Jämnare fördelning av boendeplatser

Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som träder i kraft 1 juli 2022 innebär att Migrationsverket börjar anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Denna sida uppda­teras konti­nu­er­ligt

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt efterhand vi har mer information att ge.

Migrationsverket har tagit fram en så kallad fördelningsnyckel, för att fördelningen av boenden till skyddsökande enligt massflyktsdirektivet ska bli jämnare över landet vid anskaffning av boenden. Även länsstyrelserna har deltagit i genomförandet av att åstadkomma en jämnare fördelning, i dialog med kommunerna.

Så ändras lagen 1 juli

Enligt nuvarande lagstiftning är det Migrationsverket som ska upphandla bostäder för skyddssökande när de ordinarie platserna inte räcker till. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har det systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade, då systemet inte beaktat till exempel förutsättningar på arbetsmarknaden eller antal asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Med den nya lagstiftningen ska anskaffningen i stället ske enligt en fördelningsnyckel som ska ge en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommunerna. Fördelningstalen på kommunnivå tar bland annat hänsyn till kommunens befolkningsstorlek och antal asylsökande som bor i kommunen.

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men kommer från och med 1 juli att få anvisa kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet för dessa personer.

Fördel­nings­nyckel

I avvaktan på att den nya lagstift­ningen ska träda i kraft tog Migra­tions­verket fram ett förslag på fördel­ningstal på kommun­nivå. Utifrån de beräk­nade fördel­nings­talen har läns­sty­rel­serna och kommu­nerna haft en dialog kring fördel­ning och kapa­citet. Detta har möjlig­gjort omför­del­ningar mellan kommuner och bidragit till en förank­ring av talen.

Fördelningstalen utgår från Migrationsverkets uppdaterade huvudscenario om att cirka 55 000 personer kommer att ha sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet under 2022 och att 5 000 av dessa bedöms återvända till sitt hemland.

Fördelningstalen på kommunnivå bygger på den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar i enlighet med bosättningslagen. De utgår från

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen.

Hänsyn tas också till det totala antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i varje kommun. Det gäller de som bor i eget boende, de som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden samt ensamkommande barn.

Fördelningstalen på kommunnivå kommer att vara vägledande för hur en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås över tid.

Den fördelningsnyckel som nu tagits fram gäller under 2022 Pdf, 200.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Över­gången 1 juli

Till och med 30 juni ansvarar Migrationsverket för att anskaffa och fördela tillfälliga bostäder för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Detta görs i nära samverkan med landets kommuner för att förbereda övergången till den nya lagstiftningen och ge kommunerna så goda planeringsförutsättningar som möjligt. Fördelningstalen på kommunnivå är vägledande i det arbetet tillsammans med den inventering av tillgängliga boenden som länsstyrelserna gjorde i slutet av mars.

I vissa fall kan det även finnas möjlighet för de kommuner som vill att från 1 juli ta över de kommunala platser som Migrationsverket anskaffar fram till den 30 juni.

Avveck­ling av Migra­tions­ver­kets boen­de­ka­pa­citet

Mot bakgrund av att Migrationsverket kommer att påbörja anvisningarna av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet till kommunerna från och med 1 juli, samt att flera av dem vistas i upphandlade boenden som har avtal som löper ut löpande från och med augusti till och med december, kommer flytten från Migrationsverkets bostäder till kommunens bostäder att ske successivt fram till årets slut. I den mån det går kommer skolbarn att flyttas under skolloven. Migrationsverket kommer att sträva efter att så många som möjligt ska kunna flytta så kort avstånd som möjligt, men flyttar kommer att bli nödvändiga med hänsyn taget till kommunfördelningen.

Ersätt­ning till kommuner till och med 30 juni

Kommunerna kan få ersättning för initiala boenden (evakueringsplatser) med en fast schablon om 10 000 kronor per iordningsställd plats och med 300 kronor per plats och dygn, enligt nya 18 a § i asylersättningsförordningen (2017:193) som trädde i kraft 24 maj. Ersättningen ska täcka kostnader för iordning­ställande och avveck­lande av boende­­platser respektive drifts­kostnader.

Ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

I de fall avtal om mer långsiktiga boenden tecknas med en kommun betalas ersättning ut enligt avtal.

För såväl initiala boenden som för boenden enligt avtal, som finns även efter den 30 juni, kommer ersättning också att betalas ut.

Ersätt­ning till kommuner från 1 juli

Det är fyra nya ersättningar som kommunen kan få och de betalas ut utan ansökningsförfarande:

  • Ersättning för antalet boendeplatser utifrån fördelningstalet
  • Ersättning för anvisade personer som tagit boende i anspråk
  • Ersättning per person och dygn i sådant boende
  • Ersättning för ensamkommande barn som fyllt 18 år.

Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om kommunernas boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: