2020-03-31

Migrationsverket redovisar regeringsuppdrag om gymnasielagen

Migrationsverket redovisar nu resultatet av 70 genomgångna beslut om förlängt uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Det sker mot bakgrund av ett regeringsuppdrag.

Migrationsverket har granskat beslut som gäller ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, 60 avslag och tio bifall. Utifrån dessa har Migrationsverket identifierat utbildningar och kurser som har legat till grund för beslutet. De exempel som tagits fram är inte uttömmande och ger inte heller svar på vilka specifika utbildningar som omfattas respektive inte omfattas av lagstiftningen.

Med studier på gymnasial nivå menas utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola, utbildning på gymnasial nivå på komvux och särvux och allmän kurs motsvarande gymnasieskolan vid folkhögskolan. Även så kallade yrkespaket omfattas.

Natio­nella program vid gymna­sie­skola

Exempel på nationella program som har legat till grund för fortsatt uppehållstillstånd är barn- och fritidsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet

Yrkes­paket

Exempel på yrkesinriktade utbildningar som legat till grund för förlängt uppehållstillstånd är yrkesutbildningar med inriktningarna vård- och omsorg, hotellmedarbetare restaurang och livsmedel, industrisvets/underhåll, personbilsmekaniker, barnskötare, målare

I exemplen har det varit fråga om studier som bedrivits på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.

Studier på intro­duk­tions­pro­gram

För att studier på ett introduktionsprogram som alltså inte syftar till etablering på arbetsmarknaden, det vill säga inte ingår i ett så kallat yrkespaket, ska kunna ligga till grund för förlängning krävs i princip att studierna ges inom ramen för gymnasieskolan.

Även studier på folkhögskola kan godtas i de fall regeringen har beviljat dispens för en kommun att lägga ut undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram på entreprenad till folkhögskola. Sådana studier kan omfattas eftersom eleverna då är inskrivna i gymnasieskolan

Studier på grund­läg­gande nivå

Studier på komvux, särvux eller folkhögskola som bedrivs på grundläggande nivå kan inte ligga till grund för tillstånd. För att studier på ett introduktionsprogram, det vill säga på grundläggande nivå, ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd krävs i princip att de bedrivs inom ramen för gymnasieskolan.

Migrationsverket saknar dock möjlighet att närmare peka ut exempel på utbildningar som inte kan ligga till grund för att beviljas förlängt uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Däremot går det att identifiera vissa kriterier som har lett till avslag. Av de 60 avslagsbeslut om förlängt uppehållstillstånd som granskats inom ramen för regeringsuppdraget beror avslagen i många fall på

  • att personen inte studerar inom ramen för en utbildning, utan istället läser enstaka kurser
  • att kurserna har bedrivits på grundskolenivå och har inte uppfyllt kravet på att utbildningen anordnas inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, det vill säga att sökanden har bedrivit studier på grundläggande nivå inom fel skolform.

Det rör sig till exempel om fall där sökanden har bedrivit studier på grundläggande nivå som allmän kurs på grundskolenivå, svenska för invandrare eller svenska som andraspråk på folkhögskola eller komvux.

Läs hela rapporten Redovisning av uppdrag 5 i Migrationsverkets regleringsbrev för 2020 ”Utbildningar som legat till grund för uppehållstillstånd”PDF