Frågor och svar om kommunernas boenden till skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Här har vi samlat frågor och svar som rör den nya lagstiftningen som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande till kommunerna.

Migrationsverkets anvisningar till kommuner

Redan under maj har arbetet påbörjats med att teckna avtal med frivilliga kommuner. Migrationsverket ansvarar för dessa boenden fram till 1 juli och därefter kan ansvaret komma att övertas av kommunen. Om lagstiftningen går igenom så kommer anvisningarna börja genomföras 1 juli. Anvisningar kommer att ske löpande och allt eftersom kommer fler kommuner att bli involverade. Alla kommuner kommer inte att ta emot skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet under sommaren.

Om kommunen är intresserad av Migrationsverkets avtal kan Migrationsverket föra dialog med kommunen och hyresvärden kring möjligheten att kommunen får ta över avtalet. Kommunen kommer behöva teckna nytt avtal.

Migrationsverket har avslutat sin direktupphandling av boenden. De som redan lämnat in anbud granskas och avtal kan fortfarande tecknas med de som uppfyller kraven som är ställda.

Upphandlingen styrs av LOU, lagen om offentlig upphandling, och kan därför inte ta hänsyn till kommunens önskemål och förutsättningar. Vid anskaffning i form av hyrda platser ska Migrationsverket föra dialog med kommunen innan anskaffning.

Länsstyrelsens inventering ger Migrationsverkets en överblick för planeringen av övergången till kommunala bostäder. Dialoger förs med kommunerna och där kan revideringar fångas upp.

Ersättningsnivåerna

Det är regeringen som beslutar i denna fråga. Förordningsbestämmelserna om den statliga ersättningen för långsiktiga boendelösningar för denna målgrupp från 1 juli är ännu inte beslutade.

Det är regeringen som beslutar i denna fråga, förordningen som styr den statliga ersättningen för denna målgrupp är ännu inte beslutad.

Ersättning för tomhyra avser nyanlända som fått uppehållstillstånd för bosättning, vilket personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet inte har fått eftersom de inte har rätt att folkbokföra sig. Det är regeringen som beslutar i denna fråga, förordningen som styr den statliga ersättningen för denna målgrupp är ännu inte beslutad.

Det pågår ett arbete med att identifiera vilka kommuner som kommer att få ersättning och hur mycket som ska betalas ut. Inriktningen är att ersättning som beviljats för perioden från 8 mars till sista maj ska betalas ut under juni månad.

Nej, Migrationsverket ansvarar för utbetalning och hantering av ersättning enligt LMA. Det är endast ansvaret för boende till de skyddsbehövande som är tänkt att ändras.

Fördelningstal på kommunnivå

Fram till lagstiftningen träder i kraft – preliminärt 1/7 2022 enligt regeringen – så kommer inga omfördelningar på kommunnivå ske annat än på frivillig basis. Hur det blir efter den 1 juli får Migrationsverket återkomma om när förutsättningarna i regelverket har klarnat. För att uppnå en jämn fördelning är det dock troligt att omfördelning kommer att krävas.

Samtliga asylsökande som var boende i kommunen, såväl de som bodde i eget boende (EBO) som de som bodde i Migrationsverket tillfälliga bostäder (ABO), under perioden 210301-220228 räknas om till asylboendedygn. Kommuner som i förhållande till folkmängden i kommunen hade ett relativt högt antal asylboendedygn denna period får en relativt sett lägre tilldelning enligt det kriteriet och vice versa för kommuner med ett relativt sett lågt antal asylboendedygn.

Fördelningstalen kommer att användas som ett riktmärke av Migrationsverket vid boendeanskaffningen, fram till dess att lagstiftningen är på plats. Syftet är att försöka nå en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna fram till att lagstiftningen börjar gälla.

När de föreslagna förändringarna i lag och förordning har beslutats av riksdag och regering så kommer det tydligare styrning, dels kring antalet skyddsbehövande som ska anvisas på kommunnivå, dels vilka kriterier som ska ligga till grund för fördelningen.

Boende

Det är upp till kommunerna att bestämma vilken bostadsform de erbjuder personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Vägledning finns att hämta hos Folkhälsomyndigheten och Boverket.

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggregler för ankomstboenden, förläggningar med mera (Boverkets webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingen styrs av LOU, lag om offentlig upphandling, och kan därför inte ta hänsyn till kommunens önskemål och förutsättningar. Vid anskaffning genom förhyrning av platser ska Migrationsverket föra dialog med kommunen innan anskaffning.

Migrationsverket måste avveckla samtliga direktupphandlade platser under hösten 2022 på grund av avtalskonstruktionen.

Övriga frågor

Övergången till kommunens bostäder sker i takt med behovet. En utgångspunkt är att kommuner som frivilligt vill ta emot skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet före 1 juli även har bra bostadslösningar för uppdraget. Under arbetets gång kommer vi tillsammans att få ny lärdom och kan utforma arbetet i samråd.

Om en person eller familj tilldelats ett boende av Migrationsverket eller kommunen får hen anses bo i så kallat anläggningsboende (ABO) och omfattas därför inte av bestämmelsen i 10 a § LMA överhuvudtaget. Om personen sedan tidigare, innan flytt till ABO, har beviljats dagersättning så blir hen inte av med dagersättningen i dessa fall. Däremot kan beloppet för dagersättningen påverkas, exempelvis beroende på om kost ingår i boendet eller inte.

Migrationsverket ska i alla beslut som rör barn ta hänsyn till barnets bästa, det gäller även för denna grupp. Fram till 1 juli så har Migrationsverket huvudansvaret för boendeanskaffningen och barnperspektivet finns alltid med vid bedömning inför placering i tillfällig bostad för en familj med barn. I samband med att nya regelverket träder i kraft, och gruppen skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska anvisas ut till Sveriges kommuner, så kommer myndigheten väga in barnperspektivet inför varje beslut om anvisning bland annat med hänsyn till skolstarten hösten 2022 och att i möjligaste mån försöka undvika onödiga flyttar med mera.

Samma ersättningsregler för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium gäller för de som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som för asylsökande.

Sidan senast uppdaterad: