Anvis­ningar av skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet 2023

Under 2023 kommer Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till de kommuner som hittills tagit emot få anvisningar. De som redan fyllt sitt fördelningstal under året kommer inte få fler anvisningar under 2023.

Ansvaret för att ordna boende åt de personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet ligger sedan 1 juli på Sveriges kommuner, vilket rör sig om 23 500 personer. Migrationsverket har i uppdrag att fördela anvisningarna jämnt mellan kommunerna. Vid det här laget har vissa kommuner fått anvisningar som motsvarar hela deras fördelningstal för 2022, samtidigt har andra kommuner hittills fått ett färre antal anvisningar.

Enligt en beräkning som Migrationsverket lämnade till Justitiedepartementet i oktober detta år kommer antalet anvisningar i år inte komma upp till 23 500, utan beräknas bli cirka 16 400. Det är då 7 100 skyddsbehövande som ännu inte anvisats. Nu har regeringen beslutat att Migrationsverket får anvisa dessa 7 100 personer till berörda kommuner under 2023 utifrån de platser som är kvar.

Det innebär även att de kommuner som redan fyllt sitt fördelningstal under 2022 inte kommer få fler anvisningar under 2023.

Fördelningen på kommunnivå för de 7 100 platserna på 2023 års fördelningstal kommer Migrationsverket att fatta beslut om inför årsskiftet 2022/2023.

Ersätt­ning till kommuner

Kommunerna har fått ett engångsbelopp på 10 000 kronor per plats för fördelningstal under detta år. För de kommuner som får ett nytt fördelningstal för 2023 kommer ett nytt engångsbelopp på 10 000 kronor per plats betalas ut.

Mer om ersättningar till kommuner

Så många har din kommun tagit emot

Här kan du ta del av aktuell statistik om anvisningarna. Du hittar den under rubriken Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet.

Statistik sökande från Ukraina