Migrationsverket logotyp

2020-02-28

Viktigt att kommunen löpande anmäler ändrat ansvar för ensamkommande och utebliven schablonersättning

Av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2017:7, MIGRFS 2017:8 och MIGRFS 2017:9) framgår att kommunerna inom viss tid ska anmäla ändrat ansvar för ensamkommande. I föreskrifterna anges även kommunens möjlighet att anmäla utebliven schablonersättning. Det är viktigt att detta görs för att undvika felaktiga utbetalningar av schablonersättning samt undvika felaktiga ansökningar om ersättning för faktiska kostnader.

Det är viktigt att kommunen anmäler ändrat eller avslutat ansvar så att schablonersättning betalas ut till den kommun som har ansvaret för det ensamkommande barnet eller den ensamkommande ungdomen. Annars riskerar schablonersättning att betalas ut till fel kommun.

Vid ansökan om ersättning för faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn och unga, kan ersättning endast beviljas utöver redan utbetalad schablonersättning. Det är därför viktigt att gå igenom beslutade schablonersättningar och anmäla eventuellt utebliven ersättning innan eventuell ansökan om ersättning görs för faktiska kostnader utöver schablonersättning. Detta för att undvika felaktiga ansökningar enligt fel bestämmelse.

Undantaget är asylsökande ensamkommande unga där ingen schablonersättning betalas ut, utan ansökan om ersättning för faktiska kostnader avser hela kostnaden.

Anmäl ändrat ansvar för ensamkommande

När en kommuns ansvar för en ensamkommande har ändras eller avslutats, ska det anmälas i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande på Migrationsverkets webbplats. Det är viktigt att anmälan görs löpande eller senast inom sju dagar från månads- respektive kvartalsskifte, som anges i Migrationsverkets föreskrifter. Korrekta uppgifter krävs för att kommunen ska få korrekt automatisk schablonersättning för ensamkommande. Fel uppgifter kan annars innebära att kommunen inte får ersättning eller att kommunen felaktigt får ersättning där det senare kan bli beslut om återkrav.

Anmäl utebliven schablonersättning

Om en kommun helt saknar schablonersättning för en ensamkommande kan kommunen anmäla utebliven ersättning, vilket också anges i föreskrifterna. En sådan anmälan bör ske så snart som möjligt efter att schablonersättning har betalats ut, om kommunen i beslutet kan se att det saknas ersättning för någon ensamkommande.

  • För asylsökande ensamkommande barn presenteras schablonersättningen från och med mars 2020 i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning på Migrationsverkets webbplats. De kommuner som fortfarande inte är anslutna till e-tjänsten får beslut på papperslistor.
  • För nyanlända ensamkommande barn och unga, som ännu inte finns i e-tjänsten, får samtliga kommuner beslut på papperslistor.

E-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

E-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Kontaktuppgifter – anmälan utebliven ersättning för asylsökande

Kontaktuppgifter – anmälan utebliven ersättning för nyanlända

På sidan Lagar och förordningar finns gällande förordningar och föreskrifter

  • Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen), se 9 §
  • Migrationsverkets föreskrifter (2017:7)
  • Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (nyersättningsförordningen), se 29 a och 30 a §§
  • Migrationsverkets föreskrifter (2017:8)
  • Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ersättningsförordningen), se 23 och 25 §§
  • Migrationsverkets föreskrifter (2017:9)