Anvisningskommun

Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet.

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får barnet i enlighet med socialtjänstlagen ett tillfälligt omhändertagande och boende i den kommun där barnet ger sig till känna för de svenska myndigheterna. Kommunen kallas ankomstkommun.

Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det att barnet ansökt om asyl, anvisa en kommun som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg, en så kallad anvisningskommun.

Anvisningskommunens ansvar

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska:

  • utreda barnets behov,
  • fatta beslut om insatser,
  • ordna ett lämpligt boende
  • och se till att barnet erbjuds skolundervisning.

En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning

Så fördelas anvisningarna

Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige sedan 1 januari 2016. Andelstalet räknas ut från kommunens:

  • folkmängd,
  • mottagande av nyanlända,
  • mottagande av ensamkommande barn,
  • antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser,
  • samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som ankomstkommun.

Andelarna fastställs i december och börjar gälla den 1 januari kommande år. Andelarna gäller ett år i taget.

Måluppfyllelse och olika former av anvisningar

Antalet kommunanvisningar ställs kontinuerligt i relation till samtliga anvisningar som skett i landet sedan 1 januari 2016, och på så sätt räknas kommunernas så kallade måluppfyllelse ut. En anvisning sker till den kommun i landet som för tillfället har lägst måluppfyllelse av sin andel. Den kan göras undantag från måluppfyllelsen om barnet har en stark anknytning till en kommun.

Det handlar om två olika typer av anvisningar.

Utjämnande anvisning

Migrationsverket anvisar den kommun som har lägst måluppfyllelse.

Anknytningsanvisning

I de fall som det föreligger stark anknytning till anhöriga eller närstående i en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den kommun dit barnet har anknytning.

Kommunernas andelar enligt anvisningsmodellen 

Nedan hittar du en lista över kommunernas andelar. Andelarna är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2018PDF

Statistik över aktuellt mottagande och måluppfyllelse per kommun

I dokumentet nedan kan du se hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har anvisats i år och hur det står i relationen till måluppfyllelsen. Dokumentet uppdateras veckovis.

Måluppfyllelse och mottagande av ensamkommande barnPDF

Måluppfyllelse och mottagande av ensamkommande barnExcel

Anvisning för ett ensamkommande barn som tidigare avvikit

Enligt huvudregeln ska ett asylsökande ensamkommande barn endast anvisas en gång. Om ett ensamkommande barn har avvikit men senare dyker upp igen eller påträffas av en myndighet, kvarstår anvisningen om inte socialnämnden i den anvisade kommunen har avslutat barnets ärende.

Om kommunens socialnämnd avslutat ärendet

Om socialnämnden har avslutat ärendet måste en ny anvisning ske. I de flesta fall kommer barnet åter anvisas till den tidigare anvisade kommunen. Detta eftersom kommunen redan påbörjat en utredning, och därför har barnet en anknytning till den kommunen. Det görs då en anknytningsanvisning till kommunen.

En bedömning utifrån barnets bästa görs i varje enskilt fall. Barnet kan till exempel åberopa en anknytning till annan kommun. I denna bedömning tar Migrationsverket hänsyn till hur länge barnet eventuellt vistats där och vilken typ av anknytning barnet åberopar.

Läs mer

Länsstyrelsernas integrationswebb om ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om anvisningsmodellen

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.