Små förändringar för barn utan vårdnadshavare när utlänningslagen uppdateras

Från och med den 20 juli gäller nya regler i utlänningslagen. Många av reglerna i den tillfälliga lagen har nu blivit permanenta, vilket i praktiken inte innebär några större förändringar för asylsökande.

I den uppdaterade utlänningslagen är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel för alla. Endast kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd vid första prövningstillfället.

Precis som under den tillfälliga lagen varierar det första uppehållstillståndet i längd: den som får flyktingstatus får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år, medan status som alternativt skyddsbehövande ger ett första uppehållstillstånd som gäller i 13 månader. Om skyddsbehovet kvarstår beviljas normalt två års förlängt uppehållstillstånd.

Nya krav för permanent uppehållstillstånd och ändrade regler för familjeåterförening kan påverka den som tidigare har sökt asyl, eller är anhörig till någon som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Nya krav för permanent uppehållstillstånd

Förändringarna i utlänningslagen innebär nya krav för att få permanent uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas tidigast efter tre år, den som är vuxen måste kunna försörja sig, och skötsamhetskrav ställs på alla sökande som är 15 år eller äldre.

Under den tillfälliga lagen kunde endast vuxna, tidigare asylsökande, ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om den sökande kunde försörja sig själv fick även dennes familjemedlemmar permanent uppehållstillstånd.

Nu måste alla som vill ha permanent uppehållstillstånd själva uppfylla kraven. Det är dock endast vuxna som måste försörja sig själva, vilket innebär att barn kan beviljas permanent uppehållstillstånd efter tre års uppehållstillstånd, även utan en vuxen familjeförsörjare.

Familjeåterförening för ensamkommande asylsökande barn

Ändringarna i utlänningslagen innebär även vissa förändringar i vem som har rätt till familjeåterförening. Under den tillfälliga lagen krävdes status som flykting eller alternativt skyddsbehövande för att en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd skulle ha rätt till familjeåterförening. Nu kan även personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter ha rätt till familjeåterförening med sin närmaste familj, om de har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid. Denna förändring påverkar dock inte asylsökande barn utan vårdnadshavare. För denna grupp krävs i regel fortfarande status som flykting eller alternativt skyddsbehövande för att barnets föräldrar ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till barnet.