Färre anvisningar av nyanlända än tidigare beräknat

Migrationsverket kommer inte att nå upp till regeringens beslut om 7 500 anvisade nyanlända till kommunerna 2022. En orsak är det förändrade antalet kvotflyktingar som ska uppgå till 900 kommande år jämfört med tidigare års uppdrag om 5 000 kvotflyktingar.

Tidigare i år har Migrationsverket beräknat att antalet anvisade enligt 2022 års läns- och kommuntal kommer bli 7 500 personer. Migrationsverkets bedömer nu att antalet anvisade nyanlända blir cirka 6 500 personer under 2022, vilket är färre än tidigare beräknat.

Det förändrade antagandet handlar dels om att antalet personer som får bosättningsgrundande uppehållstillstånd 2022 har visat sig bli färre än vad Migrationsverket tidigare beräknat. Men en annan orsak är att regeringen i sin budgetproposition kommunicerat att antalet kvotflyktingar för kommande mandatperiod ska förändras till 900, jämfört med tidigare 5 000 personer, vilket påverkar anvisningarna redan under 2022.*

– Vi har förståelse för att kommunernas arbete för mottagande av nyanlända påverkas av att antalet anvisade nu blir lägre än vi tidigare säger Jens Carlander, expert på bosättningsfrågor.

Ökad hänsyn till indi­vi­du­ella behov

En konsekvens av det minskade antalet anvisade nyanlända är att Migrationsverket vid anvisning kan ta ökad hänsyn till nyanländas individuella behov och eventuella särskilda skäl för att bosättas i en specifik kommun.

– Det kan till exempel vara att den nyanlända genom sin familj eller arbete redan har en starkare koppling till en viss kommun. Situationen möjliggör nu att vi kan lägga mer fokus än tidigare på den här matchningen mellan nyanlända och kommunerna, säger Jens Carlander.

Minskningen från 7 500 till cirka 6 500 är på ett nationellt plan. Hur många färre antal anvisningar respektive kommun får är ännu inte klart.

Bosätt­nings­en­heten har löpande kontakt med kommuner

De kommuner som har funderingar kring hur anvisningsförfarandet de sista anvisningsmånaderna 2022 påverkar deras arbete med mottagande av anvisade nyanlända är välkomna att kontakta Migrationsverkets bosättningsenhet:

bosattningsenheten@migrationsverket.se

Telefonnummer: 010-203 42 29

Telefontid: Helgfri vardag 9.00–16.00

* Regeringsbeslut Ju2022/03209 den 3 november 2022, Ändring av regeringsbeslut om vidarebosättning m.m. för budgetåret 2022. Det nya uppdraget förutsätter att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag om statens budget för 2023.

Om nyanlända med uppehållstillstånd

Fakta: Anvisning av nyanlända

Regeringen ger varje år Migrationsverket i uppdrag att föreslå hur många nyanlända som behöver omfattas av anvisningar till kommuner året därpå. Underlaget till 2022 års länstal om 7 500 anvisade nyanlända lämnades till regeringen av Migrationsverket i augusti 2021. Underlaget utgick ifrån Migrationsverkets juliprognos. Regeringen beslutade i oktober 2021 om länstalet 2022 i enlighet med verkets förslag. Länsstyrelserna beslutade sedan, på grundval av länstalen, om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under kalenderåret 2022 (kommuntal). Kommuntalen beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Ett viktigt syfte med Migrationsverkets underlag, regeringens beslut om länstal samt länsstyrelsernas beslut om kommuntal är att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera mottagandet av nyanlända.