2018-06-01

Stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år

Kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år utbildning i nationellt program i gymnasieskolan, har möjlighet att få ersättning för kostnaderna.

Från och med den 1 juni 2018 kan kommuner ansöka om ersättning för asylsökande ungdomar som börjar utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan efter att de har fyllt 18 år.

Det är en ändring i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Med förändringen vill regeringen ge större möjlighet att studera mot en gymnasieexamen, för de ungdomar som uppnått behörighet till ett nationellt program. Ändringen gäller från och med den 1 juni 2018, men kommuner kan söka ersättning retroaktivt för kostnader från januari 2018.

Migrationsverket har tagit fram en särskild sida och ansökningsblankett gällande ersättningen:

Elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

För att en kommun ska få ersättning gäller att personen:

  • är asylsökande, det vill säga omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har rätt till bistånd enligt samma lag, och
  • har påbörjat ett introduktionsprogram innan hen fyllt 18 år och
  • har påbörjat nationellt program efter att hen fyllt 18 år, men senast under första halvåret det år hen fyller 20 år.

Migrationsverket kan besluta om ersättning i mån av tillgång på medel. För 2018 finns totalt 11 miljoner kronor. Ersättningen består av samma schablonersättning som för övriga gymnasieelever. För kalenderåret 2018 är schablonbeloppet 116 100 kronor för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola och beloppet fördelas med tio procent för varje påbörjad fyraveckorsperiod.

För mer information, se regeringens pressmeddelande:

Regeringens pressmeddelande 9 maj 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., se 3 a §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster