2018-05-22

Brev till kommuner understryker tidsgräns för mottagande av nyanlända

Migrationsverket kommer att agera mer beslutsamt för att se till att nyanlända får en kommunplats inom tidsfristen från beslutet om anvisning. Det är budskapet i ett brev som verket nyligen skickat till landets samtliga kommuner.

Bosättningslagen* började gälla 1 mars 2016 och 1 januari 2017 övertog Migrationsverket hela ansvaret för bosättningen. Av bosättningsförordningen framgår att en nyanländ, alltså en person som beviljats uppehållstillstånd, ska erbjudas boende i en kommun inom två månader från beslutet om anvisning.

Enligt Jonas Doll, expert på bosättningsfrågor på Migrationsverket, är erfarenheterna av bosättningslagen i stort positiva, nu när drygt två år gått sedan den infördes. Den bröt det tidigare mönstret när det gällde nyanländas inte sällan långa väntan i verkets boenden.

– I förhållande till utmaningarna i kommunerna har lagen landat väl. Den har inneburit mer ordning när det gäller förutsägbarhet och fördelning. Lagen uppfattas också som rättvis. Spelplanen när det gäller mottagandet har blivit tydliggjord, vilket förbättrar samverkan med kommunerna, säger han.

Förståelse för kommunernas situation

Däremot fanns det under 2017 tecken på att antalet nyanlända i Migrationsverkets boenden som väntar för länge på en kommunplacering återigen ökade.

– Vi såg att ett antal kommuner inte klarade mottagandet i enlighet med gällande tidsfrist. Konsekvenserna blev då i praktiken att mottagandet i kommunen fördröjdes och att personer med uppehållstillstånd istället blev kvar i verkets boenden, säger Jonas Doll.

Han menar att Migrationsverket har förståelse för kommunernas situation, och att det varit problematiskt för en del kommuner att ordna mottagandet i tid. Samtidigt menar verket att regelverket är mycket tydlig när det gäller tidsfristen från beslut om anvisning till mottagande i en kommun.

– Det finns inget förordningsstöd för att vänta bortom tvåmånadersgränsen för ett mottagande från Migrationsverkets boenden. I slutändan fördröjer vi enskilda människors rätt till etablering i en kommun om vi går över tidsgränsen. Det är inte acceptabelt, säger Jonas Doll.

Förtydliga gemensamt ansvar för tvåmånadersgränsen

Brevet till kommunerna understryker att Migrationsverket och kommunerna har ett gemensamt ansvar att se till att bosättningslagen följs och att personer med uppehållstillstånd blir mottagna i en kommun inom tidsgränsen. Samtidigt klargör brevet att verket kommer att agera för att tidsgränsen hålls, även om den berörda kommunen inte bekräftat anvisningen.

– Migrationsverket vill självklart lösa det genom dialog och samverkan, det gäller både i förhållande till kommunerna och våra samverkansparter, inte minst landets länsstyrelser, så att mottagandet i varje enskilt ärende sker på ett ordnat och förberett sätt. I brevet tydliggör vi dock att Migrationsverket under 2018 kommer att se till att nyanlända, då det finns en kommunanvisning, också tas emot inom tidsfristen. Detta även om kommunen inte meddelat verket något datum för när flytten kan genomföras, säger Jonas Doll.

I praktiken innebär det att personen får hjälp med resan till kommunen som då blir ansvarig för mottagandet. Samtidigt skrivs personen ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får också information om att kommunen inte lyckats förbereda mottagandet.

– Mottagandet ska ske i enlighet med de krav som framgår av regelverket, säger Jonas Doll.

För det mesta god samverkan

Brevet skickades ut under våren och har enligt Jonas Doll landat väl i kommunerna.

– Det är ett begränsat antal kommuner som berörs praktiskt av budskapet i brevet. Kommunerna har förståelse för lagens krav, och jag tror att de uppskattar att vi vill agera enhetligt och förutsägbart, säger han.

Jonas Doll understryker att Migrationsverket, trots de problem som funnits, har en god samverkan med kommunerna.

– Verket har under 2017 etablerat ett arbetssätt gentemot kommunerna som innebär att verket har en nära dialog med dem inför varje enskilt mottagande.

Efter att Migrationsverkets bosättningsenhet i Umeå fattat beslut om anvisning sköts den fortsatta dialogen mellan aktuell mottagningsenhet och den anvisade kommunen.

– I de flesta fall har den här samverkan med kommunerna fungerat mycket bra, vilket är imponerande med tanke på de inte sällan svåra förutsättningarna i kommunerna, säger Jonas Doll.

Här kan du läsa innehållet i brevet, som skickades till kommunerna under våren.
PDF

Fotnot: Brevet avser nyanlända från Migrationsverkets asylboenden. För kvotflyktingar gäller andra regler.

* Bosättningslagen säger att vissa nyanlända, alltså personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och som omfattas av en anvisning, ska anvisas och att en kommun är skyldig att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.