Migrationsverket logotyp

2020-03-23

Nu kontrollerar Migrationsverket aktivt deltagande av studerande på gymnasial nivå

Den som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som gäller i mer än 13 månader ska varje år redovisa att den har deltagit aktivt i sin utbildning. I mars kommer de första eleverna få ett brev från Migrationsverket om att det är dags att skicka in sin redovisning om aktivt deltagande.

I den så kallade gymnasielagen står att den som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå måste delta aktivt i sin utbildning. Detta ska redovisas till Migrationsverket varje år. Det gäller både den som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå, och den som har uppehållstillstånd på grund av till exempel skyddsbehov, men som fick ett längre tillstånd än vad den annars skulle ha fått, därför att den studerar på gymnasial nivå.

Den som inte uppfyller kravet på aktivt deltagande i utbildningen kan få sitt uppehållstillstånd återkallat och måste då lämna Sverige. Om uppehållstillståndet istället grundas på att personen till exempel behöver skydd och längden på tillståndet beror på att den studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på tillståndet om personen inte kan visa att den deltar aktivt i sin utbildning.

Olika doku­ment bero­ende på skol­form

Nu har Migrationsverket förtydligat vilka dokument som eleverna i första hand ska skicka in för att visa att de har deltagit aktivt i sin utbildning.

Gymna­sie­skolan och gymna­si­e­särskolan

För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan krävs i första hand en individuell studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen.

Den som inte har fått betyg ännu, eller som inte har godkänt betyg i alla avslutade kurser, ska skicka in dokument som visar att den deltagit i undervisningen. Hen kan även skicka in andra dokument som visar att hen fullföljer utbildningen enligt sin individuella studieplan.

Komvux och Särvux

För Komvux eller Särvux krävs i första hand en individuell studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen. Den som har gått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska skicka in ett intyg på det.

Den som inte har fått betyg ännu, eller inte har godkänt betyg i alla avslutade kurser, ska skicka in andra dokument som visar att hen fullföljer utbildningen enligt sin individuella studieplan.

Folk­hög­skola

För folkhögskola krävs i första hand ett planeringsdokument. Den som har läst ett helt läsår på folkhögskolan ska också skicka in sitt studieomdöme. Den som har fått ett intyg om grundläggande behörighet ska även skicka in det.

Den som inte har fått ett studieomdöme eller intyg om grundläggande behörighet ska skicka in andra dokument som visar att hen fullföljer utbildningen enligt sitt planeringsdokument.

Migra­tions­verket skickar brev till alla som berörs

Alla som ska redovisa aktivt deltagande kommer att få ett brev när det är dags att skicka in sina dokument. Migrationsverket börjar i mars och april 2020 att skicka brev till 412 personer som redan har haft sina tillstånd i mer än ett år. Till övriga kommer brev att skickas ett år efter att de fick beslut om uppehållstillstånd.

Information till gymnasieelever om vilka dokument som ska skickas in

Frågor och svar om aktivt deltagande i studier

Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enlig lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige