2018-04-16

Logi enligt LMA i högst en månad för personer som växlar från eget boende till anläggningsboende efter beslut om uppehållstillstånd

Sedan årsskiftet kan Migrationsverket erbjuda logi i maximalt en månad för personer som växlar från eget boende (EBO) till anläggningsboende, efter att de fått uppehållstillstånd. Tidigare praxis var att erbjuda logi enligt LMA* fram till att bosättningsprocessen var avslutad och den nyanlända personen var mottagen i en kommun.

Bakgrunden till förändringen är en rättsutredning som visar att det inte finns lagligt stöd för att erbjuda logi enligt LMA för längre tid än en månad till en person som vid tidpunkten för uppehållstillståndet bor i EBO.

Migrationsverket inleder därmed ingen bosättningsprocess i de ärenden som berörs av förändringen. Detta eftersom tidsfristen för bosättning i en kommun enligt bosättningslagen är två månader från att personen fått uppehållstillstånd. Konsekvensen blir att Migrationsverket kommer att skriva ut personen ur mottagningssystemet en månad efter beviljat uppehållstillstånd.

Den nya praxisen innebär att personen i dessa fall kommer att skrivas ut ur mottagningssystemet till den adress personen själv anger eller såsom adress saknas i de fall personen inte kan uppge en adress.

Migrationsverket gör bedömningen att tidsfristen om en månad alltså gäller även om personen, efter beslutet om uppehållstillstånd, lämnar EBO och begär att få bo i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Migrationsverket informerar nu berörda personer om de eventuella konsekvenserna av att flytta från EBO till ett anläggningsboende efter att beslut om uppehållstillstånd har fattats.

* LMA: Lagen om mottagande av asylsökande