Nu är besluten fattade som banar väg för en jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan kommunerna

Den 21 och 22 juni fattade riksdag och regering beslut om den lagstiftning som ska ligga till grund för en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att kommunerna från 1 juli tar över ansvaret för att ordna boende åt många av de skyddsbehövande från Ukraina som kommit till Sverige. För en del av de skyddsbehövande innebär besluten att de kommer att behöva flytta till en annan kommun.

Enligt Migrationsverkets uppdaterade huvudscenario från maj väntas 50 000 skyddsbehövande ha ansökt om tillfälligt skydd och finnas kvar i landet vid slutet av året.

 • 23 500 skyddsbehövande beräknas behöva få sitt boende ordnat av en kommun, efter anvisning.
 • 25 000 skyddsbehövande bedöms ha ordnat eget boende.
 • 1 500 är skyddsbehövande som inte ska anvisas till kommun för boende eller som kommer till Sverige under slutet av året och inte hinner bli anvisade under 2022.

Målet om en jämnare fördel­ning gör flyttar nödvän­diga

Syftet med den lagstiftning som börjar gälla den 1 juli är att uppnå en jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan kommunerna. För att det ska ske går det inte att undvika flyttar av skyddsbehövande. I den mån det är möjligt, inom ramen för kommunernas fördelningstal, kommer Migrationsverket att sträva efter så få och så korta flyttar som möjligt.

Vissa skyddsbehövande kommer att ha förtur vid anvisning, det gäller dessa:

 • Skyddsbehövande som bor i ett sådant boende som en kommun har ordnat, det vill säga initiala boenden (det vi även kallar evakueringsboenden).
 • Skyddsbehövande som bor i ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Bland de som bor hos Migrationsverket kommer anvisningar ske turordningsvis:
  • Skyddsbehövande som bor i anläggningar som Migrationsverket slutit avtal med kommunerna om
  • Skyddsbehövande i boenden som behöver avvecklas
  • Familjer med barn i skolåldern
  • Övriga barnfamiljer.
 • Skyddsbehövande som har varit ensamkommande barn men som fyllt 18 år. Dessa skyddsbehövande ska i första hand anvisas till samma kommun som de har vistats i.

En del av de skyddsbehövande kommer att kunna bo kvar i det boende man har idag, det gäller de fall då sådana avtal har slutits mellan Migrationsverket och kommunen. Andra skyddsbehövande kommer att kunna anvisas till samma kommun där de bor idag, men får byta boende.

För vissa skyddsbehövande kommer dock en flytt till en annan kommun inte att kunna undvikas utifrån de fastställda fördelningstalen. I de fall familjer med barn i skolåldern behöver flytta kommer Migrationsverket att prioritera att de anvisas till kommuner under sommaren. Tanken är att de ska flytta medan skolorna är stängda så att barnen inte behöver byta skola under pågående skoltermin.

Fastställda fördelningstal 2022 för anvisning av kommuner, för en jämnare fördelning av boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd Pdf, 200.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har en månad på sig att ordna boende efter anvis­ning

En kommun som har fått besked om att en skyddsbehövande ska anvisas dit har en månad på sig att iordningställa boendet. Det innebär att personer som anvisas den 1 juli ska kunna flytta in senast den 2 augusti.

Inom kort kommer Migrationsverkets webbplats att kompletteras med rekommendationer för standard och utrustning med mera när det gäller boenden för skyddsbehövande i en kommun.

Läs mer om regeringens beslut om anvisning i Förordning om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydds­be­hö­vande i eget boende berörs inte av den nya lagstift­ningen

En stor del av de skyddsbehövande har ordnat sitt boende själva. Så länge de bor kvar i eget boende berörs de inte av den nya lagstiftningen. De som inte längre kan bo kvar i ett boende de ordnat själva kan vända sig till Migrationsverket som då ordnar med ett boende. Den skyddsbehövande kan då lämna önskemål om kommun, men myndigheten kan inte garantera att den skyddsbehövande får ett boende där.

Ersätt­ning till kommu­nerna för anvi­sade boenden från och med 1 juli

Regeringen har också fattat beslut om vilken ersättning kommunerna ska få för boenden de ordnar åt skyddsbehövande från Ukraina.

Läs om vad som gäller på sidan Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Avveck­ling av boenden

Efter att de skyddsbehövande tagits emot i kommunerna kommer Migrationsverket att behöva avveckla boenden. I ett första skede avvecklar Migrationsverket upphandlade bostäder och initiala boenden, så kallade evakueringsbostäder.

Webbi­na­rium

Den 22 juni höll Migrationsverket och länsstyrelsernas nationella samordningskansli ett webbinarium inför att lagen om jämnare fördelning av boende för skyddsbehövande träder i kraft.