Färre antal skyddsbehövande som anvisats under 2022 än förväntat

Efter att bestämmelsen om jämnare fördelning trädde i kraft den 1 juli i år har närmare 15 000 skyddsbehövande från Ukraina anvisats från Migrationsverket till kommunerna.

Inledningsvis har Migrationsverket anvisat till den kommun eller närliggande kommun, som de skyddsbehövande redan bor i. Det har lett till att vissa kommuner har fått fler anvisningar än andra. Framöver kommer Migrationsverket anvisa personer till kommunerna kort efter att de kommit till Sverige och beviljats uppehållstillstånd med tillfällig skydd, till de kommuner som hittills fått få eller inga anvisningar. Syftet med det är att nå en jämnare fördelning.

Prognosen framåt

Det är fortfarande osäkert hur kriget i Ukraina utvecklas, hur länge det varar och om situationen eskalerar, vilket kan leda till att antalet personer som söker skydd i Sverige åter ökar. Enligt huvudscenariot i Migrationsverkets senaste prognos (juli 2022) skulle 55 000 skyddssökande söka sig till Sverige under 2022 med ett antagande om knappt 20 000 personer registrerade sammanlagt i Migrationsverkets och kommunernas anordnade boenden.

Under de senaste veckorna har antalet skyddsansökningar minskat och fler än väntat beräknas lämna Sverige. Det gör att antalet personer med tillfälligt skydd inskrivna vid årets slut tros bli lägre än väntat. Därför kommer det sannolikt inte finnas behov av att nyttja hela det fastställda anvisningstalet på 23 500 i år.

På begäran av Justitiedepartementet har Migrationsverket i slutet på september lämnat en beräkning om att 7 800 personer bedöms att behövas anvisas till en kommun under 2023. Beräkningen utgår från juliprognosens huvudscenario på 15 000 skyddssökande från Ukraina under 2023.

Mer information om planeringen framåt gällande anvisningar under 2023 återkommer Migrationsverket med efter att regeringen fattat formellt beslut i frågan.

Mer information till kommuner om anvisningar och ersättningar

Information om anvisning av personer med tillfällig skydd

Migrationsverket får enligt Förordning (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar anvisa kommunerna att ordna boende för upp till 23 500 personer som beviljats tillfälligt skydd under 2022. Regeringen väntas under den närmsta månaden fatta beslut om det sammanlagda antalet utlänningar som Migrationsverket får anvisa kommunerna att anordna boende för under 2023.