Migrationsverket logotyp

2020-08-17

Förslag om nästa års länstal för nyanlända och andelar ensamkommande asylsökande barn

Antalet nyanlända som under 2021 omfattas av anvisningar till landets kommuner föreslås vara 7 500 personer. Det skriver Migrationsverket i ett underlag till regeringen. Av underlaget framgår också länstal, det vill säga förslag till fördelning av nyanlända mellan länen.

Parallellt har verket tagit fram ett förslag på anvisningsandelar för fördelningen av ensamkommande asylsökande barn mellan kommunerna under 2021.

Såväl andelarna ensamkommande barn som nyanlända ska ge en jämn fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt tidigare mottagande av ensamkommande barn.

Underlagen har tagits fram efter uppdrag i regleringsbrevet och har genomförts i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet är att ge kommunerna ökad förutsägbarhet i deras arbete med nyanlända och ensamkommande.

Länsstyrelserna har i uppdrag att i dialog med kommunerna göra eventuella omfördelningar av andelarna för ensamkommande inom länen. Utifrån Migrationsverkets förslag till länstal för nyanlända ska länsstyrelserna under hösten samtidigt besluta om kommuntal för mottagande av nyanlända. Arbetet gällande ensamkommande barn och nyanlända ska samordnas av länsstyrelserna.

Efter att förslagen på andelar ensamkommande barn samt beräkningsunderlaget för nyanländas kommuntal eventuellt justerats av länsstyrelserna fastslås de av Migrationsverket respektive länsstyrelserna.

– Samråden mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och SKR har under året fått ske digitalt på grund av coronasituationen. Tack vare att vi har så välfungerande och etablerade samrådsgrupper har samarbetet ändå fungerat mycket bra, säger Jens Carlander, expert på Migrationsverkets sektion för informationsanalys.

Läs underlagen i sin helhet där länstal för nyanländaPDF och andelar för ensamkommandeWord* framgår.

Nyanländ är en tidigare asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning och sedan är mottagen i en kommun.

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i väntan på beslut i personens asylansökan.

* Om kommunerna gör omfördelningar under hösten, så kommer de preliminära andelarna som anges i dokumentet att förändras i december innan de börja gälla i januari. Andelar anges i promille.