Jämnare fördelning av boendeplatser

Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebär att Migrationsverket börjar anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Denna sida uppda­teras konti­nu­er­ligt

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt efterhand vi har mer information att ge.

Migrationsverket har tagit fram en så kallad fördelningsnyckel, för att fördelningen av boenden till skyddsökande enligt massflyktsdirektivet ska bli jämnare över landet vid anskaffning av boenden. Även länsstyrelserna har deltagit i genomförandet av att åstadkomma en jämnare fördelning, i dialog med kommunerna.

Så ändrades lagen 1 juli

Den nya bestämmelsen gäller de personer som kommer till Sverige och söker skydd enligt massflyktsdirektivet och innebär att en fördelningsnyckel ska ge en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommunerna. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har det systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade, då systemet inte tagit hänsyntill exempelvis förutsättningar på arbetsmarknaden eller antal asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men anvisar från och med 1 juli kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet för dessa personer.

Fördel­nings­nyckel

När den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 juli började de fördelningstal som Migrationsverket tagit fram att gälla. Fördelningstalen utgår från Migrationsverkets uppdaterade huvudscenario om att cirka 55 000 personer kommer att ha sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet under 2022 och att 5 000 av dessa bedöms återvända till sitt hemland.

Fördelningstalen på kommunnivå bygger på den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar i enlighet med bosättningslagen och utgår från:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • kommunens sammantagna mottagande av nyanlända och antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen.

Hänsyn tas också till det totala antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i varje kommun. Det gäller de som bor i eget boende, de som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden samt ensamkommande barn.

Fördelningstalen på kommunnivå kommer att vara vägledande för hur en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås över tid.

Den fördelningsnyckel som nu tagits fram gäller under 2022 Pdf, 200.5 kB.

Så går anvis­ning­arna till

När Migrationsverket upprättat ett anvisningsunderlag skickas det till den kommun som anvisats. I anvisningsunderlaget ska det framgå om personen anvisningen avser har särskilda behov. Kommunen har sedan en månad på sig att ta emot personen. Det är Migrationsverket som informerar den person som anvisningen avser om flytten samt hjälper till att ordna med flytt och transport. Kommunen ska meddela Migrationsverket när personen har kommit till kommunen.

Migrationsverket har i anvisningarna prioriterat enligt en så kallad närhetsprincip, som innebär att sökande anvisats till den kommun de redan bor i eller till en närliggande kommun. Det beror på att personer inte ska behöva flytta från eller långt från den miljö och kommun som de redan rotat sig i. Det har lett till att vissa kommuner inledningsvis fått fler anvisningar än andra. Framöver kommer Migrationsverket anvisa personerna relativt snart efter att de kommit till Sverige. För att nå en jämnare fördelning kommer dessa anvisas till de kommuner som hittills tagit emot få personer.

Här hittar du statistik om sökande från Ukraina

Här hittar du statistik om hur många sökande enligt massflyktsdirektivet som varje kommun hittills tagit emot i år Excel, 57.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avveck­ling av Migra­tions­ver­kets boen­de­ka­pa­citet

Sedan 1 juli har Migrationsverket anvisat skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet till kommunerna. Flera av dem som har anvisats har vistats i Migrationsverkets upphandlade boende som har avtal som löper ut löpande under hösten och vintern 2022. Det betyder att flytt från Migrationsverkets bostäder till kommunerna kommer att ske successivt fram till årets slut. Migrationsverket arbetar för att uppnå en jämn fördelning av skyddsbehövande till kommunerna med hänsyn taget till kommunernas fördelningstal.

Ersätt­ning till kommuner

Kommunerna kan få fyra olika ersättningar för kommunalt ordnade boenden från 1 juli.

  • Ersättning för antalet boendeplatser utifrån fördelningstalet
  • Ersättning för anvisade personer som har flyttat till ordnat boende
  • Ersättning per person och dygn i sådant boende
  • Ersättning för ensamkommande barn som fyllt 18 år.

Tids­linje över stat­liga ersätt­ningar till kommuner Pdf, 566.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Kommunerna kan dessutom få två olika ersättningar för initiala boenden (evakueringsplatser) som skapades före 1 juli.

Ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om kommunernas boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Länkar till lagar och förord­ningar

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), se bland annat 2 § tredje stycket, 3 § och 3 b § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m fl., se 14–14 b §§ samt 21 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: