt ekonomiskt påslag om 180 kronor som påverkar rangordningen.

Utifrån modellen vill vi i största möjliga mån ta hänsyn till kommuner som redan idag tar ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. Hur vi kommit fram till resultatet utifrån denna framtagna modell finns att läsa i en rapportPDF som publicerades i samband med underrättelsen i direktupphandling 7 den 12 maj 2015. Principerna kvarstår även om kommunlistanPDF ser annorlunda ut i denna underrättelse.

I och med det stora antalet människor som just nu söker asyl i Sverige så kommer modellen med stor sannolikhet att få en begränsad betydelse i praktiken.

Upphandling 10 och 11

Mellan direktupphandling 9 och 12 genomförde Migrationsverket två mindre upphandlingar:

  • Upphandling 10 var en konkurrensutsatt direktupphandling som berörde region Mitt.
  • Upphandling 11 var kontraktstilldelningar till de leverantörer som uppfyllde Migrationsverkets upphandlingskrav.


Vad innebär en underrättelse?

  • Underrättelsen är endast en avsiktsförklaring om att gå vidare i upphandlingsprocessen. De anbud som gått vidare har klarat en första granskning. Innan en anläggning kan öppna som asylboende besiktigar Migrationsverket byggnaderna.
  • Även framtagen rangordning och behovet av boendeplatser styr om det blir aktuellt att använda en anläggning som asylboende.
  • Underrättelse i beslut innebär alltså ingen garanti för att en anläggning kommer att öppna som asylboende.

Hur många anbud kom in och hur många gick vidare?

  • I direktupphandling 12 inkom 309 anbud fördelat på anbudsgivande företag i hela Sverige.
  • Av dessa gick 191 anbud vidare i upphandlingsprocessen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.