Migrationsverket logotyp

2019-07-08

Uppdaterad information om utbildningskostnader för asylsökande m.fl.

För schabloniserad ersättning för utbildning och för extra eller extraordinära utbildningskostnader har Migrationsverket reviderat informationen på webbsidorna och i ansökningsblanketterna.

Informationen har uppdaterats med förtydliganden på webbsidorna om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever, tillståndssökande skolelever, respektive barn och elever som är (eller är anhöriga till) bevispersoner. I samband med detta har nya ansökningsblanketter tagits fram.

Scha­blo­ni­serad ersätt­ning för utbild­ning

För barn och elever i förskola och skola (skolschablon) har förtydligande information om hemkommun och att det kan krävas ytterligare underlag från kommunen lagts till. I samband med att informationen uppdateras har ansökningsblanketten för tillståndssökande (gymnasiestuderande) och barn till bevispersoner delats till två separata blanketter eftersom förutsättningarna skiljer sig kring vilka skolformer kommunen kan söka ersättning för.

Mer information och ansökningsblanketter, samt länk till det rättsliga ställningstagandet, finns på följande sidor:

Extra eller extra­or­di­nära utbild­nings­kost­nader

För extra och extraordinära kostnader för utbildning har det, efter ett rättsligt ställningstagande i april 2019, gjorts förtydliganden på informationssidan och förändringar i ansökningsblanketten om vilka kostnader som kan anses respektive inte kan anses utgöra ”extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning”. Det rättsliga ställningstagandet började gälla omedelbart, vilket även har påverkat bedömningen av redan inkomna ansökningar som beslutats efter att ställningstagandet trädde i kraft den 11 april 2019.

Mer information och ansökningsblanketter, samt länk till det rättsliga ställningstagandet, finns på följande sidor: