Jämnare fördelning av boendeplatser

Regeringen har aviserat en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Vid förändrad lagstiftning, som förväntas träda i kraft 1 juli 2022, kommer Migrationsverket börja anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Denna sida uppda­teras konti­nu­er­ligt

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt efterhand vi har mer information att ge om bland annat hur anvisningsförfarandet ska gå till, hur den ekonomiska ersättningsmodellen ska se ut och hur strukturen för samverkan mellan kommunerna kommer se ut.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en så kallad fördelningsnyckel, för att fördelningen av boenden till skyddsökande enligt massflyktsdirektivet ska bli så jämn över landet som möjligt vid anskaffning av boenden. Även länsstyrelserna deltar i genomförandet av att åstadkomma en jämn fördelning, i dialog med kommunerna. I uppdraget ingår också att Migrationsverket ska skapa förutsättningar för övergången till det nya systemet från det som används idag.

Så ändras lagen 1 juli enligt förslaget

Enligt nuvarande lagstiftning är det Migrationsverket som ska upphandla bostäder för skyddssökande när de ordinarie platserna inte räcker till. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har det systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade, då systemet inte beaktat till exempel förutsättningar på arbetsmarknaden eller antal asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Med den nya lagstiftningen ska anskaffningen i stället ske enligt en fördelningsnyckel som bland annat tar hänsyn till kommunens befolkningsstorlek och antal asylsökande som bor i kommunen.

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men kommer från och med 1 juli att kunna anvisa kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet för dessa personer. Hur anvisningsförfarandet kommer att se ut är inte fastställt ännu eftersom det bland annat har att göra med hur regeringens styrning utformas.

Fördel­nings­nyckel

I avvaktan på att den nya lagstift­ningen ska träda i kraft har Migra­tions­verket fast­ställt fördel­ningstal på läns­nivå, med förslag om fördel­ning på kommun­nivå. Utifrån de beräk­nade fördel­nings­talen på kommun­nivå har läns­sty­rel­serna och kommu­nerna haft en dialog kring fördel­ning och kapa­citet. Detta har möjlig­gjort omför­del­ningar mellan kommuner och bidragit till en förank­ring av talen.

Fördelningstalen utgår från Migrationsverkets huvudscenario om att cirka 80 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet under 2022.

Fördelningstalen på kommunnivå bygger på den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar i enlighet med bosättningslagen. De utgår från:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen.

Hänsyn tas också till det totala antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i varje kommun. Det gäller de som bor i eget boende, de som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden samt ensamkommande barn.

Fördelningstalen på kommunnivå kommer att vara vägledande för hur en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås över tid.

Den fördelningsnyckel som nu tagits fram gäller tills ny lagstiftning träder i kraft. Hur fördelningen kommer att se ut från 1 juli väntas regeringen fatta beslut om.

Över­gången fram till och med 30 juni

Fram till och med 30 juni ansvarar Migrationsverket för att anskaffa och fördela tillfälliga bostäder för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Detta kommer att göras i nära samverkan med landets kommuner för att förbereda övergången till den nya lagstiftningen och ge kommunerna så goda planeringsförutsättningar som möjligt. Fördelningstalen på kommunnivå kommer att vara vägledande i det arbetet tillsammans med den inventering av tillgängliga boenden som länsstyrelserna gjorde i slutet av mars.

I vissa fall kan det även finnas möjlighet för de kommuner som vill att från 1 juli ta över de kommunala platser som Migrationsverket anskaffar fram till den 30 juni.

Mejlbrevlåda

Via nedanstående mejladress kan du kontakta oss om din kommun har bostäder att erbjuda skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Vi har möjlighet att teckna avtal fram tills den väntade lagstiftningen finns på plats 1 juli, som ett led i att förbereda övergången mot en jämnare fördelning av boenden. Vi är då intresserade av bostäder som lämpar sig för mer långsiktiga boendelösningar. Du kan också kontakta oss den här vägen om det finns boenden som redan tagits i bruk inom kommunen och ni har frågor kring framtiden för dessa.

kommunboende@migrationsverket.se

Anpass­ning av Migra­tions­ver­kets boen­de­ka­pa­citet

Tack vare kommunernas evakueringsplatser som Migrationsverket fått tillgång till, samt att myndigheten har kunnat direktupphandla tillfälliga boendeplatser av externa aktörer så är boendekapaciteten idag god.

Migrationsverket har nu avslutat den direktupphandling av tillfälliga bostäder som påbörjats under våren. Under maj kommer 2 000 av kommunernas evakueringsplatser att behållas, men dessa kommer sedan att avvecklas i takt med att kommunerna tar över anskaffnings- och driftansvaret för boende enligt massflyktsdirektivet.

De tillfälliga bostäder som Migrationsverket har upphandlat kommer att fasas ut successivt under 2022, vartefter avtalen löper ut. Målet för Migrationsverket är att kunna återgå till ordinarie kapacitet för tillfälliga bostäder, cirka 15 000 platser, vid årets slut.

Flytten från Migrationsverkets bostäder till kommunens bostäder kommer att ske successivt fram till årets slut. I den mån det går kommer skolbarn att flyttas under skolloven. Migrationsverket kommer att sträva efter att så många som möjligt ska kunna flytta så kort avstånd som möjligt, men flyttar kommer att bli nödvändiga med hänsyn taget till kommunfördelningen.

Ersätt­ning till kommuner till och med 30 juni

Kommunerna kan få ersättning för initiala boenden (evakueringsplatser) med en fast schablon om 10 000 kronor per iordningsställd plats och med 300 kronor per plats och dygn, enligt nya 18 a § i asylersättningsförordningen (2017:193) som beslutades 5 maj och träder i kraft 24 maj. Ersättningen ska täcka kostnader för iordning­ställande och avveck­lande av boende­­platser respektive drifts­kostnader.

Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Svensk författningssamling) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall avtal om mer långsiktiga boenden tecknas med en kommun betalas ersättning ut enligt avtal.

Ersätt­ning till kommuner från 1 juli

Migrationsverket vet ännu inte hur ersättningen till kommunerna för bostäder till skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet kommer att se ut från och med 1 juli. Här väntar vi på regeringens riktlinjer.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om kommunernas boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: