Migrationsverket logotyp

2020-09-09

Dags för 32 kommuner att anmäla områden

Inför nästa års förteckning över socioekonomiskt utsatta områden, behöver Migrationsverket få in underlag från 32 kommuner senast den 19 oktober.

Regelverket, som finns i lagen om mottagande av asylsökande, LMA innebär att asylsökande kan förlora rätten till ersättning om de bosätter sig i vissa områden. Det gäller områden i 32 kommuner som finns med i bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden kan anmäla områden de bedömer har sådana utmaningar.

Länsstyrelsen ska yttra sig över valda områden

De områden som kommunen anmäler ska anges i Demografiskt statistikområde, DeSO. Det är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer läns- och kommungränserna, där varje område har en unik kod.

Inför denna anmälan har ytterligare en ny regel trätt i kraft som innebär att länsstyrelsen fått en tyngre roll. Den innebär att anmälan från en kommun inte får avse en sådan del av kommunen som länsstyrelsen har haft invändningar emot.

Liksom tidigare ska länsstyrelsen yttra sig över det eller de DeSO kommunen planerar att anmäla. Länsstyrelsens yttrande ska vara med när anmälan skickas till Migrationsverket. Om länsstyrelsen har något att invända mot ett DeSO får det alltså inte anmälas.

Anmälan senast 19 oktober för områden som gäller för nästa år

De områden som ska finnas med på Migrationsverkets förteckning från och med 1 januari 2021 behöver ha kommit in till Migrationsverket senast den 19 oktober 2020. De områden som anmäldes tidigare upphör att gälla efter den 31 december 2020 om ingen ny anmälan kommit in i tid.

Blankett för att anmäla områden till MigrationsverketExcel