2020-07-02

Så kan asylärenden prövas trots att god man befinner sig i riskgrupp för covid-19

Flera åtgärder kan vidtas för att undvika att prövningen av asylärenden med barn utan vårdnadshavare fördröjs på grund av att gode män befinner sig i riskgrupp för covid-19.

Om du tidigare har anmält förhinder att delta i utredningar eller dylikt på grund av att du befinner dig i riskgrupp för covid-19 kan handläggaren komma att kontakta dig för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att komma vidare i handläggningen av ansökningar från barn som du är god man för.

Utredningar via video eller telefon

För att minska smittspridning genomför Migrationsverket nu de flesta utredningar via video. Utredningarna genomförs via en säker videolänk, där handläggare och sökande sitter i var sitt videorum i Migrationsverkets lokaler. Fördjupat ansökningssamtal eller asylutredningar med barn utan vårdnadshavare kan normalt bara genomföras via video om god man och offentligt biträde är i samma rum som barnet. I vissa fall kan det dock gå bra att god man eller offentligt biträde deltar från ett annat videorum, så länge barnet inte lämnas ensam. Vissa andra typer av samtal kan ofta genomföras per telefon. Tala med handläggaren i barnets ärende om vilka åtgärder som är lämpliga i ert fall.

Medicinska åldersbedömningar kan skjutas upp

Som tidigare meddelats är det endast den gode mannen som kan följa med ett barn utan vårdnadshavare på undersökningar för en medicinsk åldersbedömning. I de fall som den gode mannen befinner sig i riskgrupp och inte har möjlighet att följa med barnet till undersökningen kan den medicinska åldersbedömningen skjutas upp genom att undersökningen bokas av i väntan på nya råd från Folkhälsomyndigheten. Om väntan blir så lång att det riskerar att medföra nackdelar för den sökande bör dock andra åtgärder övervägas.

Fler än en god man

Om de åtgärder som Migrationsverket kan vidta för att minska smittspridning inte räcker i ditt fall, eller om det inte är lämpligt att skjuta upp den medicinska åldersbedömning längre, bör du överväga att låta överförmyndarnämnden i din kommun utse en annan, eller ytterligare en, god man åt barnet. Enligt 11 kap. 13 § föräldrabalk (1949:381) har nämligen överförmyndarnämnden möjlighet att utse mer än en god man åt en enskild, om omständigheterna motiverar det. Det kan vara en lösning som gör det möjligt för dig att fortsätta ditt förordnande som god man, utan att det hindrar handläggningen av barnets ärende. Om detta är en lösning som du tror kan passa i ert fall ska du kontakta överförmyndarnämnden i din kommun. Om du vill kan handläggaren hjälpa dig genom att informera överförmyndarnämnden om problematiken. Det är överförmyndarnämnden som bedömer varje ärende individuellt och beslutar om ytterligare en god man kan förordnas.

Om du upplever att det är så svårt för dig att slutföra ditt uppdrag på grund av smittorisken att du vill avsäga dig uppdraget ska du kontakta överförmyndarnämnden. Det är i så fall något som Migrationsverket inte tar ställning till, utan sköts mellan dig och överförmyndarnämnden.

Om du inte har blivit kontaktat av en handläggare ännu är du välkommen att kontakta Migrationsverket för att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att komma vidare i handläggningen av barnets ärende.