Om gymnasielagen

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den så kallade gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. De ungdomar som omfattades av de bestämmelserna hade till och med 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Vid uppehållstillstånd omfattas dessa ungdomar även av kommunersättningsförordningen.

De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav.

Information till sökande om den nya gymnasielagen

Bostad och ersätt­ning under ansök­nings­tiden

För personer i asyl­pro­cessen – asyl­sö­kande 

En person som befinner sig i asylprocessen, vars beslut om utvisning inte fått laga kraft, har rätt till ekonomisk ersättning och en bostad av Migrationsverket enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller personer som har överklagat sitt asylbeslut och dessutom har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Personen har också rätt till subventionerad vård enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

För personer med laga­kraft­vunnet utvis­nings­be­slut – till­stånds­sö­kande

En person vars beslut om utvisning har fått laga kraft (inte längre går att överklaga) kan, under tiden som han eller hon söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier, ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA, under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har inhiberats.

I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd av SoL.

Statlig ersätt­ning till kommunen och till­fäl­ligt kommun­stöd

Kommunen har rätt att få ersättning för det bistånd enligt LMA som kommunen lämnar.

Läs mer om ersättning för ekonomiskt bistånd till kommuner

I maj 2019 betalas ytterligare 195 miljoner kronor ut i tillfälligt kommunstöd, utöver de medel som betalades ut vid årsskiftet (totalt 980 miljoner kronor). Vistelsekommunen har även möjlighet att använda dessa medel för att hjälpa de ungdomar som inte har rätt till bistånd för logi.

Läs mer om tillfälligt kommunstöd för ensamkommande asylsökande unga m.fl. och se tabell över fördelningen till kommuner

Kommunen har även rätt till ersättning för utbildningskostnader för dessa personer.

Läs mer om ersättning för asylsökande barn och elever i skola

Läs mer om ersättning för asylsökande som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

Läs mer om ersättning för tillståndssökande barn och elever i skola

Bostad och ersätt­ning för den som har fått uppe­hålls­till­stånd – utökad målgrupp

Ungdomarna får själva välja var de ska bo/studera. Det sker alltså ingen anvisning till en namngiven kommun.

Regeringen ändrade den 1 juli 2018 kommunersättningsförordningen, så att den även omfattar personer som har fått uppehållstillstånd enligt den gymnasielagen. Det innebär att samma bestämmelser om ersättning till kommuner och regioner för nyanlända även gäller för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Läs mer om ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan

Läs mer om ersättning för personer med uppehållstillstånd som kommunen kan ansöka om

Läs om förändringen i förordningen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som får uppehållstillstånd med nya gymnasielagen som grund kan ansöka om studiemedel. Mer information finns hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Personen har också rätt att arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig.

Läs mer hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också ett PM med frågor och svar där mer detaljerad information om ansvar och ersättningar finns.

Läs SKR:s PMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?