Migrationsverket logotyp

Svar på vanliga frågor om anvisningar

Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i landet sedan 1 januari 2016. Här hittar du de vanligaste frågorna om anvisningsmodellen.

 • Kan vi räkna ut hur många barn vi kommer att få anvisade till vår kommun?

  Migrationsverket styr inte över hur många asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl. Men Migrationsverket lämnar prognoser. Med vetskap om sin andel och den aktuella måluppfyllelsen kan du med prognosens hjälp göra en uppskattning om hur många barn en kommun kommer att få anvisade.

 • Hur väljer ni till vilken kommun ett barn ska anvisas?

  Anvisning sker till den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse av sin andel, så kallad utjämnande anvisning.

  Undantaget är om det finns en strak anknytning till en kommun. Då kan Migrationsverket istället göra en så kallad anknytningsanvisning.

 • Vår kommun är väldigt liten och har haft ett stort mottagande av personer som är nya i Sverige. Ändå har vi tilldelats en andel om X promille. Varför?

  Enligt det regeringsuppdrag från 2016 som ligger till grund för anvisningsmodellen så ska alla kommuner tilldelas en fastställd andel. Ingen kommun har därför en lägre basnivå än 1 promille.

  Däremot har kommunerna från den 1 januari 2019 möjlighet att omfördela andelar sinsemellan. Den enskilda kommunen kan välja att omfördela hela sin andel, det vill säga ned till noll promille, om det finns en annan kommun i länet som är villig att ta över andelen.

 • Hur kan ni fördela barnen jämnt över landets kommuner om det skulle komma väldigt få barn ett enskilt år?

  Det kan vi inte fullt ut. Därför finns en funktion i modellen som borgar för en långsiktigt jämn fördelning. Andelarnas måluppfyllelse nollställs nämligen inte årligen utan står hela tiden i relation till det totala antalet asylsökande ensamkommande barn som anvisats till Sveriges kommuner (räknat från 1 januari 2016).

  Så på sikt, vartefter det totala antalet ensamkommande barn blivit fler, får modellen bättre och bättre förutsättningar att skapa en jämn fördelning. Detta går också hand i hand med det faktum att mottagande av asylsökande ensamkommande barn i en kommun är ett långsiktigt åtagande

 • Vi har fått många barn anvisade på grund av anknytning till vår kommun och det gör att vi ligger högt över 100 procents måluppfyllelse. Hur kompenseras vi för det?

  Så länge ni ligger över 100 procents måluppfyllelse av er andel, och inte tagit emot andel genom omfördelning från annan kommun i länet, så kommer ni inte kunna få en utjämnande anvisning. Istället kommer nya anvisningar att fördelas på andra kommuner till dess så många anvisningar skett att er måluppfyllelse sjunkit till under 100 procent.

  Ligger ni över 100 procents måluppfyllelse kan anvisning endast ske av barn som har anknytning till er kommun.

 • Vad händer om vår kommun får en ny andelssiffra från 1 januari?

  Tidigare innebar en förändrad andel att måluppfyllelsen förändrades samtidigt. Om andelen höjdes så sjönk måluppfyllelsen och vice versa. Den 1 januari 2019 ändras sättet måluppfyllelsen räknas ut på genom att andelen periodiseras. Det innebär att om andelssiffran förändras vid ett årsskifte, så förändras inte måluppfyllelsen.

 • Förra veckan hade vi exakt 100 % måluppfyllelse, men idag har vi bara 95 % måluppfyllelse av andelen. Vad beror det på?

  Måluppfyllelsen står hela tiden i relation till totalt antal gjorda anvisningar i landet. Eftersom det skett ett antal anvisningar till andra kommuner i landet under veckan som gått så minskar er måluppfyllelse. Man kan tänka att varje gjord anvisning minskar målfyllelsegraden för samtliga kommuner i landet förutom i den kommun dit anvisningen sker – där ökar den.

 • Vi tycker att vår kommun borde ha en lägre andel på grund av omständigheter som anvisningsmodellens variabler inte tar hänsyn till. Hur kan man åtgärda det?

  Migrationsverket räknar ut de preliminära andelarna för varje kommun i landet. Innan andelarna ska fastställas inför 1 januari varje år så skickas de till landets länsstyrelser. Genom länsstyrelserna finns en möjlighet att göra regionala omfördelningar av andelarna så länge som slutsumman för länet blir exakt densamma.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?