Migrationsverket logotyp

Vanliga begrepp

Här finns förklaringar av flera begrepp som förekommer i texterna om ramavtalsupphandlingen av tillfälliga bostäder för asylsökande.

ABT

ABT-bostäder är tillfälliga asylbostäder som Migrationsverket upphandlar för att tillfälligt kunna erbjuda en bostad för den som söker skydd i Sverige. När Migrationsverket upphandlar ABT-bostäder köper myndigheten en tjänst som innebär att en leverantör driver och bemannar boendet.  

Anbud

Det som säljaren eller leverantören erbjuder köparen (Migrationsverket).

Avrop

Köp eller beställning av tjänster/varor som Migrationsverket gör från ett ramavtal.

Avtals­spärr

Avtalsspärr är den tid som finns för anbudsgivare att ansöka hos förvaltningsrätt om överprövning. Avtalsspärr är en tidsfrist då inga avtal får ingås. Tidsfristen är 10 dagar från och med den dag underrättelsen av tilldelningen ges till leverantörerna. Avtalsspärr tillämpas enbart för ramavtalsupphandlingar. Syftet är att ge leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning. (Läs mer i LOU16 kap paragraf 6.)

Direktupp­hand­ling

En upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form. Direktupphandlingar kan beskrivas som situationer när Migrationsverket vänder sig direkt till enskilda företag, utan att först gå ut med annons. Direktupphandling får endast användas när ramavtalet inte räcker till.

Förfråg­nings­un­derlag

Ett dokument där Migrationsverket beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav och villkor som myndigheten ställer i ett kommande avtal, samt hur utvärderingen av anbudet går till.

Förlängd avtals­spärr

Vid överprövning i förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet (tiodagarsfrist).

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Där krävs prövningstillstånd.

Vid en överklagan till kammarrätten och senare till Högsta förvaltningsdomstolen måste den som överklagat särskilt begära att domstolen förlänger avtalsspärren (ett så kallat interimistiskt beslut). (Källa: Upphandlingsmyndigheten)

Offentlig upphand­ling

En offentlig upphandling innebär att en myndighet som Migrationsverket köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor och tjänster. Värdet på det som en myndighet upphandlar avgör vilka regler som gäller.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera leverantörer som fastställer villkoren för ett tänkbart avrop av kontrakt under en given tidsperiod. Om Migrationsverket har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång ett behov av varan eller tjänsten finns, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

Under­rät­telse

Efter att ha utvärderat anbud fattar myndigheten ett tilldelningsbeslut om vilka anbudsgivare som kan komma att få avropsavtal inom ramavtalet. Informationen om tilldelningsbeslutet kallas underrättelse. Underrättelsen ska vara skriftlig, informera vald leverantör, ange skäl till myndighetens beslut samt informera om hur lång en eventuell avtalsspärr är. Underrättelsen skickas elektroniskt.

Över­pröv­ning

En leverantör kan ansöka om överprövning av en upphandling hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen bedömer om ansökan kommit in i tid, och bedömer om upphandlingen genomförts enligt upphandlingsreglerna.

Överprövningen kan resultera i att upphandlingen måste göras om, eller att myndigheten ska genomföra rättelser, eller att ett avtal ska förklaras ogiltigt. (Läs mer i LOU 16 kap 1 §.)

Ansökningar om överprövning i Migrationsverkets upphandlingar ska skickas till Förvaltningsrätten i Linköping.

Länkar

För fler begrepp och upphandlingstermer hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverkets webbplatser:

Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?